Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035152. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

aneb jak panna Barbora v Libochovicích trpěla

Jedním z prvních adventních svátků, kterému naši předkové přisuzovali magickou moc, je svátek sv. Barbory připadající na 4. prosince. Už od pradávna si lidé tohoto dne řežou větvičky ovocných stromů - barborky, které si doma dávají do vázy, aby si uprostřed pošmourných dní připomněli jarní krásu květů. Prostřednictvím větviček se v lidové magii také věštila budoucnost, protože která svobodná dívka by nechtěla vědět, zda se již v příštím roce nevdá? Zajímavý je popis původní praxe, jak po uříznutí větvičku opatrovat. Podle ní má být v nádobě s barborkou voda každodenně měněna. Dívka, která o snítku pečuje, ji má přinášet od pramene či studny ve vlastních ústech a z nich zvolna do nádoby vypustit po větvičkách. Tento postup je nesmyslný jen zdánlivě, ve skutečnosti má své botanické opodstatnění. Takto totiž se dostává rychlené dřevině výborná stimulace. Voda ohřátá po cestě od pramene na tělesnou teplotu probouzí život. Voda pak také obsahuje sliny a ty enzymatickou cestou narušují pryskyřičné povlaky pupenů.


Sv. Barbora u cukrovaru.

Svatá Barbora je také uctívána jako svatá patronka havířů, dětí, dělostřelců, architektů a matematiků, také dalších povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti, rovněž jako ochránkyně proti smrti bleskem v časech bouří a požárů.
V ikonografii je vyobrazována s křížem, pavím pérem, mečem (symbol jejího mučednictví) nebo jako držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, již jí před popravou přinesl anděl). Také bývá představována s věží či její miniaturou, kterou držívá v ruce.
Tak jako někteří jiní světci, tak i sv. Barbora získala oblibu barokních sochařů a donátorů a její sochy se začaly objevovat po Čechách. Také v Libochovicích ve směru na Radovesice, na bývalé křižovatce cest z Libochovic do Budyně a Chotěšova (horní a dolní silnice přes Radovesice) stávala socha sv.Panny Barbory, o to až do až roku 1943, kdy byla přestěhována ke vnější stěně presbytáře kostela Všech svatých, vedle sochy Panny Marie s Ježíškem. Sochu nechal v roce 1760 postavit na svůj náklad vrchní libochovického panství Václav Hnědec.


Poškozená socha v r. 1943.

Postava svaté Barbory (Barbora z Nikomédie, panna a mučednice) patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Svaté Barboře je zasvěceno několik kostelů, z nichž nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory. Ačkoli se o svaté Barboře zachovaly pouze kusé zprávy, katolická církev ji řadí mezi světce a mučedníky.


V r. 2010 u zdi kostela.

Sama pověst o této panně je velice romantická. Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria († 311) během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendární zpracování její smrti. Podle nich měla být svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. století nebo na začátku 4. století n. l. v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioskura. Její matka brzy zemřela, krutý otec vedl dceřinu výchovu v ryze pohanském duchu, podle tehdejší helénistické kultury. Aby ji ubránil před zlými vlivy okolního světa, zejména před tehdy stále zakázaným křesťanským učením, uvěznil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden z přítomných sloužících byl však tajným křesťanem a přivedl Barboru k víře. Jakmile se to otec dověděl, chtěl ji donutit zříci se křesťanství. Když se však dcera bránila, vlastnoručně ji sťal. V tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk a na místě krutého otce zabil. Z této legendy zřejmě vychází všechny pohádky, v nichž je zakletá princezna uvězněná ve vysoké věži, odkud ji může vysvobodit jen dobrý muž s čistým srdcem.
V Libochovicích toto štěstí neměla. Snad proto, že socha byla umístěna na velice smutném místě, ve farní knize je o tomto místě zmínka pod pojmenováním „Muka“. Protože tak jako Roudnice a Litoměřice mívaly i Libochovice svého času "hrdelní právo", jak nám to dosvědčují staré zápisy, uvádějící i jména těch, kteří tu byli "ortelováni". Kupříkladu: „Dne 18. března 1721 přiveden jest do arestu šatlavního Jiří Paul ze Solan pro zavraždění bratra svého; dne 20. vyslýchán, pak složena od lazebníků: t. j. primasa Jiřího Hikyše a Ivana Kunatky attestací super corpus delicti, a výpis odeslán knížeti do Mikulova. Dne 8. dubna 1721 přišla odpověď, aby se examen slavné appellací odevzdal. Dne 24. listopadu přišel ortel proti Jiřímu Paulovi, dne 27. prohlášen, dne 28. psáno rychtáři městskému do Litoměřic o propůjčení mistra popravního, dne 5. prosince 1721 vykonána poprava Jiřího Paula.“


Současná fotografie původního místa.

Snad právě proto, že v místech, kde tato socha stála, bylo stínadlo, byla tato socha neustále ničena jak místním obyvatelstvem, tak i přírodními vlivy. Tato socha nese sice také nápis s letopočtem 1810, ale v tomto roce byla spíše poprvé restaurována. Další záznam o opravě této sochy pro poškození, je z roku 1827, kdy ji nechala obnovit Barbora Veselá, svobodná měšťanská dcera. Poté vydržela 100 let, anebo spíše o případné opravě chybí dokumentace, a to až do roku 1929, kdy dal tuto sochu opravit děkan Oplt. (Nechal zhotovit novou hlavu náhradou za tu, která po převratu byla uražena a zmizela. V jiných záznamech se k opravě - náhradě hlavy - hlásí Okrašlovací spolek, který prohlašuje, že nechal zhotovit hlavu novou nákladem 700,-K). K dalšímu poškození došlo při vichřici 3.března 1943, kdy byla tato socha rozlomena a vrchní část shozena na zem. Po tomto poškození byla na náklady Okrašlovacího spolku přemístěna ke kostelu a umístěna na novém podstavci. Opravu po přemístění provedl K. Zentner, který zároveň opravil sochu sv. Rocha. Dobový tisk k poškození sochy píše: Památná socha poškozena. U okresní silnice na okraji Libochovic stojící socha sv. Barbory byla vichrem shozena s podstavce tak, že se na dva díly rozpadla. Spolek pro ochranu domoviny si vyžádal posudek o znovupostavení této krásné, památné r. 1760 tam postavené sochy a týmž vyslaná Ing. Vlčková a akademický sochař Zentner rozhodli, že by pro chatrnost a poškozenost hmoty byla stmelená socha přenesena na chráněné místo u kostela, nebo zhotovena kopie a originál dán do musea.


Boží pohrobek.

Nedaleko této sochy stával smírčí kříž, zasazený do kamene s nápisem „Leta 1605“, později kříž zmizel a zůstal pouze kámen, ale i ten je již kdoví kde. Existenci tohoto smírčího kříže se podařilo potvrdit panu Jaromíru Tlustému, který v časopise „Český lid“ z konce devatenáctého století objevil obrázek "Božího pohrobka", jenž se nacházel u sv. Barbory v Libochovicích. V textu o tomto obrázku není nic víc, než jeho pojmenování. Komu se tento kámen hodil a proč, dnes již asi nezjistíme.
Sama libochovická Svatá panna Barbora i v dnešních dnech nenalezla pokoje. I přesto že byla deponována u zdi kostelní věže, našli se následovníci jejího otce a zřejmě při pokusu o setnutí hlavy rozbili celou sochu. Pravděpodobně tito udatní hoši získali sílu a právo v alkoholu či jiné příjemně oblbující látce, a tak mohli projevit v neděli ráno 24.6.2011 svoji udatnost. Nic však není jednoduché, doba je dnes jiná, a proto bylo podáno trestní oznámení policii ČR. Sama socha byla odvezena restaurátorovi do Prahy a celá tato legrace bude uhrazena pojišťovnou v částce 42 200,- Kč. Pochopitelně, celková částka bude mnohonásobně vyšší, takže pokud se silní hoši najdou, budou se mít co otáčet. Bohužel tato socha má proto dvojnásobnou smůlu, stalo se jí to v dnešní době, kdy donátoři a sponzoři těchto svědků minulosti vymřeli.         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice