Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - IV.

Fond Marie Podzimkové
Fond Marie Podzimkové byl fondem bývalé učitelky z Roudnice, která působila v Libochovicích v letech 1894 až 1897. Fond měl základní vklad 2 000,- Kč a úroky z tohoto vkladu byly vypláceny jako podpora nejhodnější žákyni 5. třídy po celý další školní rok. Jiné údaje k tomuto fondu nejsou. Přesto je to fond, který by mohl mít v dnešní době svého následníka. 

Fond Palackého
Tento fond vznikl v roce 1898, kdy se 2. až 3. července konala velká slavnost na Ostrově u příležitosti výročí zrušení roboty a stého výročí narození Františka Palackého. Této slavnosti předcházela benátská noc. Druhý den byl průvod s alegorickými vozy. Výtěžek 282 zlatých byl posléze doplněn na 326 zlatých a za tuto částku byla pořízena "Knihovna Palackého". Ještě však před vznikem této knihovny, jak bylo a je v Libochovicích  zvykem, se rozhádali představitelé jednotlivých spolků a politické zastoupení města navzájem. Situace byla již předtím ve městě výbušná a spor o pořádání slavnosti byl roznětkou politického výbuchu. Natruc byla další oslava, kterou pořádala opozice, a to 14. června, kdy také byla založena Nadace Palackého s majetkem 200 zlatých, ty však někam zmizely. Takže zbylo 326 zlatých z první slavnosti. Fond Palackého knihovny byl skutečně založen v roce 1898 a do roku 1948 byla knihovna umístěna ve dvou skříních v silničním oddělení okresního výboru “U Tří lip“, 1.1.1949 byla přestěhována na ONV do Lovosic a po delším jednání (V.Pavlík za muzeum, Josef Blažek za veřejnou knihovnu) byla 5.4.1950 vrácena zdejší městské knihovně a muzeu v likvidaci. Muzeum převzalo 75 knih, knihovna 53 knih. Zbytek knih a časopisů (prý nepotřebných), byl ponechán k dispozici ONV. Některé se nakonec dostaly do dokumentačního střediska novinářů v Praze. Tím Fond Palackého knihovny zanikl. Je třeba podotknout, že během času (zrušením muzea) se ztratilo i těch 75 knih z muzea. Účetní knihy tohoto fondu se dochovaly v rozmezí let 1898 až 1924, pohyb finančních částek byl poměrně nepatrný.
Po zakoupení knih do knihovny však zbyla částka 200,- zlatých a ta se dá částečně dopátrat v zápise účetní knihy v roce 1898. Tato částka byla převedena z obecního rozpočtu (kam byla asi po slavnosti přesunuta) a jako konečné řešení byla dána na vkladní knížku číslo 2070 pod vinkulací „Nadace Palackého“. Vinkulace zněla na podmínku, že ročně bude z úroků vyplacena finanční částka dvěma občanům Libochovic zchudlým bez vlastní viny ve výročí narozenin Palackého. Pak ale všechny stopy mizí a krátký čas jsou patrny pouze náznaky. Domnívám se, že kmenové jmění bylo snad částečně převedeno zpět do rozpočtu obce. Ovšem, kdo ví? Každopádně v roce 1926 byl Fond zrušen a prostředky v částce 516,30 korun použity k zakoupení budovy budoucího chudobince (čp.310) (Obrázek č.1 - Účetní uzávěrka.)


Obrázek č.1 - Účetní uzávěrka.

Stavební fond pro postavení Sokolovny
Tento fond, jak již z názvu vyplývá, je úzce svázán se stavbou Sokolovny. Fond vznikl někdy před rokem 1900 a zanikl postavením Sokolovny v roce 1904, kdy byl také vyčerpán. V době, když byla postavena budova měšťanské školy, cvičilo se několik let ve školní tělocvičně. Přáním Sokolů však bylo mít vlastní tělocvičnu, která by plně vyhovovala tehdejším nárokům. Za tím účelem byl založen Stavební fond pro postavení Sokolovny. V roce 1904 byla tělocvična postavena nákladem 25847,74 korun. Tato částka byla kryta právě oním fondem. Okresní výbor přispěl částkou 2 000 korun, další finanční položka byla zápůjčka od Spořitelny a Občanské záložny. Kromě toho přispívaly tyto peněžní ústavy značnými částkami k samotnému uplácení dluhu. Později přispěla i Okresní Hospodářská záložna a v roce roce 1920 byl splacen zbytek dluhu - asi 8.000 Kč. Tuto částku pak věnoval „Okresní válečný pomocný komitét“ za používání tělocvičny po dobu války. 
Jak z přehledu financování vyplývá, lze se domnívat, že Fond nebyl nijak vysoký oproti celkové částce za postavení Sokolovny.
 
Fond autostříkačky
Myšlenka zakoupení kvalitní hasičské stříkačky vznikla na hasičském plese v roce 1893, kdy bylo vybráno 50 zlatých a 60 krejcarů. Touto částkou byl založen Fond hasičské parní stříkačky. Účel tohoto fondu však nebyl nikdy naplněn, protože obnos vybraný na hasičském plese byl použit v roce 1894 k nákupu čtyřkolové zápřahové stříkačky od firmy Smekal za 1100 zlatých. (Stříkačka Hydrofor - ruční, čtyřkolová, zápřahová stříkačka, jednostranně sací, jednoproudová. Tento typ má podstatně větší světlost podvozku než typ kočárový. Stříkačka byla tažena párem koní. Mužstvo sedělo na lavicích.) Kde však vzal sbor zbytek peněz, není známo, protože v té době uvádí - „Poněvadž peněz na zakoupení stále se nedostávalo. Sbor s napětím sil chtěje se udržeti odborně na výši doby, a ač finančně sláb, zakoupil v r. 1894 dvouproudní stříkačku od fy Smekal“. Zda zbytek peněz obdržel od hasičské župy, města, nebo od sponzorů, není uvedeno. K založení samotného Fondu autostříkačky došlo až v roce 1917. (Obrázek č.2 - Stříkačka Hydrofor, ruční, čtyřkolová) Když v roce 1917 odprodal sbor starý hydrofor fy. Smekal za 900,- korun, tak právě z této částky vzniká zmiňovaný fond.


Obrázek č.2 - Stříkačka Hydrofor, ruční, čtyřkolová

Částka byla uložena do městské spořitelny na knížku: "Fond parní stříkačky". K této částce byly přidány i částky, které sbor vedl ve svém účetnictví. Přesto finanční prostředky na nákup nové autostříkačky nestačily. Během jedenácti let díky sponzorům, ziskům z různých plesů, podniků a vystoupení hasičů, obecního a sborového fondu a v neposlední řadě i úroků z vkladní knížky fondu v roce 1928 byly prostředky shromážděny. A tak došlo k tomu, že 27. května 1928 předává město před radnicí hasičskému sboru novou stříkačku v ceně 87 000,- korun. Tato stříkačka byla opět od firmy R.A.Smejkal v Praze.
Rozpis položek, za které byla stříkačka zakoupena:
Obecní fond   20 000,-
Sborový fond (Fond autostříkačky)      5 000,-
Peněžní ústavy, občané, podniky a subvence celkem: 62 000,-
Celkem   87 000,-

Hasičský sbor po zakoupení autostříkačky vkladní knížku nezrušil a i nadále na ni ukládal své přebytky, takže v roce 1933 při posledním účetním zápise je na této knížce 7 052,- korun. Co se účetně dělo pak, není známo. Kroniku hasičů i účetní knihy odnesl čas, nebo někdo z Libochovičáků.

Ditrichuv podpůrný fond
Tento fond založili členové Paromlátícího družstva v roce 1923 na památku svého zemřelého předsedy Filipa Ditricha. Ze svého majetku přispěli k vytvoření fondu, který měl sloužit k prospěchu dělníků, zaměstnaných u družstva, pro případ, že by některý z nich došel k úrazu při výkonu práce. Úraz by byl odškodněn částkou 500,- korun a v případě likvidace družstva by byl zbytek financí rozdělen mezi chudé občany města. Základní listina fondu je zakončena touto větou: Čest budiž památce starých pracovníků, jejichž místa zůstávají novou pohodlnou generací neobsazena. Pokladní kniha, ani jiné finanční údaje nejsou k dohledání. (Obrázek č.3)


Obrázek č.3

Fond kanalizační a vodovodní
Tento fond byl založen z velice praktického důvodu. Libochovice měly od počátku potíže s vodovodem a kanalizací. Projekty, které se nakonec neuskutečnily, spolykaly na tu dobu vysoké částky, a tak nezbylo městu nic jiného, než tento fond založit. Fond byl založen v roce 1923 a tvořily jej převážně vklady města a mecenáše Spořitelny Libochovice. Tento fond byl využíván převážně k havarijním opravám rozvodných sítí. Časem se k problémům okolo vody a kanalizace v Libochovicích asi vrátím, protože stejné problémy jako má dnes město s vybudováním kanalizace a vodovodu v Poplzích a v Dubanech, mělo za první republiky v Libochovicích. Mnohé projekty, které spolykaly finanční prostředky města, byly nakonec k ničemu, protože vždy se naráželo na nedostatek hotových finančních prostředků k uskutečnění samotného projektu. Subvence a dotace vždy zklamaly.

Fond na zřízení chudobince
Tento fond vznikl v podstatě za předem daným účelem a to sloučením několika fondů. Tato situace nastala v době, kdy prozatímní řešení chudobince již nestačilo (seriál článků Veřejné budovy LN 2007). V roce 1923 kupuje stavitel Pokorný dům čp.310 a to zcela zřejmě se spekulativním záměrem, Město o tomto domě začíná uvažovat jako o budoucím chudobinci. Proto v roce 1926 vzniká Fond na zřízení chudobince. 
Tento fond vznikl sloučením:
Fondu špitálního   50 242,10 korun
Fondu Hájkova      128,98 korun
Fondu Palackého      516,30 korun
Majetek těchto fondů patřil měšťanům, ale vzhledem k tomu, že právo měšťanské bylo zrušeno zákonem č.304 15.dubna 1920, byly jejich finanční prostředky použity k tomuto účelu. Další částka tohoto fondu byla tvořena vkladem města v částce 40 783 korun, dále pak prodejem domů čp.141 a čp.172 (čp.141 v té době již patřil obci - bývalý chudobinec, čp.172 patřilo zrušenému špitálnímu fondu). Fond dosáhl konečné částky 141 669,- korun, za což byla realizována jak koupě tak i částečná rekonstrukce. Dá se říci, že tento fond končil někdy v roce 1930 nulou.

Tomáš Černý
Pokračování příště.          

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice