Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036126. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - III.

Se souhlasem zakladatele Nadace byly poté za 10 zlatých zakoupeny dva losy „Uherského spolku červeného kříže“. Tyto losy i knížka se 490 zlatými byla dána do úschovy městské radě. Kaubek dále připomíná výslovně, že prostředků se má použít k zakoupení pozemků a pozdější výstavby „opatrovny“. A to za jeho života s jeho souhlasem a po jeho smrti se souhlasem rady. Dále se zmiňuje, že: „není smysl jeho, obec ku zřízení opatrovny donutiti, nýbrž dle jeho mínění má tato Nadace obci, když samovolně k zřízení opatrovny přistoupí k tomu oučelu na pomoc býti a protož se podotýká, že s úroků z Nadace samotného, pokud k tomu dostačovat bude, opatrovna se zříditi může, aneb když do toho času jiná jmění pro opatrovnu se nabude, opatrovna z úroků spolu s tímto od jiné strany nabytým jměním zříditi se může.“ Nadační listina byla podepsána v Libochovicích 31.července 1887. Jak již bylo řečeno, nakonec celková částka i s úroky dosáhla 656,17 zlatých a mimo to i město zřídilo podobný fond, na němž nashromáždilo 661.66 zlatých.
První kroky ke zřízení mateřské školy se staly až 28. února 1898 na zasedání místní školní rady, kde k návrhu děkana Václava Oplta bylo usneseno, že k oslavě padesátiletého jubilea panování Jeho Veličenstva se zřídí za přispění městské spořitelny (Kaubkův fond) Mateřská škola. Provedení bylo svěřeno městské radě. Sám Kaubek se toho již nedočkal, jeho pohřeb se konal 24.dubna 1895. Samotnou stavbu provedl stavitel V. Pokorný v roce 1898 za 5 200 zlatých. Město tak ze svého fondu, získaného za pomocí darů různých osobností z příkladu Kaubka, uvolnilo 4 555 zlatých a za použití Kaubkova Fondu Nadace 645 zlatých mohla být provedena úhrada stavby. 2.prosince 1898 se konala slavnost svěcení opatrovny a toto zařízení dostalo jméno „Jubilejní mateřská škola, císaře a krále Františka Josefa I.“ Po slavnosti se rozdávaly medaile starým vojákům a dětem, 588 výtisků knížečky „Na výši trůnu“. Jen se jaksi zapomnělo na Arnošta Kaubka a jeho zásluhu, že školka vůbec existuje. Dodnes tuto skutečnost nikdo nevzal ani v potaz. Myslím si, že by pana Kaubka i posmrtně potěšilo, kdyby se dnes libochovická školka jmenovala „Školka Arnošta Kaubka“.
Fond v r. 1929 měl zbytkové kmenové jmění na vkladní knížce č.2338 - 4 142,07 korun. Další osud nešlo vysledovat.

Fond sochy sv. Rocha
Dnes se tato socha nachází v malém, dalo by se říci, libochovickém lapidáriu u kostela Všech svatých. Podle portálu „Životopisy svatých“ jde o postavu světce konkrétně historicky nedoložitelnou, přesto oblíbenou. Pochází údajně z Montpellier ve Francii, kde se narodil asi r. 1295. Nejprve mu zemřel otec, pak matka a Roch rozdal chudým, co zdědil, a vydal se na pouť do Říma. Přes Alpy dorazil do Itálie a v městečku Akvapendentě se prý setkal s morovou epidemií. S odvahou a láskou začal pomáhat všem potřebným nejen tam, ale i na dalších místech. V římských špitálech pomáhal asi tři roky a mluví se u něj o charizmatu zázraků, kdy znamením kříže uzdravoval nakažené. V Římě se snad také nakazil, ale i uzdravil a pokračoval jako poutník dále. Prošel a pomáhal v městech Cesena, Novary, Rimini i v Piacenze. Tam údajně morová nákaza více ohrožovala jeho život. Na noze měl nepěkné morové vředy, a proto se stáhl do samoty u řeky Pádu. Z odlehlého dvorce mu domácí pes nosil chleba a tím mu pomohl přežít. Pak pokračoval k Lago Maggiore a jako podezřelý špeh skončil na 5 let ve vězení, které přečkával v modlitbě a v duchu kajícnosti. Zda tam nebo až v Montpellier, kam směřoval - v tom se legendy liší. Údajně byl nemocí změněn k nepoznání a o koho jde objevil až kněz, který ho přišel zaopatřit. Jeho ostatky jsou údajně od r.1485 v kostele San Rocco v Benátkách, jejich část je i u sv. Víta v Praze. Papež Urban VIII. potvrdil jeho zařazení mezi svaté a stanovil jeho památku na 16.8. Papežem Janem Pavlem II. byl prohlášen i za patrona automobilistů. V Čechách se jedná o poměrně často zobrazovaného světce.


Obrázek č.1

V Libochovicích na východním konci náměstí od roku 1722 stávala pískovcová socha sv. Rocha v životní velkosti, která byla zhotovena nákladem Martina Suchého. V roce 1852 byla u sochy na původním místě vybudována kašna, ale ta byla v roce 1860 zrušena. Od roku 1864 u této sochy byla městská studna jako náhrada za studnu, která byla na pozemku před zámkem. Ten zakoupila hraběnka z Herbersteinů. 
Poznámka: Na základě usnešení obecního zastupitelstva z dne 3. února 1864 a s povolením zemského výboru z dne 20. září 1864 odřekla se obec města Libochovic k ruce hraběnky Terezie Z Herbersteina všech domnělých práv na plac před zámkem totiž číslo dílce 1756 s výměrou 625 m sáhů za náhradu 4000 zl. r. č. k cíli jeho ohražení, proti dovolení průchodu skrze dům č. p. 4, dále zapravila hraběnka za odstoupení dosavádního užívání studnice na tomto placu 200 zl. k zřízení jiné studnice mimo tohoto placu před zámeckého, také postoupila hraběnka obci místa někdejšího domu č. p. 3 a 4 nezastaveného. Smlouva tato byla od zemského výboru dne 28. ledna 1865 č.485 potvrzena a spolu se soudním výnosem z dne 9. března 1865, v hlavní knize Libochovické díl IV. fol. 64 pak v knize kontraktní K fol. 57 (dodatek) vtěleným, do sbírky listin okresního soudu Libochovického od roku 1865 pod č. exh. 820 opisem vložena. (Obrázek č.1 - Výsek listiny pojednávající otéto věci)
Fond sochy sv. Rocha vznikl někdy v roce 1890 a měl podle původního záměru sloužit k údržbě a opravám. Bohužel se na tomto fondu nikdy nesešlo tolik finančních prostředků, aby mohly býti k tomuto účelu použity.
V roce 1933 „Okrašlovací spolek“ plánoval její opravu K.Zentnerem, ale pro značné předpokládané náklady a nedostatek finančních prostředků na fondu nakonec z opravy sešlo. Roku 1939 byla socha přestěhována ke kostelu, aby na jejím místě mohl být odhalen pomník našeho prvního prezidenta. V roce 1943 byl sv. Roch částečně opraven (ruka s křížkem) K.Zentnerem na náklady p. Rubliče. 
Účetní knihy jsou zachovány od roku 1897 a končí rokem1937, kdy zbývající částka 273 korun byla použita na opravu sochy. (Obrázek č.2) Tato oprava je datována 2.6.1937.
Finanční prostředky fondu podle účetních knih, které lze doložit:
Rok 1897           59 zlatých a 46 krejcarů
Rok 1902           134,- Korun
Rok 1915 230,47 Korun
Rok 1929 190,- Korun
Rok 1933 233,- Korun 
Rok 1936   259,75 Korun.


Obrázek č.2 - Účetní kniha

Fond hejtmana Jana Hájka
O tomto fondu není mimo účetních údajů mnoho informací, pouze datum založení lze určit rokem 1890. Po roce 1920 Janu Hájkovi bylo městskou radou uděleno čestné občanství. Jan Hájek byl v roce 1887 hejtmanem roudnického politického okresu a osobně se zúčastnil odhalení pomníku J.E.Purkyněmu. Dále je o tomto fondu známo, že byl zrušen 15.4.1926 a zbytek finančních prostředků použit ke stavbě chudobince. Hlavní náplní tohoto fondu byla podpora zchudlých měšťanů, kteří přišli o majetek bez vlastního zavinění.
Tento fond vykazoval v roce:
Rok 1926 128,98 Korun
Rok 1933 167,- Korun
Rok 1936   169,- Korun 
Ovšem důvod, proč se pokračovalo v účetnictví po roce 1926, kdy byl fond zrušen, nelze prokázat.

Fond svaté Ludmily
Že tento fond existoval, není pochyby, jen je k němu málo údajů. Částky na tento fond byly převáděny z Karlovské nadace.
Poznámka: V roce 1893 vzniká dámský spolek „Svatá Ludmila“, který byl založen, aby pomáhal zřídit a udržovat mateřskou školu v Libochovicích a podle možnosti podporoval školní mládež. Tento spolek měl 52 členů a spolkové jmění po roce 1914 bylo 308 korun 89 haléřů a fond pro školní mládež 1 125 korun 78 haléřů. Z majetku byla poskytována podpora fondu chudé školní mládeži, mateřské škole, polévkovému ústavu. Každoročně tento spolek na své náklady zdobil vánoční stromek v mateřské škole. Spolek pracoval až do roku 1928, kdy svoji činnost ukončil.
Polévkový ústav: Zakladatelem těchto ústavů byl Johannes Jaenicke (též Jänicke) či Jan Jeník (6. července 1748, Berlín - 27. července 1827, Berlín), který byl luterským kazatelem a zakladatelem první misijní školy v Německu. Působil v českém exulantském sboru v Berlíně, nejprve jako druhý pastor a od roku 1792 jako první pastor. Roku 1800 založil misijní školu, o pět let později založil Biblickou společnost. Věnoval se i diakonické činnosti  pro chudé, založil tzv. Polévkový ústav (Suppenanstalt). 
V Libochovicích byl tento ústav založen v roce 1903, kupříkladu v roce 1908 bylo denně vydáváno 244 porcí. V roce 1919 to již bylo 10 292 porcí v ceně 2 470,- Kč.
Existuje dopis účetního spořitelny, který na tento fond převádí úroky: 
červenec 1893 až červenec 1894 ve výši 4 zlatých a 20 krejcarů
červenec 1895 až červenec 1896 ve výši 8 zlatých a 40 krejcarů
Tento fond patrně přežil spolek „Svaté Ludmily“, protože ještě v roce 1929 měl kmenové jmění na vkladní knížce č.2104 - 1654,43 korun. Další transakce nejsou dochovány.

Fond Opltův
Lze se domnívat, že tento fond nějak souvisel se spolkem „Katolická jednota paní a dívek v Libochovicích“, který byl založen dne 6.listopadu roku 1896. Zakladatelé tohoto spolku byli Josef hrabě z Herbersteinů, děkan V.Oplt a Kordač. Zda se jedná o pozdějšího pražského arcibiskupa Františka Kordače, těžko říci, ale ta možnost tu je. František Kordač se narodil v Seleticích u Libáně r. 1852. Studoval teologii a filozofii nejprve v Praze, potom v Římě, kde získal v obou oborech doktorát. Po vysvěcení na kněze r. 1878 působil nejprve v duchovní správě v Liberci, od r. 1885 byl rektorem a profesorem semináře v Litoměřicích. Zde byl ve funkci v kněžském diecézním semináři nejprve jako profesor, brzy vicerektor (1887) a nakonec se stal rektorem (1889-1905). Takže při stycích hraběte klidně mohl být v roce 1896 zakládající člen spolku „Katolické jednoty paní a dívek v Libochovicích“
Finanční údaje tohoto fondu jsou velmi chudé. Finanční částky a jistina byla na vkladní knížce č.1668
Tento fond měl v letech toto mění: 
Rok 1929 1 774,45 Korun
Rok 1923   1 764,- Korun
Rok 1937 5 427,- Korun 
Rok 1935 5 828,- Korun

Tomáš Černý
Pokračování příště.          

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice