Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - VIII.

Nadace vysokoškolská Jana Evangelisty Purkyně
První náznak, či myšlenka ke zřízení nadace jako připomenutí památky Jana Evangelisty Purkyně padla na schůzi místodržitelství v Praze 2. listopadu 1869, tedy ještě v roce úmrtí JEP výnosem místodržitelství v Praze číslo 48652. Avšak první návrh této nadace vznikl až na další schůzi místodržitelství v Praze dne 5. června 1884, kdy byla jako první jistina této nadace vybrána částka 2 400,- zlatých. Bylo ale dohodnuto, že musí nejprve dosáhnout částky 3 000,- zlatých a poprvé může být použita na počátku roku 1890/91. Jaké byly podmínky této nadace a k čemu přesně sloužila? Toto vše bylo upřesněno 22.března 1888, kdy také byla sepsána nadační listina. Po založení byl za část jistiny, za původních 2 400,- zlatých, zakoupen státní úpis papírové renty a v srpnu 1889 doplněn na 3000,- zlatých, z čehož roční úrok byl 126,- zlatých, což byla výše roční vyplacené podpory. (Obrázek č. 1 - začátek nadační listiny.)
Poznámka: Renta byla původně dvojí: papírová a stříbrná, podle toho, v jakých penězích (papírových anebo stříbrných) se úroky platily. Mezi oběma druhy se fakticky nečinilo jiných rozdílů, jen to, že kupony byly splatné v jiných lhůtách. Kupony papírové renty byly splatné: 1. února a 1. srpna, nebo 1. května a 1. listopadu; u stříbrné renty byly splatné 1. ledna a 1. července, nebo 1. dubna a 1. října. Pro představu, co znamenal jeden zlatý pro člověka žijícího ke konci 19. století, bude možná příhodnější uvést, kolik byl v té době průměrný plat a co se za kolik zlatých dalo koupit. Kupříkladu -  úředník měsíčně vydělal 25 zlatých, zedník 35 zlatých. Některé ceny zboží - pšenice 100kg 4,30 - 6 zlatých, pánský oblek 14 - 16 zlatých.


Obrázek č.1 - začátek nadační listiny.

Podmínky nadace byly velmi pečlivě vypracované. Hlavním účelem byla podpora nadaného studenta na vysokém učení v Praze. Tyto podmínky lze rozdělit do několika bodů:
  • Nejprve měl nárok na obdržení této nadace potomek Purkyňův nejprve po meči, poté po přeslici. Potom pro toho, kdo by studoval lékařkou fakultu v Praze, potom teprve byla možnost pro toho, kdo by studoval jakoukoliv fakultu na pražské univerzitě či technice. Pokud by takového nebylo, měl by nárok na podporu syn občana Libochovic a to znovu přednost měla lékařská fakulta a potom ostatní. Kdyby i takového nebylo, potom do výběru by postupoval syn občana Libochovického okresu, potom teprve sousedních okresů. Kdyby se takový nenašel, tak jako konečné řešení by to byl kterýkoliv český student.
  • Uchazeč byl povinen předložit vysvědčení chudoby nebo nemajetnosti potvrzené c.k. Okresním hejtmanstvím a k tomu doporučení místní duchovní správy. Dále musel doložit dobrý prospěch a pochopitelně doložit absolvování středního vzdělání a to na českém ústavu.
  • Pobírání nadace bylo omezeno dobou studia.
  • Právo výběru náleželo obecnímu výboru v Libochovicích, který své rozhodnutí ke konečnému schválení předkládal c.k.místodržitelství, tedy zakladateli nadace.
Byla zde i poznámka, že tato nadace nesmí býti odcizena, ovšem jak jsem již předeslal, okupační úřady za druhé světové války si s tím nečinily problémy.
Úrokový výnos byl uložen v pokladně města Libochovic. Pokud bylo možno se dopátrat, podařilo se mi zjistit příjemce nadační podpory v letech 1892 až 1922.
Roky 1892 - 1893 Josef Lansoch?  celk. částka 630,- Korun
Roky 1900 - 1902   Rudolf Kníže           630,- Korun
Roky 1903 - 1905   Ladislav Schlückbier         756,- Korun
Roky 1906 - 1909   Zimerman                 1008,- Korun
Roky 1910 - 1912   Quido Mann           819,- Korun
Roky 1913 - 1914   Otakar Purkyně                 252,- Korun 
Ten se ji po roce vzdává - ukončení studia.
Roky 1915 - 1919   Miroslav Purkyně              2 079,- Korun
Roky 1913 - 1914   Eliška Menzlová                 252,- Korun
Roky 1922 - 1923   Rubeš                          630,- Korun
Rok 1924   Antonín Čermák                                        ?,- Korun 
Rok 1924   Miloslav Schmit                                        ?,- Korun 
Rok 1925   Antonín Čermák                                        ?,- Korun
Roky 1926 - 1931   Vladimír Kvapil                        ?,- Korun
Rok 1932 až rok ?   Beran František                ?,- Korun
Tento fond disponoval v následujících letech těmito částkami: 
Rok 1933 764,88 Korun
Rok 1936   8 210,- Korun 
Rok 1949 8 459,- Korun
Tím účetnictví končí a zřejmě se i nadace vytrácí kamsi pryč.

Nadace Palackého
Co předcházelo vzniku této nadace? Byly to dvě události spojené s oslavou 100 let narození Františka Palackého. Vše se stalo v roce 1898. Když se 2. až 3. července 1898 konala velká slavnost na Ostrově (Městské sady) u příležitosti výročí zrušení roboty a 100. narození Františka Palackého pořádaná některými spolky, předcházela ji benátská noc a druhý den byl průvod s alegorickými vozy. Výtěžek z této slavnosti - 282 zlatých - byl základem této nadace. Ještě však před slavností se rozhádali představitelé jednotlivých spolků a politické zastoupení města navzájem (jak je v Libochovicích zvykem), a protože názorová situace byla ve městě výbušná, tak se stalo, že spor o pořádání slavnosti se stal roznětkou, která odstartovala otevřené spory mezi jednotlivými politickými reprezentacemi. (Obrázek č. 2 -  Účetní kniha.)
Proto další oslava byla pořádaná jinými spolky až 14.června, kdy také byla skutečně založena nadace Palackého, a původní vklad 282 zlatých byl navršen na 326 zlatých. Za tyto prostředky byla pořízena tak zvaná "Knihovna Palackého". Bohužel ještě před nákupem knih někam zmizelo 200 zlatých. Zároveň s tímto počinem bylo Velké náměstí pojmenováno na "Palackého náměstí". 


Obrázek č. 2 -  Účetní kniha.

Knihovna Palackého byla až do roku 1948 umístěna ve dvou skříních na okresním výboru u „Tří lip“ (silniční oddělení), 1.1.1949 byla přestěhována na ONV do Lovosic a po delším jednání (V. Pavlík za muzeum, Josef Blažek za veřejnou knihovnu) byla 5.4.1950 vrácena zdejší městské knihovně. Zanikající Krajinské muzeum pak převzalo 75 knih, knihovna 53 knih. Zbytek knih a časopisů (prý nepotřebných), byl ponechán k dispozici ONV. Některé se nakonec dostaly do dokumentačního střediska novinářů v Praze. Tím Palackého knihovna zanikla. Finanční částky fondu: 
Rok 1929 421,- Korun 
Rok 1933 629,- Korun 
Rok 1936 686,- Korun
Část Fondu Palackého, jak již bylo řečeno, byl použit na koupi Chudobince čp. 310, protože zákonem č. 304 15. dubna 1920 byly finanční prostředky, které patřily sdružením a měšťanům, převedeny na stát, potažmo obce.

Nadace Bohumily Čejkové
Nadace byla založena v roce 1908 jako pomoc chudým v obci Libochovice. Byla založena, což je zajímavé, farářem nepůsobícím v Libochovicích. Důstojný pan Štěpán Váňa působil během svého života především v Rané u Loun, a zemřel ve Mšeně u Mělníka, kde trávil svá léta odpočinku. Nadační listina nesla jméno „Nadace Čejkové Bohumily založené P. Štěpánem Váňou ze Mšena“. Hospodyně Bohumila Čejková zřejmě pocházela z Libochovic, kde na přelomu století se toto jméno vyskytovalo dosti často. (Obrázek č. 3 - konec nadační listiny.)
Znění Nadační listiny:
My podepsaní zástupcové městské obce Libochovice v politickém okrese Roudnice a berním okrese Libochovice v království Českém, stvrzujeme a doznáváme ve svém a nástupcům našim jméně, že důstojný pán Štěpán Váňa, farář na odpočinku ve Mšeně u Mělníka dne 11. srpna 1908 zemřelý, dle posledního pořízení ze dne 6. března 1908 založení nadání Bohumily Čejkové pro chudé příslušníky obce Libochovice darovav k účelu tomuto obnos 1000,- korun slovy těmito nařídil: „Na zřízení Nadace pro nejchudší dva příslušníky obce města Libochovice odkazuji 1000,- korun. Z této Nadace buďtež úroky každoročně na den výročí mého úmrtí vypláceny dvěma osobám, které bez vlastní viny v chudobu upadly a tato Nadace ponese jméno Bohumily Čejkové, někdy hospodyně u bývalého faráře Štěpána Váni v Ranné u Loun. Právo udíleti požitky z této Nadace náleží obecnímu výboru města Libochovice a budiž ji kapitál Nadační odevzdán.“


Obrázek č. 3 - konec nadační listiny.

Obecní výbor města se usnesl 28. prosince 1908, že tuto nadaci přijímá a zavázal se ke správě. Odkázaný obnos 1000,- korun s 5% úroky dne 11. srpna1908 v částce 54,16 korun po srážce poplatků 103,- korun a výloh na palmáre 12,30 korun, tedy zbytek 935,86 korun 11. září1909 z pozůstalosti vyplacený, byl 17. září 1909 vložen do Spořitelny Libochovice na knížku čís. 5921 na jméno „Nadace Čejkové Bohumily založené P. Štěpánem Váňou ze Mšena“ . Dále bylo rozhodnuto, že první požitky budou vyplaceny, až kapitál úroky naroste opět na 1000,- korun. K tomu došlo 11. srpna 1912, v částce 40,- korun, výplata byla vždy provedena ve výroční den úmrtí jejího zakladatele pana pátera Váni. Další vývoj této Nadace: 
Rok 1929 1341,41 Korun 
Rok 1933 1514,- Korun
Rok 1949 1346,- Korun

Tomáš Černý
Pokračování příště.          

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice