Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1037001. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


protože čtyřleté volební období téměř uplynulo, dovolte mi vám předložit nejdůležitější investice, akce a opravy, které jsme za tuto dobu ve městě Libochovice a v místních částech Poplze a Dubany provedli. 

Stav finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2010
(začátek našeho volebního období):

 ČS a.s. 25 366 895,19 Kč
 ČS a.s. bytové hospodářství 248 261,10 Kč
 ČS a.s. správa bytů 484 736,61 Kč
 Celkem 26 099,892,90 Kč

Stav finančních prostředků na účtech k 31. 07. 2014 

 ČS a.s. základní 19 485 413,74 Kč
 ČS a.s. výdajový 490 158,64 Kč
 ČSOB spořící 10 492 319,65 Kč
 ČSOB běžný účet   1 455,05 Kč
 ČS a.s. bytové hospodářství 1 267 743,04 Kč
 ČS a.s. správa bytů 418 375,00 Kč
 ČS a.s. dotace ROP 662 817,66 Kč
 ČNB 679 274,53 Kč
 Celkem  33 497 557,31 Kč

Volně ležící finanční prostředky ve výši 15 milionů jsme uložili  na  spořící  účet  u ČSOB,  kde  jsou  lépe  úročeny - zisk 492 319,65 Kč. Z toho 5 milionů bylo převedeno na základní účet v měsíci červenci.
 
V průběhu roku 2011 - 2014 byly provedeny následující akce:

 Název akce Náklady v tis. Kč Způsob financování 
 Chodníky Havlíčkova ul. 1 213 RM
 Chodník Dubany 360 AD Solar s.r.o.
 Asfaltový povrch ul. Dvouletky 423 RM
 Asfaltový povrch ul. Pionýrů 563 RM
 Rekonstrukce Jeronýmova 620 1 400 RM
 Zateplení domu Jeronýmova 620 4 797 SFŽP/RM
 Poplze - odvod povrchových vod 433 RM
 Rekonstrukce pláže u Ohře 91 RM
 Poplze - rozšíření MŠ 410 RM
 Přechod pro chodce nám. Svobody 215 KÚÚK/RM
 Dětské hřiště ul. Dvouletky 226 KÚÚK/RM
 Kamerový systém + fotopasti 120 RM
 Vybavení bazénu + UV lampa 314 RM
 Školní jídelna konvektomat 294 RM
 Biodrtič větví  180 RM
 Tenisové kurty 478 RM
 Zateplení MŠ Libochovice 8 765 SFŽP/RM
 Zateplení ZŠ J.E.Purkyně  13 304  SFŽP/RM
 Zametací stroj  3 978 SFŽP/RM
 Oprava západní hřbitovní zdi  242 MK/RM
 Výměnný pobyt žáků - Německo 326 Euroregion/RM
 Rekonstrukce domu ul. Vrchlického 540 RM
 Rekonstrukce 3 bytů 270 RM
 Chodník ul. Vrchlického U Václava 205 RM
   
Každý rok probíhají projekty Plave malý i velký a Umíme se bavit. Tyto akce jsou podporovány dotačními prostředky z KÚÚK.

Vysvětlivky:
RM - rozpočet města Libochovice
SFŽP - dotační prostředky ze Státního fondu životního prostředí
KÚÚK - dotační prostředky od Krajského úřadu Ústeckého kraje
MK - dotační prostředky z Ministerstva kultury
Euroregion - dotační prostředky z Euroregionu Erzgebirge, Krušnohoří

Akce, které probíhají a jsou průběžně financovány, nebo před financováním: 

 Okružní křižovatka  2 500 Rozpočet města
 Rekonstrukce ulic Purkrabská, Turinského,
 Růžová a WC
 12 160 ROP85%/Město 15%
 Kotelna Jeronýmova 620 460 Rozpočet města
  
Vysvětlivky: ROP - dotační prostředky z ROP Severozápad

Akce, na kterou byla podána žádost o dotaci - před rozhodnutím o přidělení:

 Oprava severní strany hřbitovní zdi 180 MK70%/Město 30%
   

Akce, na které se v průběhu září budou podávat žádosti o dotace: 
Poplze - úprava návsi a vybudování přilehlých komunikací, vybudování dětského hřiště.
Dubany - úprava návsi a vybudování přilehlých komunikací, vybudování dětského hřiště. Vypracovávají se projektové dokumentace a realizace bude v případě získání dotace. Žádost se bude podávat na ROP Severozápad. Celková hodnota projektu bude cca 10 milionů, dotace by byla ve výši 85% celkových nákladů, 15% by financovalo město Libochovice.

Na počátku období bylo zapotřebí vypracovat vnitřní směrnice, které určují postup prací jednotlivých pracovníků města a zaručují lepší chod MěÚ, včetně kontrolního systému, oběhu účetních dokladů atd. Že to přináší ovoce, jsme se přesvědčili při průběžném auditu hospodaření města, který právě proběhl - bez nedostatků.
Uzavřela se nová pro město výhodnější smlouva na pojiš-tění majetku města a jeho odpovědnosti. Zřídila se městská policie z důvodu zlepšení bezpečnosti a pořádku ve městě, dodržování obecně závazných vyhlášek, které také byly nově schváleny. 
Vzhledem k tomu, že město získává finanční prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši cca 1 milion Kč ročně, rozhodlo se o tom, že částka bude rozdělena na sportovní a kulturní aktivity spolků a organizací, které zde působí. Částí i na bezpečnost ve městě. Kromě toho sportovní, kulturní a zájmové organizace získávají na svou činnost i finanční prostředky na činnost z rozpočtu města. 
Pro příjemce důchodů byl navýšen příspěvek na obědy o 5 Kč, tj. na 10 Kč za oběd. Město i nadále poskytuje služby, výpomoc v domácnosti pro seniory, např. donáška obědů, úklid v domácnosti, zajištění nákupu atd.
Dále se snažíme o rozšíření kulturních akcí ve městě, například akce pro děti jak v KS U Tří lip, ale i v městském parku, pořádáme Městský ples, který má úspěch, pravidelné taneční odpoledně, divadelní představení a další. Navázali jsme spolupráci s německým městem Lunzenau, se kterým bychom i nadále chtěli pořádat společné akce podporované finančními prostředky plynoucí z přeshraniční spolupráce - Euroregion Erzgebirge.
Co se týká školství, podpořili jsme spojení Praktické školy (dříve pod Ústeckým krajem) se ZŠ J.E.Purkyně, aby nedošlo k jejímu zrušení.
Prostory v přízemí domu čp. 10 nám. 5 května se nám poda-řilo pronajmout p. MUDr. Ostřížkovi, který zde zřídil Ortopedické centrum. Tímto se opět rozšíří poskytované služby občanům. 
Co se týká odpadového hospodářství, snažíme se navyšovat počet kontejnerů na tříděný odpad, k dispozici je ve sběrném dvoře kontejner na bioodpad zdarma, nově je zaveden kontejner na textil a elektrozařízení, baterie. Snažíme se ve městě a místních částech udržovat veřejná prostranství, podařilo se nám získat větší počet pracovníků z Úřadu práce, na které získáváme i finanční dotační prostředky.
Myslím, že ne vše se podaří, viz některé podané žádosti o dotaci, kde jsme nebyli úspěšní, ale hodně dotačních finančních prostředků jsme též získali. 
Protože začíná nový školní rok, přeji všem žákům a studentům hodně úspěchů a rodičům pevné nervy. Hezký měsíc září přeje 
      
Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře