Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036125. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Nadace a Libochovice - I.


Nadace (angl. foundation, něm. Stiftung) je účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů. Tím se nadace liší od (dnešním českým právem neupraveného a tudíž nepřípustného) svěřenství (angl. trust, něm. Treuhand), které může být zřízeno k libovolnému účelu, typicky ve prospěch konkrétní osoby (např. dědice nebo dědiců). Jedná se o právnickou osobu s majetkovým substrátem, která sice má vlastní statutární orgány, ty však smějí s majetkem nadace disponovat jen v souladu s příkazy obsaženými v nadační listině nebo v závěti, jíž byla nadace zřízena. Účel nadace nesmí dodatečně měnit nikdo ani její zakladatel, čímž se - ve veřejném zájmu - zčásti prolamuje právní zásada, že nositeli práv mohou být pouze lidé, nikoli věci. V nadaci přežívá a je navždy petrifikována vůle zakladatele.
Nejznámějšími nadacemi jsou Nadace Alfreda Nobela udělující každoročně Nobelovy ceny, v českých zemích pak historické Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (Hlávkova Nadace). Filantropické subjekty, které vznikly v období první republiky, byly s výjimkou zmíněné Hlávkovy Nadace  zrušeny za éry komunismu.
Poznámka: Čtyři roky před smrtí završil bezdětný Josef Hlávka mecenášské úsilí tím, že ve své poslední vůli 25. ledna 1904 ustanovuje svým univerzálním dědicem nově založené Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, které podle statutu přiloženého k závěti mělo být ustanoveno ihned, nejdéle však do dvou roků po jeho smrti. Právnicky bylo Nadání tak dokonale vytvořeno, že přežilo jak totalitu nacismu, tak komunismu a do dnešních dnů plní Nadace velkou část Hlávkova odkazu. Je to nejstarší nadace s nepřerušenou kontinuitou v České republice. Nadace směřovala do postavení kolejí, které bylo reakcí na tíživou situaci chudších studentů, kteří v Praze těžko sháněli bydlení. Na svou dobu byly koleje velmi moderně vybaveny například vlastní tělocvičnou, pekárnou, kuchyní, kde se vařilo a kde si každý mohl vzít tolik čerstvého chleba, kolik chtěl, čehož často využívali i mimokolejní studenti. Říká se, že Hlávka své vlastní hospodyni odmítl zakoupit nový hrnec, ale vybavil nové koleje moderním a drahým měděným nádobím od Rotta. Někdy také můžeme slyšet pojem „Hlávkovi rytíři“. Studenti totiž směli koleje užívat pod podmínkou, že ovládnou perfektně jeden cizí jazyk a umění šermu (údajně proto, aby se v případě nutnosti mohli bránit Němcům). (Obr. č.1 - PhDr. Josef Hlávka na dobovém portrétu, Wikipedie.)


Obrázek č.1

Doba postkomunismu mecenášství příliš nepřála, právní forma nadace našla však uplatnění v oblasti hospodářské kriminality. Ukázalo se totiž, že úřady poskytují uložení prostředků do nadací daňové výhody, na skutečné použití těchto prostředků však nedokážou účinně dohlížet.
Poznámka: Wikipedie - Na počátku 90. let 20. století nastal především kvůli chabé legislativě boom zakládání nových nadací. Do roku 1997 jich v ČR existovalo přes 5000. V této době bohužel nadační subjekty nabyly celkově nelichotivé pověsti a image, zejména kvůli případům fiktivních či podvodných nadací. Od roku 1998 vešel v platnost Zákon o nadacích a nadačních fondech (227/1997 Sb.), který znamenal ve vývoji Nadací zásadní zlom. Náročné podmínky citovaného zákona měly za následek, že z několika tisícovek nadací jejich počet ke konci roku 1998 klesl na cca 150. Do roku 2007, kdy byla činěna tato aktualizace, jejich počet postupně přesáhl 400. Hlavním limitujícím faktorem pro nárůst počtu nových nadací v ČR je zákonem stanovená povinnost minimálního nadačního jmění nezbytného pro registraci nadace ve výši 500 000 Kč. Nadační jmění přitom nesmí být po dobu trvání nadace zcizeno, je určeno k permanentnímu investování. O kapitalizaci českých nadací se výrazným, ve světe ojedinělým, počinem zasloužil i stát, a sice zřízením tzv. Nadačního investičního fondu (NIF), díky kterému do nadačních jmění vybraných celkem 73 českých nadací doputovalo zhruba 2.5 mld. Kč určených na trvalou podporu českého nevládního neziskového sektoru.
V Libochovicích se mi podařilo dopátrat nebo alespoň získat údaje o zhruba třech desítkách různých fondů a nadací. A to nepočítám ty, o nichž se nedochovalo kromě názvu vůbec nic. Přesto si myslím, že na malé městečko je to až tak dost. Nutno si však také přiznat, že doba minulá, zvláště 18. až 19. století, byla ve znamení rozmachu různých fondů a nadací, které vznikaly jednak dědictvím ve prospěch něčeho, nebo je tvořily zbytky financí po některých jednoúčelových sbírkách či spolcích. Také jednotlivci (mecenáši) za svého života zakládali účelové fondy a nadace, což v konečném důsledku usnadňovalo život některým chudším skupinám lidí a co je důležité, tyto fondy mnohdy umožňovaly chudším studentům dokončit svá studia, nebo řemeslnou výchovu. Koneckonců i sám Purkyně, v mládí poměrně nemajetný, využíval při studiu různé mecenášské podpory. Při pohledu na vývoj dnešního školství bych se nedivil, kdyby se přiblížila doba té minulé velice podobná a to zvláště pro sociálně slabé, ale nadané studenty. Možná, že si leckterý dobře zavedený podnikatel uvědomí, jak nákladná a stále nákladnější jsou studia.

V Libochovicích se tedy jednalo o tyto fondy:  
1) Městský Font špitální    1820
2) Místní chudinský fond    1876
3) Fond lázní      1885
4) Fond opatrovny     1887
5) Fond sochy sv. Rocha    1890
6) Fond hejtmana Hájka    1890
7) Fond sv. Ludmily      1893
8) Fond Opltův      1896?
9) Fond Marie Podzimkové    1897
10) Fond Palackého     1898
11) Stavební fond (pro postavení Sokolovny)  1900?
12) Fond autostříkačky    1917
13) Ditrichův podpůrný Fond    1923
14) Fond kanalizační a vodovodní   1923
15) Fond na zřízení chudobince   1926
16) Fond penzijní obecných zaměstnanců   1926
17) Fond hřbitova     1932
18) Fond Klapálkův     1933
19) Fond pozemkový     1933
20) Fond Purkyňova muzea     1939
21) Fond Václavy Schäfernové   1941
22) Fond pro postavení kulturního domu  1946 


Obrázek č. 2

Nadace v Libochovicích lze rozdělit do dvou skupin: nadace kostelní a nadace ostatní. Kostelní nadace jsou vesměs finančního nebo pozemkového rázu k podpoře kostela, ke službě mší a celkového povznesení křesťanství. Pouze „Huttovská nadace“ je spojena se školou, protože jednak financovala procesí k Mariánskému sloupu a jednak podporovala školní chlapecký pěvecký sbor. Kostelní nadace lze vyčíst z Kaubkova spisu. (Obrázek č. 2) Během doby, zvláště po přelomu roku 1900, kostelních nadací ubývalo tak, jak se lidé stávali vlažní ke křesťanství, až konečně po roce 1945 zanikly vůbec.

1) Nadace mešní za rod Zajíců z Házmburka   1398
2) Nadace o zřízení Jesuitské koleje v Chomutově 1592
3) Nadace panského špitálu   1700
4) Nadace Huttovská     1749
5) Nadace prosební, poutní a mešní Daniela Stuchlého ?
6) Nadace Karlovská     1860
7) Nadace vysokoškolská JEP    1884
8) Nadace Palackého     1898 
9) Nadace Bohumily Čejkové    1908
10) Nadace J. Hájkové     1929?
11) Nadace Marie Tichonové    1933
12) Nadace středoškolská     1933
13) Nadace Anny Čechové     1935 
14) Purkyňova nadace (novodobá)    1992 
15) Nadace Josefa Blažka     1994

Pokusme se dopátrat, jak jednotlivé nadace vznikly, jak byly finančně zabezpečeny a jak zmizely z libochovického světa. U některých to je jednoduché, byly neustále připomínány a často se o nich mluvilo, ale ostatní lze jen částečně dopátrat, anebo o nich mimo názvu není ani zmínka. Z dřívější doby se zachovaly některé památky o správě města a kostela zvláště z dob pánů z Lobkovic. Tyto památky bychom dnes v celém svém rozsahu však těžko hledali. Některé vzaly za své během času, některé byly rozkradeny a některé byly zničeny při bouřce za života kronikáře Křenka Jaroslava (Čp.11 - propadlá střecha po bouřce, zničené vodou). Byly to hlavně: městský manuál městského písaře ze starších dob obsahující kupní smlouvy o domech, pak jiné smlouvy a nadace. Tento manuál přečkal všeobecnou zkázu všech městských spisů v 30leté válce a v pozdějších požárech města a byl náhodou panem páterem Václavem Krolmusem vypátrán roku 1831. (V tomto roce působil jako exposita křesínského kostela). Krolmus ho věnoval městu, ale výše zmíněná bouřka ho velice silně poničila. Existovala také stará kniha nazvaná Hanšburská. Ta však nebyla již později nikdy nalezena, i když existovaly silné indicie, že je v majetku některého Libochovičáka.
Poznámka: Údaje v zápisech o této bouřce - 18.7.1953 se po 17 hodině přehnala přes Libochovice vichřice takové síly, že podobná nebyla zaznamenaná v žádné kronice. Napáchala obrovské škody. Staleté stromy, duby, topoly v obou parcích byly polámány a vyvráceny, z římsy kostela byla shozena socha jednoho světce, poničila střechy domů, střechu zámku, elektrické a telefonní vedení, voda zaplavila sklepy, byla prolomena střecha domu vedle soudu a stropy u prvního patra, u Černého Orla vyrazil vítr všechny okna a z MNV uletěla velká pěticípá hvězda.

Tomáš Černý
Pokračování příště.    
        

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice