Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032848. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Z historie novin a časopisů,

které vycházely v Libochovicích a na Libochovicku

Na začátku 21. století už si nedokážeme život bez pravidelného přísunu informací o událostech ve všech koutech světa, které nám zprostředkovávají noviny, představit. Novinařina (žurnalistika) prošla dosud dlouhým, více než pětisetletým vývojem, který dokazuje, že ne vždy bylo čtení o vzdálených krajích takovou samozřejmostí, jakou se nám jeví dnes. A historie novin je velmi zajímavá. První předchůdci novin, jak je známe dnes, se objevili jako občasné informace o zasedáních senátu ve starověkém Římě. Tehdy tedy měly zprávy za úkol zejména informovat o důležitých politických rozhodnutích a ve formě tabulí byly k dispozici na veřejných prostranstvích. Důležitou úlohu hrály také ve vojenství, což dokazuje legenda o maratonském běžci Feidippidovi, který v roce 490 př. n. l. přinesl do Atén zprávu o vítězství krajanů nad Peršany. S rozvíjejícím se kapitalismem a stále častějšími výpravami za surovinami a obchodem rostlo množství zpráv významných pro hospodářství. Všechny takové informace měly až do konce 15. století jen omezený počet čtenářů. Jejich rozšíření mezi širší okruh lidí umožnil až vynález knihtisku. Tiskaři, kteří na vynálezu Johanna Gutenberga zakládali své živnosti, hledali vytížení pro tiskařské stroje a mezi většími zakázkami začali vydávat jednorázové tisky líčící události, které se staly tam, kde měli své informátory. Tehdy vycházely tyto první noviny jen ve stovkách výtisků, ale byl to začátek shromažďování a rozšiřování informací, jehož vývoj už nebylo možné zastavit.
Historie novin, které se v Libochovicích prokazatelně vydávaly, sahá až do konce 19. století, kdy zřejmě jako první začaly vycházet „Libochovické noviny“, a to již před rokem 1890. Protože volným pokračováním těchto novin byly „Podřipské noviny“ - „Orgán politického spolku pro Libochovice a okolí“, jehož první číslo vyšlo nejpravděpodobněji k prvnímu čtvrtku v lednu 1890, tudíž „Libochovické noviny“ musely vycházet již před rokem 1890. Bohužel ani v archivu se žádný výtisk z té doby nedochoval. (Obrázek č.1)


Obrázek č.1

Jedno číslo „Podřipských novin“ stálo 12 krejcarů a redakce sídlila na adrese Růžová (nyní Turinského) čp.80, vydavatel a redaktor byl Edvard Racek, noviny tiskla tiskárna Petra Franka v Táboře a vycházely druhou a čtvrtou neděli v měsíci. Zaměření listu bylo protiněmecké a sympatizovalo s radikálním křídlem v Libochovicích. Číslo 15 ze 14.srpna 1892 sděluje kupříkladu svým čtenářům, že v Libochovicích zřídil nový závod knihař František Linhart a list dále uvádí, že se jedná o člověka „mladé síly a velice přičinlivého“. Dále se zmiňuje, že 16.srpna téhož roku započne taneční škola pana Tesaře v sále hotelu u „Černého orla“. Noviny měly i svoji černou kronika a inzertní přílohu. V černé kronice se například uvádí: „7 t.m. (1892) se udála rvačka v hostinci pana Buška (?) Několik napitých chasníků se tak pohádalo, že o „facky“ nebyla nouze. Žel i občan Z., který byl pouhým divákem, odnesl svoji zvědavost třemi políčky. Hostinský chtěje krotiti živly utržil notnou porci políčků, které mu uštědřil velevážený občan zdejší. Jest věru načase, aby se podobné věrolomnosti tvrdě trestaly.“ I dnes, po 120 letech, lze se s poslední větou plně ztotožnit. Jak je vidět, nic se v Libochovicích nezměnilo. Reklamní přílohy byly celostránkové a inzerovali v nich obchodníci z Libochovicka. Jako příklad uvádím jeden soukromý inzerát. (Obrázek č.2)


Obrázek č.2

Poznámka: Název těchto novin se objevil znovu v nultém čísle v prosinci 2009 a končil 12. číslem v prosinci 2010. Noviny vycházely jak v tištěné formě, tak i v internetové podobě, vydavatel Richard Červený, adresa internetových stránek byla http://www.podripskenoviny.cz/index.php


Obrázek č.3

Souběžně s „Podřipskými novinami“ začal Edvard Racek vydávat časopis „Libochovické listy“. Jeho první číslo vyšlo v sobotu 8.listopadu 1890 a v záhlaví neslo moto „Časopis věnovaný zájmům lidu našeho“. Tyto noviny vycházely vždy druhou a čtvrtou sobotu v měsíci v 10 hodin dopoledne, byl to tedy čtrnáctideník, redakce sídlila v Purkyňově třídě (dnešní Vackova) čp.46. Jedno číslo stálo 12 krejcarů. Odpovědný redaktor a vydavatel byl Edvard Racek, tiskla Knihtiskárna M.Jeřábkové ve Slaném. K 1. březnu přesídlila redakce do Růžové ulice čp.80, dnešní Turinského. Celkem se Libochovické listy dočkaly 2 ročníků, poté zanikly vlivem malého odbytu a bojkotu tehdy dvou soupeřících skupin na politické scéně- „Notáblů“ a „Radikálů”, kteří měli svoje vlastní časopisy a noviny, takže „Libochovickým listům“ se nedostávalo přílivu peněz ani z inzerce. Časopis se zabýval jak politickým děním na Libochovicku, tak v kultuře, měl své okénko pro okolní obce a  úvodník, fejeton a inzertní část. (Obrázek č.3). Po zániku těchto novin jsou volným pokračováním „Libochovických listů“ již výše zmíněné „Podřipské noviny“. Jedním ze zajímavých článků je úvaha o tom, kde postavit novou školu. Navrhované místo směrem na Slatinu nakonec prohrálo a zvítězila plocha „u hřbitovů“ (Obrázek č.4)


Obrázek č.4

„Český sever“ byly noviny zaměřené hlavně pro boj proti poněmčování českého pohraničí, vycházely v Terezíně. Protože se silně dotýkaly Třebenic a tím i Libochovicka, jsou v tomto přehledu uváděny. (Obrázek č.5)


Obrázek č.5


Obrázek č.6

Se stejným názvem vycházel v Libochovicích i lidový čtrnáctideník „Český sever“. První číslo vyšlo v březnu 1903 a jako jeden z nejdéle vycházejících periodik vytrval až do jedenáctého ročníku do roku 1913. Výtisk stál 24 haléřů, vycházel každý druhý pátek a jeho redakce sídlila v Libochovicích v Riegrově ulici čp.64. Majitel, vydavatel a zodpovědný redaktor byl od založení až do své smrti  (25.května 1908) Filip Drha, tiskla tiskárna J.Nohavici v Terezíně. (Obrázek č.6) Některé články, například z roku 1908, v dnešní době připadají až neuvěřitelné, jakého komfortu v zásobování obchodů měli občané města. (Obrázek č.7)


Obrázek č.7

Také tyto noviny měly reklamní přílohy občanů města Libochovic. (Obrázek č.8). Rozsah článků byl až neuvěřitelně pestrý a zabýval se děním v době vydání.
Obrázek č.8

Tomáš Černý
Pokračování příště.     
      

Komentáře