Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003689. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 2012


Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do zastupitelstev krajů a první kolo voleb do  Senátu  Parlamentu ČR.  Ve dnech 19. a 20. října se koná druhé kolo do Senátu  Parlamentu ČR. 

Hlasování začíná v pátek  ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin téhož dne. V sobotu se volební místnosti otevřou v 8.00 hodin a voliči budou mít možnost vhodit hlasovací lístek do volební schránky do 14.00 hodin.

Voleb do Senátu Parlamentu ČR  se může zúčastnit každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a má trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu.
Zákon o volbách do Senátu Parlamentu ČR zná pojem zvláštní seznam a voličský průkaz.
Do zvláštního seznamu zapíše voliče městský úřad na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení.
Voličský průkaz - volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu, požádá obecní úřad o vydání voličského průkazu.
Požádat je možno:
1. písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu pro žádost o voličský průkaz je zdarma), doručeným na MěÚ Libochovice do 5. října.
2. osobně  v informačním středisku MěÚ Libochovice na náměstí 5. května 48 do 10. října do 16:00 hodin. Volič musí předložit platný občanský průkaz.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. září 2012 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu; obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 17. října 2012 do 16.00 hodin.
Upozornění  na zvláštní seznam a voličský průkaz lze volit pouze do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 29 (tj. celý okres Litoměřice a severní část okresu Kladno).

Voleb do zastupitelstva kraje se může zúčastnit každý občan České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležející do územního obvodu kraje, a který současně nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Volit nemůže občan, který si odpykává trest odnětí svobody.
Není-li volič zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise ho dodatečně dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování.
Pro volby do krajského zastupitelstva je možné využít i způsob volby pomocí voličských průkazů s tím omezením, že platí pouze v rámci kraje, kde má volič právo volit.
Způsob hlasování je následující. Každý volič musí po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků vstoupit do zvláštního odděleného prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Toto je podmínka, bez jejíhož naplnění nemůže volební komise umožnit voliči hlasování.
Volby do zastupitelstva kraje: V odděleném prostoru může volič vybraný hlasovací lístek upravit tak, že zakroužkuje pořadová čísla nejvýše 4 kandidátů (na témže hlasovacím lístku), které upřednostňuje. 
 Na jiné písemné úpravy lístku se nebere žádný zřetel. Poté, stále ještě v odděleném prostoru, vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Vlastní hlasovací úkon pak realizuje po opuštění prostoru určeného pro úpravy lístku tím, že před volební komisí vloží úřední obálku do volební schránky. Pokud volič není schopen sám tento úkon provést, může tak za něj učinit jiný občan, který ovšem nesmí být současně členem volební komise.
Úřední obálka pro volby do zastupitelstva krajského úřadu je šedá, opatřena úředním razítkem.
Úřední obálka pro volby do Senátu Parlamentu ČR  1. kolo je žlutá, opatřena úředním razítkem.
Úřední obálka pro volby do Senátu Parlamentu ČR  2. kolo  je šedá, opatřena úředním razítkem.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Upozorňujeme na skutečnost, že je povinností každého voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Město Libochovice má 5 volebních okrsků:
1. KS Tři Lípy, Riegrova č.p. 64, Libochovice 
2. KS Tři Lípy, Riegrova č.p. 64, Libochovice 
3. Základní škola, Vrchlického č.p. 284,  Libochovice
4. Mateřská škola Poplze, U školky č.p. 154
5. Zasedací místnost, Dubany č.p. 89

Aktuální a průběžné výsledky voleb je možné získat z internetu na adrese www.volby.cz
V rámci usnadnění a řádného dodání hlasovacích lístků žádáme občany, aby si označili budovy čísly popisnými a schránky opatřili jmenovkami. Děkujeme za spolupráci.

Za MěÚ Libochovice Ing. Jan Prokop

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice