Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030291. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace o volbě prezidenta republiky


Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne 1. kolo volby prezidenta republiky. Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 se koná 2. kolo volby prezidenta republiky. 
Hlasování začíná v pátek ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin téhož dne. V sobotu se volební místnosti otevřou v 8.00 hodin a voliči budou mít možnost vhodit hlasovací lístek do volební schránky do 14.00 hodin.
Volby prezidenta republiky se může zúčastnit každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Ve druhém kole prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Volit nemůže občan, který si odpykává trest odnětí svobody.
Zákon o volbě prezidenta republiky zná pojem zvláštní seznam a voličský průkaz.
Do zvláštního seznamu zapíše voliče městský úřad na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu, nebo zařízení.
Voličský průkaz - volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu, požádá obecní úřad o vydání voličského průkazu. Požádat je možno písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu pro žádost o voličský průkaz je zdarma), doručeným na MěÚ Libochovice nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky do 4. ledna. Dále osobně - na informačním středisku MěÚ Libochovice na náměstí 5. května 48, kde je možno požádat o vydání voličského průkazu po předložení občanského průkazu do 9. ledna 2013 do 16 hod.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu; obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 16 hodin dne 23. ledna 2013.

Způsob hlasování je následující.
Každý volič musí po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupit do zvláštního odděleného prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento lístek se nijak neupravuje. Toto je podmínka. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží před okrskovou volební komisí úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky.  Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do 8. ledna 2012. V případě nedodaných hlasovacích lístků je možno si je vyzvednout na MěÚ Libochovice, nebo přímo při volbách u volební komise.
Úřední obálka pro volbu prezidenta je šedá, opatřena úředním razítkem.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Upozorňujeme na skutečnost, že je povinností každého voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem.

Město Libochovice má 5 volebních okrsků:
1. KS Tři Lípy, Riegrova 64, Libochovice 
2. KS Tři Lípy, Riegrova 64, Libochovice 
3. ZŠ Libochovice, Vrchlického 284,  Libochovice
4. MŠ Poplze, U školky 154, Libochovice
5. Zasedací místnost, Dubany, Libochovice

Aktuální a průběžné výsledky voleb je možné získat z internetu na adrese www.volby.cz

Možnost volby v cizině
Podobně, jako je tomu nyní ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bude i ve volbě prezidenta republiky možné hlasovat v zahraničí, a to ve zvláštních volebních místnostech zřízených v prostorách zastupitelských a konzulárních úřadů České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, na voličský průkaz nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem.  

Za MěÚ Libochovice Ing. Jan Prokop

Komentáře

Ověření podpisu k voličskému průkazu zdarma? Jak kde... Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice