Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Jak se naši dědové zasloužili o vznik Československa v roce 1918,

aneb jak to probíhalo


Tak jako všude a vždy, mladší byli radikálnější. Libochovická mládež dávala již 26. října nahlas a velice viditelně v hotelu U tří lip najevo odpor k císařské vládě. Po uzavírací době za jasnějšího vidění po libochovickém pivě, své názory dávala dále najevo nahlas u Tří lip, ale i později v noci dne 26. října i na ulici. Odstraňovala orlíčky z trafik a domu zemského geometra, dále z poštovních schránek a všude tam, kde viděla něco černožlutého. Ponocný Drnka šel udat tyto rušitele nočního klidu na radnici a moudří a opatrní otcové města po ránu odsoudili tyto nerozvážné mladíky k pokutě 20 K, ačkoliv po straně a hlavně opatrně prohlašovali: „Ta černožlutá barva opravdu oku nelahodí. Ale zákon je zákon!“ Jedna z poznámek tehdejšího tajemníka Kadlce zněla: „Zaplatiti škodu musí - oni jsou blázni - a což až se to dozví četnictvo!“
Toto prohlášení tajemníka padlo v pondělí dopoledne dne 28. října 1918, což od něj bylo vskutku velice nepředložené, protože toto dopoledne přišel na nádraží telegram tohoto znění:
„Československý stát se právě před sochou sv. Václava prohlásil za samostatný. Já, jakožto zástupce železnic, prohlašuji by dnešním dnem počalo úřadovati česky, provoz by byl udržován v pořádku, všechny zásilky do Rakouska a Německa  zastavte. Dr. Zahradník.“Tento telegram doktora Zahradníka, který byl poslancem Říšského sněmu (později se stal ministrem pošt), uvedl celé město do stavu vrcholného vzrušení, možná tedy většinu obyvatel. Opis této depeše z nádraží na radnici odnášel pan Jaroslav Jirásek, tehdy správce okresních silnic. Cestou pochopitelně kdekomu sděloval, co v té důvěrné depeši stojí. Na radnici nastaly malé problémy. Starosta Žák si nevěděl rady, zda má tuto zprávu oznámit veřejnosti. Avšak náhle prozřevší tajemník pan Bohdan Kadlec, který viděl, že tudy by mohla vést cestička do vyšších pozic, vzal na sebe celou zodpovědnost. Okamžitě sestavil provolání k obyvatelstvu, povolal obecního bubeníka a nařídil mu, aby náležitě tuto zprávu vybubnoval ve všech částech města, tak jako to bylo za časů zrušení roboty. Kolem 4 hodiny odpoledne (vskutku okamžité jednání) vyšel tedy obecní strážník pan Klíma z radnice a po několika úderech na úřední buben silným hlasem oznamoval:
„Dnes u sochy sv. Václava v Praze prohlášen byl samostatný Československý stát, městský úřad vybízí občanstvo, aby na tento věkopamátný den ozdobilo domy prapory v barvách národních.“

28. října 1918 v 17,45 přišel na nádraží další telegram:
„Lide Československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát Československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého příjme jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu. Lide Československý, vše co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných národů. Novými činy v těchto chvílích zahajujíce nové a bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš v očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholili nesmrtelnými výkony Československých legii na západním bojišti, ve Vlaších a Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej stát čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko, Československé Legie. Nezapomínej národní kázně. Buď si stále vědom, že jsi občanem nového  státu, nejen se všemi právy ale i povinnostmi. Na počátku velkého díla, ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle nynější.
Národní osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamány ve svém přesvědčení, že dobyly svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti. Ani jediným rušivým činem nesmějí býti zkaleny  nynější velké okamžiky. Ani jediný z Vás nesmí se dopustiti něčeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa. Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho co jinému svato. Svobody osobní i majetku, nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazům Národního výboru.
V Praze 28. října 1918 
Antonín Švehla, Dr. Rašín, Dr. Soukup, Jiří Stříbrný, Dr.Šrobár“

I tato zpráva byla vyhlášena. Jak se dalo předpokládat, propuklo spontánní nadšení. Zpráva se šířila od domu k domu. Pochopitelně po tolika letech nadvlády Rakouska a čtyř válečných let přinášela jen radostné a v té době by se dalo říci i vznešené pocity. Však si to mnozí pamatujeme z roku 1989.Lidé se shromažďovali a provolávali slávu a v tomto okamžiku zapomněli na mnohé nevraživosti a stranické spory. Jak píše kronikář: „Všecko zářilo stejnou radostí a duší davu prochvívala jediná myšlenka, jsme šťastni, jsme jedná mysl a jeden cíl“. Za zpěvu národních písní, hlavně těch, které byly po mnoho let zakázané, procházeli občané městem, shlukovali se v debatní kroužky a mládež dále odstraňovala zbylé orlíčky, odznaky rakousko-uherské moci.  Na cestu k zemi se odebral jak malý orlíček z trafiky, tak bohatě zlacený orel z notářství společně s orly ze státních úřadů. Orlům nepomohl ani komentář jednoho místního úředníka: „Když ony byly v inventáři zapsané“. Ve svém vzrušení putující mládež omylem shodila i českého lva z domu okresního zastupitelství.
Večer byla před radnicí uspořádána oslava. Před sroceným davem promluvil JUDr. K. Prunar, místní advokát, hovořil hlavně o významu tohoto dne a zároveň připomenul naši stoletou porobu „ve spárech Rakouska”. Vzdal hold těm, kteří jak na zasněžených pláních sibiřských, tak na Itálii a Francii obětovali se za naše osvobození“. Po proslovu kapelník zpěváckého spolku „Dvořák“ zamával taktovkou a mohutný sbor zazpíval píseň „Prapor červený“ (píseň o bílo-červeném českém praporu) a celé neplánované vystoupení bylo zakončeno jak sborem, tak občany písní „Kde domov můj?“.
Avšak tak jako vždy to při těchto příležitostech bývá, když je mezi lidem spousta nadšení a elánu, došlo i v Libochovicích ke komické příhodě. Před radnici na provizorní pódium se vyšvihl jakýsi ruský zajatec, který tu byl na práci v cukrovaru, a začal mluvit. Poněvadž však česky dobře neuměl, měli ho někteří rozjaření občané za Němce a volali: „Pryč s tím Němcem, dolů s ním!“ Ale příhoda se vysvětlila a dav hned obrátil a volal: „Sláva, sláva Slovanům“. Zde je vidět, jak lze s nadšeným davem lehce manipulovat. Po ukončení slavnosti se občané rozešli po městě, aby v „bratrském sdruženi a při zpěvu národních písni“ setrvali venku dlouho do noci. Inu, i hospodští se po chudých válečných letech museli zahojit.
Místní škola 8. listopadu 1918 pořádá školní slavnost na památku zřízení Československého státu. Velebeny byly při této besídce z našich dějin především události od Bílé hory až po naše národní vzkříšení a učitelé poukazovali především na naše velikány Žižku, Husa, Komenského. Tyto postavy byly dávány žactvu za vzor. V kronice je zaznamenána krásná poznámka k této příležitosti: „žactvo ve svátečním obleku“.
Zároveň bylo ohlášeno, že se ze školy odstraňuje vše, co by připomínalo bývalé Rakousko. Veškeré knihy a písně, zakázané pro obsah jako neloajální, zase se mohly zpívat. A naopak, písně, velebící Rakousko-Uhersko, byly ze školních osnov vyňaty. Inu každá doba má své osnovy.

Válečné půjčky a Libochovice

Světová válka stála mnoho peněz, tak jako všechny akce tohoto druhu, a proto se vypisovaly válečné půjčky. Celkem jich bylo osm. Lidé se neradi upisovali, protože věděli, že se tím válka prodlužuje a podporují tím své rakouské utiskovatele. Agitovalo se však všemi prostředky. V roce 1917 bylo nařízeno navádět ve školách školní děti, by doma šetřily pokrmy, oděvem, obuví, motouzem, papírem a jinými věcmi. Zhoršující se zásobovací situace byla také komplikována právě upisováním válečných půjček. Ty mezi českým obyvatelstvem však, jak již bylo řečeno, nenalezly velké odezvy. Pouze německé obyvatelstvo v letech 1914 - 1918 na válečné potřeby upsalo více jak 31 milionů.
Chytří lidé však půjčky prodávali, aby mohli vyhovět koupi nové, nebo je nechali přepisovat, tj. že třeba ze IV. udělali V. apod. Po válce je republika částečně, ale skutečně jenom částečně proplatila. Po roce 1918 byly tyto půjčky totiž již skoro téměř bezcenné.
Jako tečka za ukončením válečných let v Libochovicích byla poslední schůze Válečného komitétu konaná dne 12. května 1919, která uzavřela účetnictví válečného lazaretu umístěného v sokolovně:
Celý příjem ve válečných letech - 21 997,55 K.
Vydání - 18 523,62 K.
Zbytek - 3 473,93 K.
Zbytek byl rozdělen okolním Sokolům (1000,-), p.Křesťanovi - vedoucímu lazaretu (500,-), něco invalidnímu fondu a něco obci. Inventář lazaretu byl po válce uložen na okrese a na obci.             

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice