Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

část č.14


Jak již bylo výše zmíněno, linka Libochovice - Kralupy byla zavedena hlavně proto, aby již zpočátku konkurovala rozrůstající se  soukromé autobusové dopravě.
Liboch. odjezd: 5,20 - 18,30; Kralupy odjezd:  13,40 - 20,40
Mšené Lázně:   5,52 - 19,02; Mšené lázně:      14,48 - 21,48
Kralupy příjezd:  7,00 - 20,10; Liboch. příjezd:  15,20 - 22,20
Tato autobusová doprava byla řízena a účetně vedena ve stanici Libochovice. V tomto roce byla také udělena jedna z prvních soukromých koncesí na dopravu osob na Libochovicku a to p. Zimanovi z Roudníčka (Libochovice-Slatina-Brozany), dále zde potom existovaly v soukromých rukách linky do Roudnice, Litoměřic, Mšena Lázní, Třebívlic a do Vraného. 4.října byla prodloužena autobusová linka Libochovice, Velvary, Kralupy až do Prahy. Cesta trvala 2 hodiny a 20 minut.


Obr. č.1 - autobusové osazenstvo, řidič Václav Zeman, průvodčí?

 • 26. ledna 1932 byla povolena po dlouhém vyjednávání výstavba prozatímní garáže ze železa pro dva autobusy. Viz výše.
 • 15. května 1932 prodlouženy linky autobusů z Libochovic do Klapého.
 • 10. června 1934 pro nepatrnou frekvenci zrušeny autobusy do Klapého.
 • 1936 - Ve zprávě města se uvádí: “Spojení autobusové bylo v poslední době státní autobusovou správou okleštěno k nepotřebě a vedle toho jest nepoměrně dražší, takže jest průměrnému občanu nutno zaříditi odjezd z Libochovic ranním vlakem vyjíždějícím směrem na Straškov ve 4 hod. a 50 min ráno a ve směru na Lovosice v 5 hod. a 45 min, kdežto z Koštic již o 5 hod. a 17 min ráno. Přitom nutno míti dále na paměti, že jednotlivé obce ještě více nežli 1 hodinu cesty do nebližší stanice dráhy ( kupříkladu Evaň, Horka, Klapé, Lkáň, Lukohořany, Vojničky atd.). V době zimní, kdy nelze použíti jiných lehce přístupných dopravních prostředků (velocipédu), trpí občanstvo tímto stavem v pravém slova smyslu nevýslovně a jeho stesky jsou zcela odůvodněny. Zájezd na úřad do Roudnice vyžádá si na cestovném za 1 cestu nákladu minimálně 18 Kč, čímž jsou zdejší občané při výkonu svých úředních povinností docela zbytečně ochuzováni. Z těchto namátkou uvedených obtíží seznáme, že spojení obecenstva s okresním úřadem v Roudnici jest po provedení správní reformy znesnadněno, ba v mnohých případech i vůbec znemožněno”.
 • 1938 - V tomto roce v říjnu se dostávají do sporu ČSD jako provozovatel autobusů s městem ohledně parkování autobusů na náměstí. Městu se hlavně nelíbí parkování v prostoru před Černým orlem a to hlavně pro stížnosti majitelů čerpacích stanic před čp. 57, čp. 54, a Černým orlem.
 • 1939 - Autobusový provoz byl za války silně zredukován, přednost měla přeprava pracujících do továren a školní mládeže. K silné redukci provozu došlo roku 1943, kdy chyběla vozidla, náhradní díly, palivo i personál. Koncem války byla většina autobusů poškozena, zničena nebo zabavena některou z bojujících armád. Autobusová doprava v letech 1940 - 1945 byla dále řízena ve stanici Libochovice.
  (Obrázky č. 1, 2 a 3.)
Obr. č. 2 a 3 - zřejmě rok 1946.


Ze správy o historii autobusové dopravy v Čechách: “Státní monopol na autobusovou dopravu byl zaveden § 148 československé ústavy z 9. května 1948, podle něhož pravidelná doprava silniční mohla být jen národním majetkem. Národní podnik Československá automobilová doprava byl zřízen znárodňovacím zákonem č. 311/1948 Sb. (o národních dopravních podnicích), vyhláškou č. 122/1949 Sb. (o dni zřízení národních dopravních podniků) a nařízením č. 124/1949 Sb. (jímž se vydává organizační statut národního dopravního podniku „Československá automobilová doprava, národní podnik“). Den vzniku je 1. leden 1949, fakticky se však vytvářel v průběhu roku až do prosince 1949, kdy převzal majetkové podstaty znárodněných podniků. Během roku 1949 převzal nový podnik ČSAD od ČSD veškerý vozový park, autobusy museli odevzdat rovněž všichni soukromí dopravci, jejichž 234 živností pak bylo do ČSAD začleněno vyhláškou 116/1950 Ú. l. Ke konci října 1949 uváděl národní podnik ČSAD pro celé Česko-slovensko 1376 tratí o délce 38 096 kilometrů. Národní podnik (podniky) ČSAD v padesátých a šedesátých letech zavedly jednotnou a ucelenou síť autobusové dopravy v celém Československu a jednotné tarifní podmínky. Začátkem šedesátých let se také začal ustalovat a standardizovat způsob označování autobusových zastávek. Nejprve interními předpisy, v polovině sedmdesátých let 20. století pak i technickými normami (ON 73 6425, ON 73 6426). Definice prostoru zastávky a označení jejího konce se v roce 1975 dostaly i do pravidel silničního provozu. (Obr. č.4)


Obr. č.4 - snímek rozlitého Ohře v Břežanech.

Libochovice v poválečných letech:

 • Červen 1949 - V souvislosti s regulačním plánem Libochovic se rozhoduje o stavbě nových autobusových garáží. Navrhovaná plocha (současné garáže) nejdříve nevyhovovala, protože zde firma Šebek měla skladové prostory šrotu (cca 6000m2) a protože byla v národní správě a v podstatě v částečné likvidaci, neměl kdo zbytky odklidit. Proto MNV navrhuje umístění garáží do prostoru mezi cukrovar a Semenářské kultury. V září 1949 vydává město spolu s KNV stavební uzávěru na pozemky fy Šebek (Šebek je stíhán s rodinou jako uprchlý - emigroval) a KNV schvaluje stavbu garáží ČSAD. K úplné výstavbě však došlo až mnohem později, v roce 1969.
 • Prosinec 1961 - Usnesení MNV: vyřešit problém komunikace od nádraží ČSD ke sklárně, protože o tento pozemek se dělí ČSD a sklárna. Dále je třeba vedle tohoto pozemku vybudovat nové garáže ČSAD, protože ČSD již nechce pronajímat plechovou prozatímní garáž. Až tedy v listopadu 1969 žádá ČSAD Lovosice o povolení výstavby garáží v prostoru Nádražní ulice, ale to již v době, kdy stavba a úprava je v běhu.
 • 1969 - ČSAD Libochovice dokončuje na konci roku výstavbu autobusového depa u hlavního nádraží ČD.
 • 1970 - Autobusové a vlakové spojení zajišťovalo spoje do Loun, Litoměřic, Lovosic, Roudnice a Prahy.
 • 1971 - V únoru začala rada MěNV projednávat možnost uvolnění místa po vyhořelých stodolách bývalého panského velkostatku pro zřízení autobusového nádraží.
 • 1972  Vzniká spojení Ústí n.L. - Libochovice, Slaný, Kladno a to dvěma páry spojení denně.
 • V r. 1972 jsou bourány vyhořelé stodoly v Havlíčkově ulici a začíná budování parkoviště a autobusového nádraží. (Obr. č.5)
 • Ani v roce 1988 není ještě dokončeno autobusové nádraží tak, jak bylo projektováno. Dá se říci, že do dnešního dne není dobudováno v takovém rozsahu, jako byl původní projekt, natož aby odpovídalo současným požadavkům a nárokům na osobní dopravu.

Několik dat z přehledu vývoje autobusové dopravy v českých zemích:

 • 1945 - zavedena nová evidence motorových vozidel a uplatněny organizační a technické změny v oblasti živnostenské a státní dopravě.
 • 1948 - vydán zákon č. 311/1948 Sb. Začíná platit Směrnice pro výkon zatímní správy podniků pro pravidelnou silniční dopravu - Ministr dopravy vydává nařízení o zcizování silničních nákladních vozidel používaných pro živnos-tenskou dopravu - Ruší se kolektivní vedení hospodářských jednotek a zavádí tzv. chozrasčotní hospodaření - Uplatňuje se tarifní politika z úrovně státu.
 • 1949 - Postupně se ukončují procesy socializace silniční automobilové dopravy a dále se upevňuje postavení ČSAD.
 • 1950 - Dochází k nové právní úpravě podnikání v silniční dopravě.
 • 1952 - Zakládají se samostat. podniky ČSAD v každém kraji.
 • 1959 - Začíná platit Statut národních podniků ČSAD.
 • 1962 - ČSAD podléhá řízení z úrovně národních výborů.
 • 1962 a dále - Dochází k nové úpravě organizačních struktur a prohlubování chozrasčotního řízení v ČSAD.
 • 1966 - Rozvíjí se mezinárodní silniční doprava. Zvyšují se přepravní výkony autobusové dopravy.
 • 1990 a dále - Dochází k postupné liberalizaci a privatizaci silniční nákladní a autobusové dopravy závodů ČSAD včetně administrativních a opravárenských objektů na celém území republiky. Začínají působit principy tržní ekonomiky a vytváří se konkurenční přepravní trh - Řízení firem se orientuje především na ekonomické výsledky hospodaření.
 • 1993 - V důsledku rozdělení Československé republiky na dva státy dochází k postupným změnám na přepravním trhu; k obdobné diferenciaci dochází i u závodových doprav a městské hromadné dopravy.Obr. č.5

Dnes jsou v Libochovicích k dispozici tyto autobusové linky (doufám, že jsem hledal pečlivě):
ČSAD Slaný a.s
552637 Litoměřice - Bohušovice n.O. - Brozany - Libochovice: 6 párů spojení
552655 (Litoměřice) - Lovosice - Libochovice: 9 párů spojení
552656 Libochovice - Slatina - Čížkovice - Lovosice: 4 páry spojení
552658 Libochovice - Klapý - Lovosice: 8 párů spojení
552665 Libochovice - Roudnice n. Labem - Dobříň: 10 párů spojení
552666 Libochovice - Evaň - Peruc: 9 párů spojení
552679 Libochovice - Mšené-lázně - Roudnice n. Labem: 7 párů spojení
552685 Štětí - Roudnice n. Labem - Budyně n.Ohří - Libochovice: 4 páry spojení
Martin Lihm - Autobusová doprava
Libochovice - Praha: 1 pár spojení

ČeTo
Konec série článků o silniční dopravě
Zdroje: SOKA Litoměřice, SOA Praha Chodovec, SOKA Louny, Kroniky Libochovice a okolní obce, Internet

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice