Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067109. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Místní názvy a Libochovice


Na začátku všeho vznikla místní jména a teprve potom, aby se vědci a badatelé přiživili, vzniká vědní obor toponomastika, což je nauka o místních jménech (toponymech), a zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením i povahou. Toponomastika je součástí onomastiky, což je zase nauka o vlastních jménech. Toponomastika je složenina z řeckého τόπος (topos)  místo a νομα (onoma)  jméno.
Tak základní vysvětlení pojmů je za námi, takže se věnujme některým místním jménům a názvům na Libochovicku a zvláště v Libochovicích. Chtěl bych také laskavému čtenáři předeslat, že budu vděčen za každý jiný místní název zde neuvedený, nebo jiné vysvětlení původu. Je jisté, že některé názvy vznikly, užívaly se, zanikly, a to buďto že se změnil terén, zastavila plocha obytnými nebo užitkovými stavbami či během času název ztratil na významu. Vývoj jmen a staré názvy byly posléze zakotveny v tereziánském katastru, t. j. každý kus pole byl označen svým jménem, aby se vědělo, o který pozemek se jedná. Tato jména byla roku 1780 za Josefa II. opatřena topografickými čísly. „Pole byla rozdělena podle bonity půdy, vyznačena lada a louky, pole na dobrá, prostřední nebo špatná, počet luk s vyznačením výnosu sena nebo otavy, vozy dvouspřežní nebo čtyřspřežní, počet dobytka, koní, volů, krav, jalovic, sviň plemenic, ovcí, koz.“
Nově zřízený katastrální úřad rozeslal své úředníky do všech obcí k sestavení katastru a vyměření pozemků. Geometři si rozdělili obec na polohy a flury. Za jména těchto ploch byla vybírána místní jména, která obyvatelé užívali po staletí. Pozemky byly měřeny ověřenou latí, jeden sáh dlouhou, nebo řetězem, dlouhým 10 vídeňských sáhů. Vyměřené pozemky byly zapisovány do katastrálních archů a podepisovány každodenně rychtáři okolních obcí a zástupcem vrchnosti. Tyto mapy se liší od našich katastrálních map dále tím, že jsou zhotoveny v různých měřítkách mezi 1:2500 do 1:5000 kopírováním a zvětšováním map, které byly po ruce, tedy i map soukromých, a konečně, že je území jedné obce, pokud se nedalo umístit na jeden list mapy (26 x 38 palců,  1 palec = 25,4 milimetru), rozděleno na menší území (flůry - z německého slova der Flur, což lze přeložit jako niva, nebo i katastr).
Roku 1876 byly městské pozemky Libochovic rozděleny do 15 flůr (niv). Obrázek č. 1 

Obr. č.1


1)  Místní trata - tato plocha představovala samotné město v tehdejší rozloze a jeho nejbližší okolí.
2)  Závodí - za vodou - toto území se rozkládalo na pravém břehu Ohře u jezu, a to po obou stranách Malé Ohře až přibližně do místa, kde se tok tohoto ramene stáčí směrem k východu. Dodnes je tento název ještě užíván. (Je třeba si zároveň uvědomit, že tok řeky před jezem byl v jiné poloze než dnes. V úrovni začátku anglického zámeckého parku se stáčel ostře doleva a tvořil oblouk, takže řeka přitékala k jezu dnešním slepým ramenem u elektrárny. Dodnes je tento oblouk, ač zavezený odpadky,  podmáčený a tvoří záplavovou oblast.) Obrázek č. 2

Obr. č.2 - Závodí.


3) Hráze - plocha východně od města mezi silnicí do Radovesic a  řekou Ohří. Je třeba si opět uvědomit, že v té době nestál cukrovar, ani neexistovala Havlíčkova ulice a město končilo Budyňskou branou u dnešního hostince na Kopečku. Celá oblast patřila k Herbersteinskému panství, Ohře tvořila široký meandr a teprve později se změnilo řečiště Ohře do rovného směru, viz výše. Obrázek 003a  Lze tedy také předpokládat, že zde existovaly kdysi protipo-vodňové hráze. Dále je třeba uvést, že zde existovala veřejná cesta podle toku řeky do Radovesic. Obrázek č. 3

Obr. č.3 - Hráze.


4) Za travní cestou - plocha východně od města až k silnici Radovesice - Chotěšov. Lze předpokládat, že v poloze dnešní tratě Louny - Lovosice existovala cesta odbočující ze silnice Libochovice - Radovesice na sever do údolíčka tvořeného
Spravedlivou a terénní vlnou v místě nad dnešní tratí Libochovice - Straškov. (Křivánčí hora) Lze také podle názvu předpokládat, že tato cesta se vinula lukami. Obrázek č.4

Obr. č.4 - Za travní cestou.


5) Svatý Václav - okolí sochy sv. Václava (u silnice na Slatinu). Hranice této flůry byla však poněkud západněji, než je poloha dnešní silnice Libochovice - Slatina, tato hranice byla až za východní stranou pozemků u Slatinské silnice (pravděpodobně dnešní polní cesta začínající u jatek a končící u elektrárny, mezi polnostmi různých majitelů), protože i socha původně stávala (do roku 1880) na jiném místě, a to blíže k městu, a sice o 380m jihovýchodně oproti dnešnímu místu, což je pochopitelné, protože tudy vedla původní cesta do Slatiny. Zároveň v tomto místě odbočovala cesta, která je zachována okolo bývalé rasovny, přes klenutý mostek do údolí mezi Spravedlivou a Křivánčím vrchem. Pokud bychom tedy šli kolem elektrárny a v místě, kde se tato cesta stáčí k severu, tak se můžeme otočit a tuto přímku si představit přímo k jihu, no a to byl původní tvar cesty, na jejímž spojení se silnicí na Slatinu stála socha sv. Václava. Obrázek č.5

Obr. č.5 - Svatý Václav.


6) K Slatině - jak již název napovídá, jedná se pozemky severně od města mezi silnicí Slatinskou, na západě hraničící s flůrou U hradské cesty a Svatovavřineckou silnicí na Klapý k severu až k slatinským pozemkům. Obrázek č.6

Obr. č.6 - K Slatině.

Pokračování příště.                                                                        Černý Tomáš

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice