Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032848. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Finanční ústavy v Libochovicích - vznik, rozvoj a zrušení

4. část
  • Když v roce 1942 (dne 1. listopadu) byla v Libochovicích uzavřena Živnostenská záložna jako nejslabší peněžní ústav v Libochovicích, tak byla sloučena právě s Občanskou záložnou. 
  • V roce 1943 byl ředitel občanská záložny F. Beneš.
  • V roce 1942 byli popraveni dva zaměstnanci této záložny. Por. v z. Antonín Nebeský, nar. 10. 6. 1907 v Budyni nad Ohří. Byl zaměstnán jako účetní v občanské záložně a bydlel v Libochovicích, Vrchlického 287. Zatčen byl 11. 4. 1942 a popraven v Praze-Kobylisích 1. 7. 1942. (Viz Státní okresní archiv Litoměřice v Lovosicích, fond MNV Libochovice.) Druhým zaměstnancem byl Oldřich Kautský, zřízenec záložny.
  • 1. března 1948 byla do Občanské záložny dosazena Národní správa. Národním správcem se stal p. Tichý.
  • 21.5.1948 - Na základě výnosu ministerstva Financí je sloučena okresní hospodářská záložna s občanskou záložnou pod názvem „Záložna v Libochovicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným“. Pobočka úřadovala v místnostech bývalé Okresní hospodářské záložny v Libochovicích. 
  • Dnem 24.5.1948 byla „Záložna v Libochovicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným“ sloučena se Spořitelnou v Libochovicích a úřadovna byla v budově spořitelny. Správou byli pověřeni M. Troníček, předseda MNV, J. Novotný, rolník Koštice, B. Jerman, sklář, F. Henych, rolník Poplze, J. Tichý, úředník. Vedoucím úředníkem byl O.Podlipný a jeho náměstek J. Jaroš. (Obrázek č. 1)

Obrázek č. 1

Rolnická záložna
Podle Arnošta Kaubka existovaly v Libochovicích v roce 1873 dvě rolnické záložny. Jak dlouho pracovaly a kde byly umístěny, je třeba ještě zjistit.

Živnostenská záložna
Wikipedie: Spořitelní a úvěrová družstva začala na území dnešní ČR vznikat v 50. letech 19. století. Jejich propagátorem byl zejména František Cyril Kampelík, který čerpal inspiraci v německých raiffeisenkách; po něm jsou v obecné češtině záložny nazývány kampeličkami. První záložna v českých zemích vznikla roku 1858. Největšího rozmachu dosáhly kampeličky od konce 19. století do konce 50. let 20. století. Roku 1913 bylo v českých zemích více než 5 000 záložen různých typů (od občanských přes živnostenské po družstevní aj.) Po komunistickém převratu v únoru 1948 byla činnost spořitelních a úvěrových družstev potlačena. Nová spořitelní a úvěrová družstva začala vznikat na základě zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrových družstvech v 90. letech 20. století. V roce 1999 existovalo více než 120 kampeliček. Zatímco zákazníky klasické banky jsou klienti, u záložen jsou to členové. Aby fyzická nebo právnická osoba mohla využívat služeb záložen, musí se nutně stát jejím členem. Stačí podepsat přihlášku, složit členský vklad, případně zaplatit zápisné či vstupní vklad. Jejich výše je u každé záložny jiná.


Obrázek č.2


Obrázek č.3

Živnostenská záložna v Libochovicích byla založena v roce 1908 pod názvem "Živnostenské úvěrní družstvo", v pozdějších letech byl tento název změněn na "Živnostenská záložna". Účelem tohoto lidového peněžního ústavu bylo pomáhat živnostem, obchodu a hospodářství svých členů poskytováním úvěru, obstaráváním jejich platů, spolupůsobení při správě jejich jmění a jako společné peněžní ústředí ke zlepšení platebních poměrů svých členů. Živnostenská záložna byla
nepolitickým ústavem a jejím členem se mohl stát každý, kdo chtěl svým přístupem podporovat její účely. Na rozdíl od jiných družstevních záložen měla libochovická ve stanovách, že vkladatel se nemusel stát členem záložny a vklady přijímala záložna od každého. (Obrázek č.2)
Od svého založení až do roku 1931 byla záložna odkázána na nevhodné místnosti pro úřadování a obstarávání své klientely (sídlila v budově hotelu "U Tří lip", zřejmě v prvním patře, což mělo i určitý vliv na její vzrůst). 
Teprve v roce 1931 dostala nové místnosti na náměstí v domě ? od hraběte Josefa Herbersteina. Ten je dal svým nákladem upravit v prostorné a vhodné místnosti pro úřadování. Také čekárnu a zasedací síň pro schůze správy záložny. Teprve tehdy lze pozorovat pozvolný a každoroční vzestup nejen přístupem nových členů, ale i přírůstkem vkladů. 
Jako vedlejší činnost obstarávala Živnostenská záložna prodej losů česko - slovenské třídní loterie (Obrázek č.3),  která se tehdy těšila všeobecnému zájmu občanů ze všech vrstev, protože výhry, které za krátkou dobu této činnosti svým hráčům vyplatila, byly statisícové. 
Živnostenská záložna v Libochovicích za dobu své úspěšné činnosti se stala oporou živností, obchodů i drobných zemědělců. Byla také hojně vyhledávána a těšila se všeobecné oblibě. Přesto se jí nedařilo tak dobře jako ostatním peněžním ústavům v Libochovicích. Živnostenská záložna byla uzavřena 1.11.1942 a sloučena s Občanskou záložnou. V té době byl ředitelem Jaroslav Písek, který po ukončení záložny byl úřadem práce umístěn jako úředník ve sklárnách v Libochovicích, jeho manželka dostala povolení k prodeji losů třídní loterie. Zajímavé je, že Jaroslav Písek se dnem 1.10.1948 stává národním správcem Okresní spořitelny v Libochovicích. 

Okresní hospodářská záložna
Hospodářské záložny nebyly družstevní organizací a vyvíjely se od ostatních záložen odlišně. Správa byla vykonávána valnou hromadou, představenstvem a dozorčí radou. Dozorčí rada nemusela být zřízena, místo ní pak byli voleni revizoři. Dohlížela na obchodní vedení společenstva, kontrolování pohledávek, nahlížení do knih.
 Již uvedené záložny (Rolnická záložna, Živnostenská záložna) byly právě založeny na jiném a to družstevním principu. Toto družstevnictví vzniklo v anglickém městečku Rochdale, kde se v roce 1843 spojilo několik chudých tkalců, aby zřídili svépomocné potravní společenstvo, jehož členové skládali příspěvky na zřízení společného skladiště, zakoupení společného mlýna a k založení výpomocné pokladny pro své členy. Myšlenku rochdalských tkalců v Německu rozvinul Herzann Schulze - Delitzsch. K prvním družstvům patřil spolek truhlářů a spolek obuvníků v Delitzschi r. 1850. Soustava těchto družstev se nazývá Schulze - Delitzschova. Její součástí byly v případě přijímání vkladů a poskytování půjček záložny. A právě jako protipól, to je volnější režim než družstevnictví vznikly Hospodářské záložny na principu uvedeném výše. Přijímání vkladů si v Čechách už od r. 1864 zařídily záložny v Roudnici, v Protivíně, v Mělníku a v Kolíně a vystupovaly jako záložny hospodářské. (Obrázek č.4)  
Právní poměry okresních hospodářských záložen upravil zákon č. 128 z roku 1924 Sb., přizpůsobený později nové organizaci politické správy a vládní nařízení č. 126 z roku 1928. Jejich účelem bylo podle znění zákona poskytovat obyvatelstvu ve svém obvodu levný úvěr, sloužit k ukládání úspor a opatřovat případné jiné hospodářské potřeby. 


Obrázek č.4 - Okresní hospodářská záložna, Vackova čp.44.

V okrese mohla fungovat pouze jedna okresní hospodářská záložna, a to v sídle okresu, což Libochovice do 21.12.1928, kdy okres Libochovice byl zrušen, splňovaly. Za okresní záložny ručil okres do výše 10% vkladů přijatých záložnou. Záruky mohly být i vyšší, v praxi ručily okresy za záložny v plné výši.
V roce 1913 byl založen „Svaz okresních hospodářských záložen“, dobrovolná organizace. Teprve po první světové válce byl zákonem č. 128/24 Sb. zřízen povinný Svaz okresních záložen hospodářských, veřejnoprávní korporace s úkolem hájit a podporovat zájmy okresních záložen hospodářských.  
První zmínka o Okresní hospodářské záložně je ve spisu pana Čapka a to s datem jejího založení, rokem 1865. Stalo se tak na základě zákona o zakládání záložen okresy z roku 1864. 
Základní kapitál byl:
v roce 1876 19 735zl. a 50kr. 
v roce 1877 rezervní fond 819 zl. 90 kr.
v roce 1900 majetek10 6057 zl.,
Správu vedlo Okresní zastupitelstvo v Libochovicích, účetní byl p. Václav Müller, od roku 1887 byl předsedou p.V.Faust, rolník v Klapém, účetní p. Antonín Zůna.
Dům č. 44, ve kterém Hospodářská záložna sídlila, patřil v době vzniku Tobiáši Kruchinovi, svobodnému pánu ze Švamberga, a ten ho v dražbě dne 8.2.1880 prodává Františku Buriánkovi. Ještě se objevuje jeden vlastník, Viktorie Šímová, která dům prodává 23.2.1908 „Okresní hospodářské záložně“. Protože od roku 1890 až do roku 1908 měla vypovězený nájem z domu čp. 44, sídlí tato Okresní hospodářská záložna v budově, který byl majetkem okresu Libochovice, ve „Třech lipách“. Teprve koupí domu v roce 1908 se stěhuje zpět do svého bývalého působiště, do domu čp.44. 

Tomáš Černý
Pokračování příště.          

Komentáře