Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066435. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

8. část


K vyrovnání pozemkových rozdílů došlo až v roce 1941, nakonec po dlouhých sporech 3. července 1941 byla provedena tato směna pozemků mezi Herbersteinem a Městem v souvislosti se stavbou nového mostu:

Město přepsalo Herbersteinovi:
Kat 1755/21 bývalá okres. silnice pod zámkem 13ary a 82 m2
1755/19 místo se sochami svatých 4 ary a 55 m čtv.
1755/20 místo před vjezdem do zámeckého parku u starého mostu 3ary a 38 m čtv.
1755/18 sjezd na zasypané řečiště pod mostní rampou 68 m2
1755/30 (část) do regulační čáry před dvorem velkostatku 3 ary a 41 m čtv.
Libochovická obec se zříká pozemku 1755/21 veřejného záchodku, ten přechází do majetku velkostatku.
Pro příjezd na parcelu velkostatku č. 606 (bývalý starý mlýn na Poplzské straně) zřídí obec bezplatný přístup.
Celkem  tedy 25 arů a 84 m čtverečních.

Herberstein přepsal městu:
Pozemky vzniklé zavezením řeky Ohře 37 arů a 87 m čtv.
Rozdíl v rozloze pozemků budou doplaceny velkostatku částkou 624,50K.

Závěrečná poznámka dojednání: Podle vodoprávního výměru připadají sochy svatých na pozemku katastru č. 1755/19 do vlastnictví Velkostatku hraběte Herbersteina. Jejich udržováním je povinen Spolek pro ochranu a okrasu domoviny v Libochovicích za přislíbené podpory Památkového úřadu v Praze.
Herberstein se bránil této citaci a požadoval o zanesení závazku o údržbě soch do knihy katastru jako věcné břemeno obce.

Při dokončovacích pracích a budování nájezdu na most došlo k několika změnám:
byly zrušeny plánované veřejné záchodky u zámku
byla upravena parcela u domu čp.13 p. Perlese (dnešní Glancovi)
došlo k narovnání komunikace a zmenšení bývalého hřbitova u kostela.

Most sloužil bez větších oprav 70 let. Poté došlo k tomu, co bylo třeba udělat již možná dříve. Bylo konstatováno, že most přes řeku Ohře v Libochovicích je v havarijním stavu. Stavební práce začaly již na sklonku roku 2006 a od poloviny února byl zcela uzavřen. Byla vybudována dřevěná lávka na ocelových nosnících pro pěší. Otevřena však byla až v době rekonstrukce. Současně se také začalo pracovat na přeložce inženýrských sítí. Investorem stavby byl Ústecký kraj, který za rekonstrukci zaplatil téměř 31 milionů korun. Práce provedli pracovníci firmy Stavby mostů Praha CZ a.s. Na jaře 2007 byla provedena demolice vrchní části mostu tak, že zůstala jen jeho nosná část, zbytek mostu firma nově postavila. Rekonstrukcí tak byly komunikace i chodníky rozšířeny.
 
Základní údaje o stavbě:
Investor:   Ústecký kraj
Projektant:   Novák & partner, s. r. o.
Zhotovitel:   Stavby mostů Praha, a. s, subdodavatel firma p. Kokošky
Náklady na opravu:  32,5 mil. Kč
Nově otevřen:   31. srpna 2007

Základní technické parametry mostu po provedené rekonstrukci:
Délka přemostění                                                96 m
Délka mostu                                                      110 m
Rozpětí jednotlivých oblouků               30 + 30 + 30 m
Šířka mostu                                                    10,5 m
Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky      7,5 m
Oboustranně chodník šířky                              1,5 m
Výška mostu                                                    7,7 m
Plocha mostu                                                   973 m2

Chtěl bych se zmínit ještě o jednom libochovickém mostě, jehož stavba však nebyla nikdy uskutečněna. Ač v době, kdy vznikaly plány na jeho stavbu, vypadalo vše tolik nadějně. Ale to se nejprve musíme přenést do roku 1880.
Ještě před rokem 1882, kdy byla postavena trať Libochovice - Lovosice, 28. ledna 1880 vzniká na podnět města Loun a Okresního zastupitelstva v Libochovicích obsáhlý dopis (OA Louny) adresovaný Říšské radě ve Vídni, ve kterém se zdůvodňuje stavba této dráhy. Trať měla začínat na jihozápadní hranici Českých zemí a dále pokračovat v trase: Písek, Příbram, Rakovník, Louny, Libochovice, Budyně, Doksany, Terezín, Litoměřice, Úštěk, Česká Lípa, Zákupy, Český Dub do Hodkovic. V dopise se argumentuje nezbytností přesunu výrobků, surovin směrem od severu na jih a opačně. Je třeba si také uvědomit, že obchod směrem na sever do německých zemí byl zatížen vysokými cly, kdežto směrem na jih se místním výrobním závodům otvíral obchodní trh Rakouska-Uherska a Itálie. V období (léto 1880 až rok 1981) se tento projekt ztenčil na trať Louny - Litoměřice, a to jak z důvodů finančních, tak z neochoty jednotlivých zastupitelstev. V neposlední míře je třeba zdůraznit, že tento projekt, vzhledem k délce, byl vskutku ambiciózní. Největším propagátorem tohoto projektu byl litoměřický advokát  JUDr.  Wilhelm  GOLITSCHEK. (*11.července 1837 v České Kamenici,  + 24. února 1905 v Litoměřicích). JUDr.  Wilhelm  GOLITSCHEK, (Edler  von  ELBWART ) byl litoměřický advokát, spoluzakladatel místních novin "Leitmeritzer Zeitung", v letech 1878 - 1880 poslanec českého zemského sněmu, v letech 1878 - 1882 poslanec říšského sněmu, v letech 1876 - 1891 člen městského zastupitelstva a prezident Labsko - zámeckého pivovaru. Další velký propagátor byl advokát JUDr. Hilbert, starosta města Loun. Tito pánové, jak již bylo řečeno, v létě v roce 1880 zakládají „Výkonný komitét pro stavbu sekundární dráhy z Loun přes Libochovice, Litoměřice do České Lípy“. Pro uskutečnění stavby neváhají vyslat deputaci do Vídně. Jménem tohoto komitétu žádají obce o příspěvky na vypracování projektu stavby. Na jaře roku 1881 navštěvuje region komerční úředník Severozápadní dráhy, aby prozkoumal možnosti a zájmy obcí. Dopisem Ministerstva obchodu ze 6. března 1884 je uděleno povolení k přípravným pracím pod číslem 2341 na dobu šesti měsíců. Práce provedl inženýr Otta Schenek a to od března 1884 do září 1884. Celková studie byla pro Libochovice zajímavá tím, že trasa dráhy je z Loun v podstatě ve stejné poloze jako dnešní trať Louny  Libochovice, ale za obcí Dubany uhýbá směrem k Ohři a v prostoru mezi Dubany a Libochovicemi přetíná řeku Ohři most na Poplzkou stranu. Dále měla trať pokračovat inundačním mostem přes zátopový prostor (bývalý ostrov) pod Poplzemi a Závodím podle Malé Ohře k Budyni. Zároveň byl zpracován také návrh na propojení této tratě s tratí Libochovice  Lovosice. Město Libochovice a obec Poplze požadovaly změnu parametrů mostu ohledně možných záplav. Protože silniční most Libochovice  Poplze se v té době každoročně rozebíral, požadovaly možnost pěšího přechodu přes železniční most. K plánované nové stanici Libochovice se vyjádřil starosta města A.Šrámek takto: „Jelikož v Libochovicích již stanice státní dráhy stává a ta samé jméno Libochovice má, navrhuji, aby kvůli rozdílu příští stanice místní dráhy v Libochovicích název měla Libochovice - Poplzí, případně Libochovice - Dubany“. 14. července je zřízeno výkonné Komité za předsednictví advokáta JUDr. Wilhelma Golitscheka, 16. dubna 1890 tvoří čisté jmění akciového kapitálu společnosti 5 500 000,- zlatých a to 3 500 000,- zlatých v prioritních akciích a 2 000 000,- ve zlatých v kmenových akciích. Přes to všechno z projektu sešlo.
Jaký byl hlavní důvod, lze pouze předpokládat, protože veškeré dokumenty o tomto stavu mlčí. Jako hlavní důvod je asi ten, že W. Golitschek přestal mít o projekt zájem a zůstal pouze JUDr. Hilbert, který na celý projekt neměl politické zázemí. Všimněte si, prosím, především podmínky ke stavbě inundačního mostu.
Poznámka: Zátopové území neboli inundace je část území v okolí vodních toků (říční niva), které je periodicky zaplavované zvýšenými (povodňovými) průtoky. Tyto periodické rozlivy v přirozené (člověkem nepozměněné) části nivy jsou velmi významné pro zdejší biologickou rozmanitost (biodiverzitu).
Ve zprávě se píše doslovně: Co se týče přechodu dráhy přes Oharku u obci Poplzí a navrženého mostu v délce 100 m a náspů, tedy prohlašuje zástupce okresu Libochovice, že most v délce 100 m bez dalších kanálů a dostatečných průplavů ve hrázi vodové přes výše uvedené pozemky nepovažuje za dostatečný pro odtok vody v případě povodně a uvádí, že by tímto vedením tratě nebezpečí zavodnění obcím Dubany a Poplzí hrozilo. Most je proto nutno vystavěti v mnohem větší délce.
Jak lze z celé zprávy vyčíst, město si bylo již tehdy vědomo nebezpečí pro plochu mezi řekou a Poplzemi. Jednak to byl kdysi bývalý rybník, jednak zátopové území. Jak z celkové studie vyplývá, bylo všeobecně známo nebezpečí vzedmutí hladiny řeky vzhledem k jezu. Ale toto všechno se během času opomnělo, časem byla vydána stavební povolení pro tuto oblast a tím vznikly veškeré problémy, s kterými se dnes obec a Poplzští potýkají - spodní voda. Je dnes ke škodě celého severozápadu, že se tehdy tento projekt neuskutečnil. Věřím, že dnes by to byla velice živá dopravní tepna.

Radovesice  silniční most


Obr. č.1 - Radovesický most v proměnách času.

Původně, tak jako všude, zde byl brod. Tomu napomohl jez, postavený někdy před rokem 1558. Jez před tímto rokem musel být postaven, protože v tomto roce Krištof Zajíc z Hasenburga prodává panství Zajíců. Právě za Krištofa byl prokopán tok malé Ohře jako náhon na mlýn v Budyni, tudíž musel již existovat jez. Dále lze předpokládat, že v oblasti Radovesic nebyla hloubka řeky nijak významná, protože jak část levého břehu a hlavně břehu pravého napomáhá při vyšší hladině řeky možnost rozlivu do záplavových oblastí. Původní most v Radovesicích byl dřevěný. Nemohl jsem bohužel zjistit, kdy a za jakých podmínek byl postaven. Lze předpokládat financovaní ze strany libochovického zámeckého velkostatku - můj předpoklad je 18. století. (Obrázek č.1) V době, kdy je plánována stavba mostu v Libochovicích, je zároveň plánován most jak křesínský, tak radovesický. Lze zjistit ze zápisů pouze to, že v roce 1936 byl převzat do správy nově postavený železobetonový most a došlo zároveň i k regulaci Ohře i u Radovesic. Za uveřejněné snímky z výstavby mostu v Radovesicích patří poděkování paní starostce Radovesic paní Lence Procházkové. (Obrázky č.2, 3)


Obrázky č. 2 a 3.


Tomáš Černý

 


 

Komentáře