Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - II.


Nástupem protektorátu „Böhmen und Mähren“ došlo u nadací a fondů ke stejnému osudu jako u bronzových zvonů a jiných majetků. Válečné tažení si vyžadovalo stále větší přísuny financí, a proto se v roce 1942 přikročilo ze strany Úřadu říšského protektora, kanceláře pověřence pro organizace a jmění nadační k zabavení těchto cenných papírů, hotovostí a vkladních knížek a převedení na konto říšského protektora číslo 3.015 u Bank der Deutschen in Prag. (K tomu došlo pravděpodobně 13. května 1942.)
Po okupaci a normalizaci poměrů ve finančnictví se obce snažily tyto zabavené prostředky získat zpět. Konkrétně Libochovice první dopis píší 17.8.1946 s přihláškou k odškodnění nadací a fondů.
V dopise město požadovalo tyto náhrady:
- Purkyňova nadace - hotovost 1 560,80 Korun, vkladní knížku na částku 5 150,- Korun, cenné papíry v celkové sumě 12.500,- Korun
- Karlovská nadace hotovost 500,- Korun
- Huttovská nadace hotovost 1 000,- Korun
- Nadace A.Čejkové hotovost 820,- Korun
- Nadace M.Čechové hotovost 8 760,50 Korun a vkladní knížku na částku 18 750,50 Korun
- Středoškolská nadace cenné papíry v částce 6 500,- Korun
- Špitální fond cenné papíry v ceně 1 000,- Korun

Tato žádost nebyla nikdy vyřízena a to na základě níže popisovaného postupu zákonodárců, takže se nakonec obohatila jak Velkoněmecká říše, tak i vznikající stát komunistů. Jak je uvedeno v dopise pověřence odeslaném Likvidačním úřadem bývalého říšského protektora dne 31.1.1953: Dnem 31.10.1952 přešla veškerá majetková podstata do vlastnictví státu. Zároveň oznamuji, že činnost „Likvidátora“ skončila a že veškeré urgence zůstanou nevyřízené. (Obrázek č. 1) Čím to vše vzniklo?


Obrázek č. 1

Nová komunistická moc po svém nástupu v únoru 1948 přikročila k postupnému omezování spolčovacího práva. V roce 1951 byl dosavadní spolkový zákon (a zároveň shromažďovací zákon č. 135/1867 ř. z.) nahrazen zákonem z 12. 7. 1951 č. 68/1951 Sb., O dobrovolných organizacích a shromážděních, jenž vstoupil v platnost 1.10.1951. Na základě tohoto zákona z roku 1951 o sdružování se považovaly nadace a nadační fondy za formu sdružování, a proto byly zrušeny a převedeny do státního rozpočtu vyjma Hlávkovy nadace, která byla pojištěná proti konfiskaci zahraničními vazbami. Ke zrušení fakticky došlo na základě zákona č. 3/1952 Sb. „Rozpočtový zákon na rok 1952“ ze dne 28.03.1952. Podle paragrafu 9 tohoto znění: Uspořádání fondů, účelových jmění a nadací - Vláda učiní opatření, aby byly podle potřeby a účelnosti zrušeny, zlikvidovány nebo jinak upraveny všechny zbývající fondy, účelová jmění a nadace.
V roce 1953 byly už tedy rozhodnutím vlády zrušeny všechny české nadace s výjimkou Nadání J., M., a Z. Hlávkových, jemuž byla ponechána možnost formální existence s určitým vlastivědným posláním a torzem původní majetkové podstaty. V roce 1954 byl za tragických okolností zrušen Národohospodářský ústav. Studentskému spolku pražských vysokoškoláků byla odňata kolej Josefa Hlávky a převedena do vlastnictví československého státu. Tento protiprávní zákon byl zrušen až v roce 1967 zákonem číslo 129/1967 Sb. (Opatření Státního úřadu  pro věci  církevní ze  dne 17. března1953 čj. 2299/53-I/1-Č o  nadacích, účelových jměních a fondech církví a náboženských a ostatních společností).

Městský špitální fond
(Nadace panského špitálu, Chudinský fond)
V roce 1892 byla chudina ve městě podporována těmito fondy:
a) městským špitálním fondem, který činil  12 844 zl. 88 1/2 kr.,
b) Nadací panského špitálu, který činil          6 940 zl. 78 1/2 kr.,
c) místním chudinským fondem, který činil    3 111 zl. 20 kr.
Nadační listina městského špitálního fondu vznikla dne 31.srpna 1820 zápisem o založení nadace „Špitálního fondu“. Roku 1861 mu patřilo 45 korců a 3 věrtele a 2 čtvrtce, nebo-li 132 hektarů pozemků, které byly bohužel prodány později ve veřejné dražbě. Roku 1876 měl fond majetek 9 499 zl.83kr. Z úroků těchto jistin byly rozdělovány každoroční částky městským chudým.
Správu vedlo městské představenstvo. V roce 1888 tomuto fondu patřil dům s čp.172. V roce 1892 město zařizuje v tomto domě pro případ epidemie skutečný špitál s 8 lůžky. Tento dům zůstává v majetku fondu až do roku 1929, kdy finanční prostředky získané jeho prodejem byly použity spolu s ostatními několika fondy na koupi čp. 310, kde byl zařízen nový chudobinec. Tuto transakci dovolil zákon č. 304 z 15. dubna 1920, kdy je zrušeno měšťanské právo, a tak majetek fondů, který patří měšťanům, se ruší a převádí se do majetku města. Městský fond špitální měl před zrušením v roce 1928 majetek 50 242,10 korun (i s částkou za dům čp.172) a celý obnos byl také použit na koupi chudobince. (Viz LN 3/2007 Veřejné budovy města Libochovic, jejich poslání a historie.)

Místní chudinský fond
Roku 1876 měl majetek 1868 zl. 99kr. Do tohoto fondu plynuly mimo jiné též příspěvky ze sbírek od občanů města. Hraběnka Terezie přispívala pravidelně do tohoto fondu 10 zl.měsíčně. Z úroků této jistiny byly pak rozdělovány každoroční částky městským chudým. Správu vedlo městské představenstvo.
Zachovaly se účetní knihy s pečlivým záznamem příjmů a výdajů. Při prohlížení těchto knih lze konstatovat, že v Libochovicích bylo na hranici bídy, vzhledem k počtu občanů města, dosti velké procento chudých. Je však pravdou, že během let, kdy lze sledovat výdaje (rok 1889 až 1949) toto procento kolísalo a také jména se postupně měnila. Je to pochopitelné, dožití chudších většinou nedosahovalo průměrného věku dožití. Na druhou stranu lze vysledovat, že občané města a okolí byly k tomuto fondu štědří. Další podrobnosti nejsou známy.

Fond lázní:
Tento Fond byl založen spolkem „Pro zřízení písečných a slunečních lázní v Libochovicích“ v roce 1885 (Spolek zanikl v roce 1891 předáním plovárny do obecní správy). Spolek vlastně pracoval na principu akciové společnosti, měl 140 členů výhradně katolického náboženství a tato společnost vystavěla nákladem původně 600 zl. Dalšími úpravami dosáhly náklady 850 zl.
Plovárna byla na levém břehu řeky Ohře v ohybu řeky. Předseda spolku arciděkan p.Karel Kerka byl také zároveň zakladatelem tohoto fondu. Do tohoto fondu později přispívalo i město Libochovice. Více v LN v článcích o stavbách v Libochovicích. Účetní knihy jsou velice obsáhlé, protože kromě darů také velice pečlivě zaznamenávají příjem ze vstupného těch návštěvníků, kteří si pronajímali kabinu.

Fond „Nadace“ městské opatrovny
Tato nadace byla někdy nazývaná fondem, jindy nadací. Protože se však jednalo asi spíše o fond, protože to byly finanční prostředky tvořené za jediným účelem, zařadil jsem jej mezi fondy. Nadační a věnovací listiny na založení nadace „Městské opatrovny“ Arnoštem Kaubkem byly podepsány dne 31.července 1887. Finanční prostředky nadace byly založeny na výtěžku z prodeje knihy „Děje města Libochovic“. Jak zápis v městských knihách podotýká: „K účelu velmi lidumilnému dal podnět měšťan zdejší, pan Arnošt Kaubek, c.k.okr. přednosta ve výslužbě, věnovav úplně svůj spis "Dějiny města Libochovic" fondu pro zařízení "opatrovny" ve městě. Spis ten je čile prodáván a peníze ukládány tak, že činí nyní již značný obnos 656,17zl. Mimo to našli se mnozí podporovatelé této šlechetné myšlénky mezi měšťanstvem, kteří příležitostně různé částky peněž darovali k témuž účelu. Proto zařídilo město samo vedle fondu Koubkova svůj vlastní fond opatrovny, jenž milodary rozhojněn obnáší nyní 661.66 zl. Vládne tudíž fond opatrovny sumou 1.317,83 zl. a my všickni vroucně zřízení tohoto blahodárného ústavu co možno nejdříve si přejeme“.  (Obrázek č. 2 a 3, - začátek a konec nadační listiny.)


Obrázek č. 2

Co vlastně tato nadační listina řešila. Arnošta Kaubka trápila situace, kdy malé předškolní děti a to zvláště z chudých rodin musely zůstávat samy doma nebo je vychovávala ulice. Proto se ze všech sil snažil založit něco, čemu se v té době říkalo „opatrovna“ - dnes školka. Ve své věnovací listině podrobně líčí jakým způsobem naložit s výnosem z prodeje své knihy. Protože se však do roku 1878 neprodalo tolik výtisků, aby čistý výnos byl tak vysoký, že by pokryl počáteční kapitál nadace, navrhl Kaubek, že věnuje „100 výtisků této své knihy a prosil o úřední rozprodání těchto knih. Na tuto žádost ráčilo c.k. Vysoké Místodržitelství s ohledem na vytknutý oučel c.k. okresními úřady 52 výtisků po 2 zlatých odprodati.“


Obrázek č. 3

Utržená částka dosáhla tedy 104 zlatých a tuto finanční částku vložilo Místodržitelství dne 5.9.1878 do První české spořitelny na spořitelní knížku č.65845 a tuto knížku předalo městské radě do Libochovic. Samotné zastupitelstvo města zakoupilo 20 výtisků knihy a na knížku přidalo 40 zlatých. Dalších pět výtisků za 10 zlatých zakoupil u příležitosti otevření tratě z Lovosic do Libochovic vrchní inženýr Bazika. 100 zlatých pak věnovala hraběnka Therezie.
Další částka 70 zlatých byla poskytnuta jednotlivými měšťany jako vděk za dosud nevydanou knihu „O posloupnosti majitelů domů města Libochovic“. Tato kniha bohužel nikdy nevyšla, zůstala zachována pouze jako rukopisné torzo. Dalších 176 zlatých přibylo z provize za již dříve zakoupené knihy v oblasti c.k. hejtmanství Roudnice. Nadační částka tak dosáhla 500 zlatých.

Tomáš Černý
Pokračování příště.    
       

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice