Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003678. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - IX.

Nadace J.Hájkové
Tady bohužel musím být velmi stručný, jediný záznam o této nadaci je v soupisu Nadace a fondy k 8.9.1929 v Libochovicích - Nadace J.Hájkové 134 Korun. K čemu a kým byla zřízena, by mě také zajímalo.

Nadace Marie Tichonové:
Vznik a osud tohoto fondu a nadace není kromě finančních rozpisů nikde podrobně uveden, ale podle strohých zmínek sloužily hlavně k sociálnímu účelu. Nadace Marie Tichonové byla určena k podpoře chudých vdov a vstoupila v platnost po smrti vkladatelky nadace. Kdo však byla tato sociálně cítící donátorka, není známo. Zemřela pravděpodobně někdy v roce 1933 a finanční prostředky ve výši 10tisíc Kč jako základní vklad do nadace, byly v podstatě poskytnuty městu za to, že ji zbavilo nepříjemné nájemnice umístěním do tehdejšího Chorobince (dnes Domova důchodců). Ani v seznamu domů a majitelů z první republiky se mi nepodařilo toto jméno najít.

Středoškolská nadace města Libochovic
Tato nadace byla zřízena na příkaz tehdejšího starosty města pana Bohuslava Mayera 19.prosince 1933. Starosta ze svého věnoval obci, potažmo nadaci, částku 4 000,- Korun. 


Obrázek č.1 - začátek nadační listiny.

Nadace byla zřízena za těchto podmínek: 
1. Nadace nese jméno „Středoškolská nadace města Libochovice“. Správu nadace vede obecní zastupitelstvo města Libochovice a jmění nadační uloženo jest v pokladně města Libochovice.
2. Základní jistina 4 000,- korun zůstane uložena jako vklad na vkladní knížce Spořitelny Libochovice do té doby, než s připsanými úroky a případně dalšími dary vzroste základní jistina na výši nejméně 10 000,- korun. Dokud této výše základní jistina nedosáhne, nesmí býti s nadačními požitky manipulováno.
3. Jakmile jistina dostoupí 10 000,- korun, budiž úroků z ní použito k podpoře některého žáka nebo žákyně navštěvující kterýkoliv český střední ústav a kteří sami nebo jejich rodiče, či pěstouni sídlí v Libochovicích. Domovská příslušnost není rozhodující.
4. Kdyby nebylo žádného libochovického žadatele, budiž příslušný obnos vložen k základní jistině, z které nesmí být nikdy ubíráno. V takovém případě budiš uprázdněná nadace vypsána v nejbližším příštím roce
5. Za střední ústav budiž považováno každé takové veřejné nebo soukromé učiliště, které vyžaduje absolvování alespoň obecné školy, byť i v toto ve svém názvu obsahovalo slovo „vyšší“. Nadace tato nesmí býti udělena žákům a žákyním navštěvující místní měšťanskou školu či posluchačům university nebo techniky, pro něž je v Libochovicích nadace J.E.Purkyně
6. Přednost udělení požitků nadačních mají především žáci nadaní, z těch pak oni, kteří jsou nemajetní. Proto obecní zastupitelstvo v Libochovicích, jemuž právo udílení této nadace náleží, je povinno při udílení nadace hleděti nejprve a hlavně na majetkové poměry uchazečů či jejich rodičů nebo pěstounů, pak na lepší prospěch studijní a konečně na zachovalost.
7. Užívání nadace omezuje se na zákonitou dobu studijní a ponechává se proto až do ukončení studii. Opakováním kterékoliv třídy se nadace ztrácí.
8. Nadační požitky se vyplácejí vždy po ukončení školního pololetí, proti předloženému výpisu vysvědčení, ověřeného správou ústavu.
9. Uprázdněná nadace budiž veřejně vyhlášena stejným způsobem jaký je obecním zřízením předepsán pro vyhlašování schůzí obecního zastupitelstva. Lhůta k podání žádosti je 30 dní.
10. Ti, kdož o tuto nadaci ucházeti se chtějí, musí kromě žádosti předložit i vysvědčení a potvrzení ústavu, že jsou nadace hodni.
11. Z došlých žádostí zvolí městská rada nejzpůsobilejšího žadatele ve smyslu ustanovení této nadační listiny a své usnesení předloží obecnímu zastupitelstvu k schválení. V případě, že obecní zastupitelstvo neschválí návrh městské rady, je tato povinna učinit návrh nový.
12. Nadační jmění je uloženo na vkladní knížce Spořitelny Libochovice fol.6851. Knížka tato jest řádně vinkulována a opatřena poznámkou, že vklad nesmí býti vybrán bez svolení zemského úřadu, jako úřadu nadačního, úroky jsou volné.
13. Rozhodnutí o zadání nadace povinno jest obecní zastupitelstvo v Libochovicích předložiti zemskému úřadu v Praze k nahlédnutí, zda-li nadačních ustanovení je dodržováno.
14. Kdyby základní mění během času značněji vzrostlo, může býti úroků použito k nadačním požitkům více uchazečům.
15. Obecní zastupitelstvo v Libochovicích není oprávněno, aby pod jakoukoliv záminkou použilo této nadace k jinému účelu.
Obecní zastupitelstvo přijalo podle usnesení 22.ledna 1934 právo k udělování nadačních požitků. Pan Bohuslav Mayer složil 24.ledna 1934 do městské pokladny 4000,65 Korun a tato částka byla 16.10.1934 převedena na vkladní knížku číslo 6581 i s úroky, takže částka dosáhla 4132,65 Korun. Dále se obecní zastupitelstvo usneslo dne 3.června 1936 upsat 6500,- Korun na půjčku „Obrany státu“ a dluhopisy věnovat Středoškolské nadaci. Po dohodě se zakladatelem Nadace byl pozměněn bod 3 listiny, v tom smyslu, že obnos 5325 Korun z vinkulované knížky byl použit k nákupu dluhopisů 3% neumořitelné státní unifikační renty v nominální hodnotě 8000,- Korun. Tyto dluhopisy a dluhopisy „Obrany státu“ byly vinkulovány pod názvem „Město Libochovice jménem středoškolské nadace města Libochovice“ Nadační jmění tím dosáhlo částky 14 500,- Korun. (Obrázky číslo 1 a 2 - začátek a konec nadační listiny.)


Obrázek č.2 - konec nadační listiny.

Poznámka:  Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů.
Jaký byl další osud jsem nedohledal, pouze zápis, že roku 1949 byl majetek nadace 10 359,- Korun. Tímto datem nadace také asi končila. 

Nadace „Řemeslnického mistra Anny Čechové“
Tato nadace byla jedna z nejbohatších a byla v podstatě založena na libochovickém patricionismu. Anna Čechová byla sestra Antonína Čecha, světícího biskupa Litoměřické dieceze. Na úvod je třeba se zmínit právě o tomto člověku tak, jak nám o něm poskytuje informaci portál Wikipedie. 
Msgre. Antonín Čech se narodil v Libochovicích  2. února 1860 a zemřel 26. srpna 1929 v Litoměřicích. Libochovický rodák Antonín Čech byl na kněze vysvěcen v roce 1884. Většinu svého kněžského působení strávil v Litoměřicích. V roce 1902 byl instalován za kanovníka kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích. Stal se sekretářem litoměřického sídelního biskupa Josefa Grosse po roce 1910. Ve službě při biskupství byl oceněn titulem papežský prelát (prelát Jeho Svatosti). Od května 1920 vykonával funkci generálního vikáře litoměřické diecéze a děkana katedrální kapituly. Na titulárního biskupa (Cidyessus) byl vysvěcen 3. ledna 1923 a byl určen jako světící biskup pro česky mluvící okresy litoměřické diecéze. Jeho činnost se pak dále soustředila na podporu českého živlu v pohraničí. Získal si mezi česky mluvícím obyvatelstvem Českého středohoří velkou oblibu a aktivně se účastnil veřejného katolické života. Antonín Čech byl doposud jediným světícím (pomocným) biskupem v litoměřické diecézi. Sídelní biskup Josef Gross na sklonku 20. let 20. století uvažoval o rezignaci a odchodu do soukromí, ovšem smrt Antonína Čecha v roce 1929 tento jeho záměr překazila. Antonín Čech byl pohřben do kanovnické hrobky na litoměřickém hřbitově. (Obrázek č. 3 - Biskup Antonín Čech)
Jediný údaj o Anně Čechové se mi podařilo najít v tom smyslu, že byla v roce 1891 majitelkou domu čp.254, což by koneckonců mohla a nemusela být tatáž osoba. Ještě je třeba vysvětlit, jak bylo možno založit tuto nadaci s tak vysokou počáteční částkou. Celé se to dá vysvětlit násle-dující poznámkou o životě Antonína Čecha.


Obrázek č.3 - Biskup Antonín Čech.

Poznámka: Biskup Josef Gross byl znám i svými rozsáhlými styky s významnými osobnost-mi starého mocnářství. V roce 1917 byl povolán do panské sněmovny a k říšské radě ve Vídni a byl jmenován císařským skutečným tajným radou. K nově vzniklé-mu československému státu zaujal velmi opatrný postoj a sám nikdy veřejně nevystoupil, což mu umožnilo uchovat si biskupský stolec. Měl problémy s vizitací českých farností, a proto byl jmenován jeho světícím biskupem Antonín Čech. Vizitace ( z latinského „visitatio“), někdy také správněji a úplněji „kanonická vizitace“ je kontrola duchovní, pastorační a hospodářské činnosti farnosti. Vizitátor se zajímá například o to, zda je správně vedena farní spisovna a archiv, kolik dětí navštěvuje náboženství, kde se učí, kolik je katechetů, jaká bývá účast na nedělních bohoslužbách, kolik má kněz spolupracovníků liturgie, tj. ministrantů, akolytů, lektorů, varhaníků… Tuto vizitaci provádí diecézní biskup a čas od času se odehrává v každé farnosti příslušné diecéze, ovšem v té době ji prováděl za biskupa Josefa Grosse jeho světící biskup Antonín Čech. Sestra biskupa Čecha Anna se do své smrti neprovdala, dědila majetek po svém bratru a to je také důvod štědré nadace. Anna zemřela na Mělníku 3.1.1936 a v roce 1935, při uspořádání svých movitých záležitostí založila nadaci „Řemeslnického mistra Anny Čechové“ a tato nadace byla podle závěti dědicem majetku Anny. Citát z nadace: „Litoměřický měšťanský pivovar dluhuje mi 40 000,- Korun, které splácí roční splátkou 5 000,- Korun s 5% úrokem a to až do roku 1938. Tuto sumu a 10 000,- Korun ze spořitelních knížek odkazuji městu Libochovice jako upomínku na zesnulého svého bratra, by každoročně v době Vánoční, s té jistiny plynoucí úrokový výnos byl udělen samostatnému, úplně nemajetnému mistru řemeslnickému, který překročil 65 roků věku svého a jest Římskokatolického vyznání. Udělující právo má pán starosta města Libochovic s místním panem děkanem Římskokatolickým“.
       
Tomáš Černý
Pokračování příště.

Komentáře