Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003689. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


jak jste určitě zaznamenali, práce na opravě kanalizačního a vodovodního řadu v Husově ulici pokračuje vcelku rychle. Sice s omezením průjezdnosti, ale věřte, že i stavební firma, která opravu provádí, to nemá lehké. Proto všechny prosím o trpělivost, ohleduplnost a dodržování silničního značení. 
Chtěla bych vás informovat o události, ze které určitě nikdo radost nemá. Město Libochovice obdrželo od Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje (KŘP ÚK) výpověď z nájmu nebytových prostor v II. nadzemním podlaží budovy č.p. 612 Libochovice, kde sídlí v současné době služebna Policie ČR. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet od 1. 4. 2014. Prostory policie opustí do 30. září 2014. Tento krok, opuštění nájmu, plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP ÚK odůvodnil tím, že prostory začínají být vzhledem k zamýšlenému navýšení počtu policistů v teritoriu města Libochovice malé, dále chtějí zvýšit pracovní komfort, zlepšit sociální zařízení, cely předběžného zadržení a zabezpečení uložení zbraní. K tomu využili nabídky prostor v obci Radovesice, kde mají možnost pořídit pronájem služebny a zařídit ji dle všech potřebných požadavků. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace a místa budoucího umístění služebny se domnívají, že v žádném případě nedojde ke zhoršení součinnostních vztahů mezi Policií ČR a vedením města Libochovice, že spolupráce, která je v současné době nastavena, bude zachována. Tolik ke zdůvodnění výpovědi ze strany Policie ČR.
Avšak právě Policie ČR začátkem roku 2013 vznesla požadavek na vrácení poloviny nebytových prostor, které užívala, s tím, že tyto prostory, vzhledem k nízkému počtu policistů, nepotřebují. Město Libochovice tomuto požadavku vyhovělo. 
Je s podivem, že ze strany Policie ČR nebyly v minulosti vzneseny požadavky na úpravu prostor, které by nevyhovovaly a nikdo se zástupci města Libochovice předem tuto záležitost neprojednával. 
27. 2. 2014 mne navštívila plk. JUDr. Pšeničková, která mi oznámila záměr změny sídla služebny PČR. O vrácení nebytových prostor tak, jak je Policie ČR užívala dříve, nemají zájem, stavebními úpravami bychom stejně nedosáhli komfortu, který budou mít v prostorech v obci Radovesice. Toto byl výsledek jednání.
Tato skutečnost mne velice mrzí, protože bez jediného náznaku nespokojenosti a tím i nemožnosti jakéhokoliv vyjednávání jsme byli postaveni před „hotovou věc“ a obdrželi výpověď z nájmu nebytových prostor, která byla sepsána dne 6. března 2014.
Věřme, že alespoň ujištění ze strany Policie ČR o tom, že město Libochovice tuto změnu sídla služebny nepocítí, co se týká bezpečnosti, bude v budoucnu dodrženo. 
Dne 10. března proběhlo jednání Zastupitelstva města Libochovice. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl rozpočet města Libochovice na rok 2014, který byl schválen.
Dalším důležitým bodem programu byla 2. změna Územního plánu, kterou zastupitelstvo vydalo formou opatření obecné povahy. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování MěÚ Lovosice, který zajistil jeho projednání v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek v platném znění. 
Změna č.2 se týkala vymezení jedné nové zastavitelné plochy v k.ú. Poplze, která navazuje na zastavěné území sídla. Dále bylo aktualizováno celé zastavěné území včetně jeho využití v souladu s aktuálním stavem. V souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje je změnou č. 2 upřesněn návrh koridoru silniční dopravy, týkající se silnice II/246 a koridoru železniční dopravy, který je vymezen pro optimalizaci železniční trati č.114. V souladu se ZÚR ÚK je navržena úprava průběhu cyklotrasy C204 vedoucí k náměstí 5. května přes zámecký park a dále podél břehu Ohře k hranicím s k.ú. Radovesice. Síť cyklotras je dále rozšířena trasou vedoucí z Duban po levém břehu řeky Ohře. Změnou se upřesňuje i zákres nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability v souladu se ZÚR ÚK.
Krásný měsíc duben přeje všem
 
Ing. Jana Holá, starostka města 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice