Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice a srpen

 • 1722 - Jeden z jarmarků se konal v srpnu na sv. Bartoloměje, zajišťovala ho šestičlenná městská rada, která určila výběrčí poplatků, kteří vybírali poplatky od všech zúčastněných (kramářů, řemeslníků i kupců), zároveň měli výběrčí právo kontroly mír a vah. Každý majitel objektu musel zajistit protipožární opatření - vyčištění komínů, opatřit vodu k hašení, vybavit dům žebříky a náčiním. Kdo porušil zákaz kouření, byl okamžitě uvězněn. Pobudové a tuláci byli vsazeni do vězení, pokud byli mladí a statní, byli posláni na vojnu za libochovického rekruta. Začátek jarmarku byl oznámen zvoncem na radnici a od tohoto okamžiku mohl jarmark začít. Trval většinou celý týden.
 • Křesťanské zvyky v srpnu v roce 1761:
  5. srpna je svátek Matky Boží Sněžné a je vedeno procesí do Budyně k Matce Boží.
  9. srpna in Vigilia Sancti Laurentii Martyris drží se nešpory v kapli u sv.Vavřince.
  10. srpen připadá slavnost velkého mučedníka sv. Vavřince, ten den je domácí slavnost a zpívaná mše svatá v kapli. V neděli sem přicházejí procesí z Budyně, Radonic, Duban, Křesína, Klapého, Slatiny. Na to z farního kostela Všech svatých jde procesí ke sv. Vavřinci, kde je konána slavnost s plnomocnými odpustky. Po poledni jsou v kapli sv. Vavřince drženy nešpory a příjímání nejsvatější svátosti oltářní. Na ten den ke cti a chvále svatého mučedníka Vavřince společně s „ministranstvem“ obětuje voskový sloupek, který předchozí rok ve farním kostele při bohoslužbách světí a to proto, že aby tento patron orodoval za město a chránil ho od nešťastného ohně a všechno živé vždy chráněno bylo. Tento den drží v Poplzích a v Radovesicích obyvatelé Příhodu a všechny přátele, kteří ten den k nim přijdou, jídlem počastují.
  15. srpna na den Nanebevzetí Panny Marie se vede procesí z Libochovic na podruhé do Chotěšova k Panně Marii a tam se drží slavnost s plnomocnými odpustky a s požehnáním nejsvětější svátosti oltářní.
  16. srpna drží Zednický spolek slavnost sv. Rocha, patrona proti nakažlivé morové ráně a spolek si platí zpívanou mši a při mši drží obyčejnou ofěru.


Obrázek č. 1

 • 1821 - 14. srpna přišla velká voda a způsobila mnoho škod.
 • 1838 - 20. srpna prodána městská šatlava čp.36, šatlava dále v domě čp.10.
 • 1861 - 16. srpna byla zahájena slavnostně schůze hospodářského spolku. K uvítání hostů postavena ve městě slavobrána s nápisem "Vítejte nám" a domy byly ozdobeny věnci. Obrázek č.1
 • 1870 - 11. srpna založena „Učitelská jednota Budeč“ měla 40 činných členů.
 • Volby 1921 srpen - volby do místního zastupitelstva: Sociální demokraté - 5, Česk. strana socialistická - 5, Česk. národní demokracie - 3, Skupina velkostatku - 2, Česk. strana lidová - 3, Agrárníci - 2, Komunisté - 8.
 • 16. srpna zaplaveny po deštích Masarykovy sady po 3 dny.
 • 26. srpna 1930 byla vyloupena pošta zkušeným kasařem,  škoda 98 756,- korun.
 • 1942 - 3. srpna byla naměřena rekordní teplota v Libochovicích 37 stupňů ve stínu, 53 na slunci a voda v řece měla 28 stupňů.
 • Srpen 1943 zásobování: V Libochovicích je 330 samozásobitelů moukou a chlebem, 229 sádlem a masem (domácí porážky), 530 mlékem (držitelé krav a koz), 105 pouze mlékem a máslem.
 • 1943 - 22. srpna odjezd dětí na sklizeň chmele na Žatecko.
 • 1943 - 18. srpna uzavřeny vinárny pp. Vogla, Kazetského a Aulického.
  1944 - 8. srpna se konala zádušní mše za Herbersteina.
 • 1947 - srpen Automotoklub žádá o přidělení místa na  parkoviště u městských lázních v městských sadech. Rada s tím souhlasila, ale místo přidělovala tak dlouho, až ho nepřidělila.
 • 1948 - srpen Občané bydlící u rybníčku si stěžují na přítomnost tábořících kočovníků na hrázi u rybníčka. MNV chce situaci řešit tak, že toto místo by osázel stromy, aby zde nemohli kočovníci tábořit - také řešení.
 • 1949 - srpen Tenisový klub „I.Čs.Lawn tenis v Libochovicích“ žádá o přidělení pozemků, které jsou pronajaty Junáku Libochovice do roku 1951. MNV však chce oproti Junáku podporovat rozvíjení tenisu mezi mládeží a proto navrhuje přidělit Junáku pozemky pod chorobincem, kde je v součastné době skládka.
 • Srpen 1949 - na náměstí v prodejně OP oděvy prodává Václav Šrámek, ovšem musí ustoupit na nátlak živnostenské referentky Marie Dvořákové Václavu Hofmanovi.
 • Od srpna 1954 je vybírána pokuta za jízdu v parku na kole 10,- Kčs.
 • Srpen 1959 - Místní hospodářství uvádí do provozu tyto provozovny: autoklempířství, opravnu hromosvodů a nově vybavenou sedlářskou dílnu.
 • Dopis představitelům republiky odeslaný z Libochovic 5. září 1968.
 • V srpnu roku 1966 byla knihovna přemístěna z budovy MNV do adaptovaných místností čp. 42 v ulici Dr.V.Vacka a vedena Josefem Blažkem a jedno období p.Eštokem.
 • 1968 - 14. března se konala na malém sále SZK ROH volební schůze, která se změnila v jedinou velikou diskusi o politické situaci v republice.
 • 1968 - V květnu byla za školou směrem k obci Dubany dostavěna nová budova skladu léčiv ze státních rezerv.
 • 1968 - Plenární zasedání MěNV v Libochovicích projednalo a hodnotilo události po 2l. srpnu a rozhodlo, aby MěNV odeslal vedoucím státníkům - presidentu republiky Ludvíku Svobodovi, Alexandru Dubčekovi, prvnímu tajemníku KSČ, Josefu Smrkovskému, předsedovi parlamentu a ing.Oldřichu Černíkovi, předsedovi vlády - dopisy tohoto znění: 
  “Plenární zasedání MěNV v Libochovicích vyslovuje Vám upřímně a srdečně poděkování za Vaši statečnost a rozvahu, kterou jste projevil v době, kdy se rozhodovalo o osudech našich národů, naší generaci i budoucnosti našich dětí. Znovu prohlašujeme, že naše důvěra a plná podpora patří Vám, stranickým a státním orgánům. Slibujeme Vám, že vás nikdy nezradíme a že budeme dále budovat nezávislou Československou socialistickou republiku. Uděláme všechno, co je v našich možnostech a silách, aby urychleně došlo ke konsolidaci poměrů. Masově politickou a kulturně výchovnou prací povedeme naše občany k prohloubení jejich vlasteneckého cítění a k vědomí životní nevyhnutelnosti spolužití Čechů a Slováků."
 • Karel Beneš v.r. Jaroslav Maleček v.r. tajemník MěNV předseda MěNV (Poznámka: za rok bylo toto usnesení zrušeno.)
  1970 - 16. srpna se konala Libochovická pouť. Do této doby byla vždy na náměstí 5. května, které bylo pro pouť uzavřeno. V důsledku výstavby nových obytných domů v Revoluční ulici však letos nemohlo být náměstí uzavřeno, a tak se pouť přestěhovala do východní části městského parku, kde již zůstala.
 • 1973 - Kovočas oznámil, že opravnu hodin uzavřenou od úmrtí hodináře Štembery v srpnu znovu otevře.
 • 1975 v srpnu byl otevřen nový autoservis mezi Dubany a Libochovicemi pro vozy Trabant a Wartburg.
 • V srpnu 1976 se slaví 25. výročí městských jeslí, otevřeny 1.8.1952 v bývalé Hlaváčově vile v Jeronýmově ulici.
 • 1979 - 10. srpna bylo slavnostně otevřeno nové nákupní středisko v ulici Sovětské armády (dnes Riegrova). V přízemní části střediska byla prodejna potravin a vedle cukrárna, v prvním poschodí prodejna textilu, látek, koberců a prádla. Náklady na stavbu, včetně vnitřního zařízení, činily téměř 4 miliony korun.
 • K 1. srpnu 1985 proběhla další integrace obcí a to obce Černiv, Chotěšov, Dubany.
 • 10. srpna 1986 vznikl v té době klub beze jména, po půl roce dostal název trampská osada Bílý zajíc.
 • V neděli 24. srpna 1988 se přes Libochovice okolo 21 hodiny přehnala bouřka s větrnou smrští a kroupami. Rychlost větru dosahovala 120 km/hodinu. Byly strženy chmelnice, zničena úroda na polích a zahrádkách, poničeny ovocné stromy. Odhadovaná škoda na okrese dosáhla 120 milionů korun.
 • 1991 - 7. srpna zemřel ve věku 74 let MUDr. František Černý, dlouholetý lékař v Libochovicích a pracovník Červeného kříže.
 • 1992 - 16. srpna byla slavnostně otevřena zcela zrekonstruovaná kaple sv. Vavřince na městském hřbitově.
 • 1992 v srpnu otevřel pan Alois Korous v domě, kde dříve měla jeho rodina hospodu, obchod s průmyslovým zbožím.
 • 1995 v srpnu oznámil Telecom, že ruší provoz rozhlasu po drátě, a to z ekonomických důvodů.

Tomáš Černý

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice