Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035152. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Finanční ústavy v Libochovicích - vznik, rozvoj a zrušení

5. část
V roce 1900 byl předsedou J.F.Zeman, náměstkem Krupka Josef, členové představenstva pánové Andras J., Karhan J., Vlček F., Točina J., Zůna Antonín. Po roce 1900 byl v této záložně nějaký čas zaměstnán jako úředník Filip Drha. Po tomto roce jsou záznamy velmi chudé, až další zmínka je o záložně ve válečných letech v roce 1942, kdy byl ředitelem František Suchomel. V r. 1942 bohužel tato záložna ztratila dva úředníky: Ladislava Horynu (nar. 1902) a Miloše Lukeše (nar. 1907), oba byli popraveni v Praze Kobylisech dne 1.7.1942. Obrázek č. 1.


Obrázek č.1 - Miloš Lukeš

Prvního března 1948 byla do Okresní hospodářské záložny dosazena národní správa. Národním správcem se stává již jmenovaný pan Jaroslav Písek, bývalý ředitel zrušené Živnostenské záložny a pozdější také národní správce Okresní spořitelny v Libochovicích..


Obrázek č. 2

Na základě výnosu ministerstva Financí je Okresní hospodářská záložna 21.5.1948 sloučena s Občanskou záložnou pod názvem „Záložna v Libochovicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným“. Pobočka úřadovala v místnostech bývalé Okresní hospodářské záložny v Libochovicích. Dnem 24.5.1948 byla „Záložna v Libochovicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným“ sloučena se Spořitelnou v Libochovicích a úřadovna byla v budově spořitelny. 
Ještě jedna zajímavost, kterou by mohl vysvětlit některý libochovický rodák. Na situačním plánu k úpravě dnešní ulice Vrchlického z roku 1930 (obrázek č. 2) je zanesen název Hospodářská záložna v místě u školy, vedle vjezdu do dnešních stavebnin. Kdy a jak dlouho zde působila, zda to byla její budova, není nikde uvedeno.

Nemocenské pokladny
První zmínky o sdružování pracovníků pro případ nemoci se začaly objevovat přibližně od 16. století, kdy v r. 1527 získala statut pojišťovna potvrzena Ferdinandem I. Pozdější postupný vznik dalších nemocenských pokladen zastavila vláda Karla VI., která je zrušila v r. 1739. I přes tento zákaz vznikaly hlavně u živnostenských cechů a společenstev nejrůznější pokladny.
Německý přístup k sociální politice měl výrazný vliv na řešení této otázky v Rakousku. V únoru 1885 předložila rakouská vláda poslanecké sněmovně osnovu zákona o pojištění dělnictva pro případ nemoci a po obsáhlejších diskusích byl přijat jako zákon č. 33 ř. z. ze 30. března 1888 a vstoupil v platnost od 1. srpna 1889. Zákon se vztahoval na všechny dělníky zaměstnané v průmyslu, živnostech, obchodě, dolech a v dopravě a jeho předmětem byla bezplatná lékařská pomoc, bezplatné poskytnutí léků, ale také poskytnutí peněžité podpory (nemocenské) ve výši 60 % denní mzdy v okrese obvyklé (před 1. světovou válkou nepřevyšovala denní mzda 4 Koruny). Nárok se vztahoval na onemocnění trvající tři dny nemoci, kdy dávka byla poskytována již od prvního dne až po dobu 20 týdnů. 
Také v Libochovicích v Herbersteinském cukrovaru se uplatňovala tato možnost nejen pro kmenové dělníky, ale i pro krátkodobé pracovníky během kampaní. Cukrovar Libochovice zaměstnával v době kampaně až 210 dělníků se slušným platem 1 zl. denně a nemocenská pokladna pro dělníky byla zřízena v roce 1889.
Zákon se však nevztahoval na zemědělské a lesnické dělníky. Jejich pojištění bylo přenecháno zemským sněmům, které však nikdy neprovedly pojištění těchto zaměstnanců. Mimo okruh pojištění stáli také zaměstnanci pracující v domácnosti.
Avšak hned v prvních dnech po vzniku československého Národního shromáždění byl předložen poslanci sociálně demokratické strany návrh, aby nemocenské pojištění bylo rozšířeno také na zaměstnance v zemědělství a čeleď a dále, aby byly zrušeny malé nemocenské pokladny. Tyto návrhy tvořily podklad pro vznik zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., jímž se měnily předpisy zákona o nemocenském pojištění dělníků s platností od 1. července 1919. 
Jako podmínku další existence gremiální nemocenské pojišťovny vyžadoval zákon k 1. lednu 1924 alespoň 2.000 členů a pro existenci společenství nemocenských pojišťoven to bylo 4.000 členů. 
Také tento zákon oddělil pojištění zemědělských zaměstnanců od pojištění ostatních zaměstnanců zřízením zemědělských nemocenských pojišťoven.  
V březnu 1928 byly v organizaci nemocenského pojištění v republice početně zastoupeny tyto pojišťovny:
Okresní nemocenské pojišťovny 189
Zemědělské nemocenské pojišťovny    48
Společenstevní nemocenské pojišťovny    33
Závodní nemocenské pojišťovny    22
Spolkové nemocenské pojišťovny   3
Zapsané pomocné nemocenské pojišťovny  11
Bratrské pokladny       8

Zemědělská nemocenská pokladna Libochovice
V roce 1920 byla v Libochovicích zřízena Zemědělská nemocenská pokladna. Tato pokladna byla zrušena k 1.7.1945. V roce 1932 byl ředitelem Jan Šturm, počet členů přibližně 1600, roce 1935 počet členů stoupl na 3030. 
Na podzim v roce 1940 protestuje město proti převedení Okresní zemědělské pojišťovny z Libochovic do Roudnice n.L., pojišťovna zůstala zachována. Nic jiného již není v dostupných dokumentech uvedeno.

Okresní nemocenská pojišťovna (Libochovice)
Tato filiálka byla založena v roce 1888 jako samostatná, do roku 1892 ji vedl Karel Pokorný, poté do roku 1902 Rudolf Švarc. U této pojišťovny, jak bylo výše uvedeno, byli v roce 1889 pojištěni zaměstnanci cukrovaru. Později tato pokladna přechází pod hejtmanství Roudnice n.L. Ale již 21. prosince 1902 svolává tehdejší okresní hejtmanství v Roudnici první valnou hromadu okresní nemocenské pokladny v Libochovicích za přítomnosti 33 delegátů ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů. Této schůzi předcházelo jednání s okresní nemocenskou pokladnou v Roudnici, která trvala následkem své pasivity na zřízení samostatné pokladny pro Libochovický okres. Činnost této nové pokladny byla povolena tehdejším c.k. místodržitelstvím v Praze dekretem z 11. srpna 1902 č.162 775 a nově zřízený ústav měl převzít pasiva okresní nemocenské pokladny v Roudnici ve výši  6 538,62 Korun. Dále byl převzat závazek, že veškeré došlé účty do dne likvidace také převezme nemocenská pokladna v Libochovicích. Tím ovšem značně vzrostl schodek nové pokladny již v jejích nových začátcích. Členové představenstva si museli najít možnost nějaké výpomoci, jinak by nebylo možno vyplácet klienty. Pokladně proto byla poskytnuta půjčka a záruku nesli členové představenstva. K 31.12.1904 měla pokladna  schodek jen 1 641,31 Korun, ale v roce 1905 má již rezervní fond ve výši 2 766,65 Korun.
Pokladna poskytovala léčení nemocným členům, a disponovala osmi lékaři z celého soudního okresu. Kromě všech zákonem stanovených dávek poskytovala na doporučení lékaře specielní ošetření čtrnácti lékaři specialisty z ústředního svazu a jedním vlastním lékařem specialistou. Po celý rok měla zakoupena 2 lůžka v sanatoriu pro nemocné s plicními chorobami v Prosečnici, povolovala koupele v rašelinných lázních (Mšené lázně) a v lázních MUDr. Čermáka v Libochovicích. (Koupele u MUDr. Čermáka poskytovala i členům rodin pojištěnce.) Velikou péči také věnovala svým členům s ošetřením chrupu a povolovala za čtvrt roku členství jednu plombu (copak by tomu řekli dnešní zubaři?). Na léčení zubů a opravy chrupů přispívala obnosem, který se odvíjel podle doby stálého členství. 
Spolu s městem udržovala dále pokladna písečné lázně v městském parku na Ohři, které byly členy velice často navštěvovány. Členové pokladny i členové rodin měli vstup do písečných lázní volný po celou sezónu. Heslem pokladny bylo: "Omezení simulace a poskytnutí dávek potřebným nemocným členům v míře nejvyšší.“ 


Obrázek č. 3

K 30.9.1926, kdy pojišťovna v Libochovicích končila, tento rezervní fond dosahoval již 494 489,65 Korun. Je tedy nepochopitelné, proč v roce 1926 byl podán návrh na zrušení této pojišťovny ze strany hejtmanství Roudnice a převedení na filiálku, když okres Libochovice končil až v roce 1928. Roudnice však přesto v roce 1926 ruší tuto pokladnu a převádí ji na filiálku s tím, že tato nebude nikdy zrušena. Avšak již k 1.1.1931 Roudnice plánuje zrušit i tuto filiálku. Pojišťovna měla v Libochovicích vlastní dům postavený péčí představenstva pojišťovny. Městská rada protestovala proti zrušení této filiálky a 18.9.1930 se na radě usnesla zaslat ostrý protestní dopis na Ústřední pojišťovnu. K protestu se přidaly i odborové svazy podniků působících v Libochovicích (Odborová organizace sklářská, a Odborová organizace cihlářů), dále pak Obchodní gremium, spolek živnostníků Libochovicka, ale tyto protesty ve svém důsledku byly marné.
  • Nemocenská pokladna měla v roce 1930 sídlo vedle dnešního dětského střediska, dnes čp. 243.
  • Správcem kanceláře byl Zimerman Václav, účetní Švarcová Božena, výpomocná síla pro Budyni Straka Jan, zřízenec Gaterman Antonín. 
  • V roce 1930 měla zřejmě pokladna také svoji filiálku, jak vyplývá ze situačního plánu k úpravě dnešní ulice Vrchlického z roku 1930, kde na plánu je zanesen název Nemocenská pokladna, ovšem o jakou pokladnu se jedná, není blíže uvedeno. (Obrázek č. 3)
  • Březen 1932 - Okresní nemocenská pojišťovna byla od 1. února přeložena z Libochovic do Roudnice, tím byla tato pobočka změněna na podatelnu. Bohužel ani Ústřední sociální pojišťovna neuznala důvody města, a tak v roce 1932 zůstává ve městě pouze podatelna s úřední dobou 1 hodina denně.
  • 1993 - 29. března zahájila svoji činnost v Libochovicích Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Komerční Banka
Komerční banka zakoupila dům čp. 155 od Krajského semenářského podniku OSEVA a provedla jeho částečnou rekonstrukci. Otevřena byla v roce 1990. Z důvodů úspor byla tato pobočka Komerční banky uzavřena k 1. září 2000. Poté z této banky vznikla Picerie Restorante Pietro - provozovatel p. Marschall Petr. Koncem září 2003 zřizuje KB bankomat na náměstí. Během své krátké působnosti jako jediná banka byla podrobena pokusu o ozbrojenou loupež, když 7. srpna 1997 ji přepadla trojice Ukrajinců. Maskovaní lupiči z Ukrajiny však tehdejší ochranku nepřekvapili. Jak uvedl tehdejší tisk - vyrazila je z peněžního ústavu. Poté nastala přestřelka a člen ochranky byl raněn (zajímavý zásah do sedacích partií), ale ještě stačil prostřelit pneumatiku kradeného černého Audi s bulharskou poznávací značkou.


Obrázek č. 4        
                        

Černý Tomáš 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice