Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Staré zlaté časy

Vše se na tomto světě mění, tak jak čas plyne stále vpřed. Jen ty lidské hříchy zůstávají stále stejné. Lze to jednoduše dokumentovat článkem Karla Křenka z roku 1936. Tehdy byl asi také aktuální, přestože pojednával o roce 1725. A protože nás tento článek zaujal jako stále aktuální i pro dnešní dobu a dnešní stejné hříchy libochovických lidiček, chceme se s vámi o tento článek podělit. Dnes se bohužel o pachatelích používají jen zkratky ZP nebo NP, v tom je doba jiná.Tak tedy:

Staré zlaté časy - Karel Křenek
Velká část lidí žije v té domněnce, že veřejná mravnost v dobách dřívějších byla na stupni vyšším, nežli jest ve století našem. Platí zde přísloví, že "minulost jest kostra, kterou přítomnost přikrývá zlatým rouchem", Díváme se na ni brejlemi s růžovými skly a ty nám ji zabarvují dorůžova. Zabarvení to ale mizí, jakmile ji střízlivě pozorujeme.
Stačí k tomu jen malý výlet do minulosti. Dne 9. ledna 1725 konala se v Libochovicích renovace purkmistrovského úřadu. Po provedené renovaci vykonali radní, rychtářové a všichni funkcionáři obce "juranentum fidelitalis" přísahu věrnosti, že úřad svůj budou zastávati svědomitě, věrně a spravedlivě, že životem svým budou vzorem svým spoluobčanům, majíce na paměti instrukce z Koldinových práv městských pro království České.
Dále přísahali dle "Clausula religionis", že v samospasitelném římském náboženství pevně setrvají, že chrám Páně budou navštěvovat a všecky kacířské a podezřelé knihy že budou vrchnosti vyjevovati". Týden po renovaci svolána byla celá obec ke skládání přísahy, že zachovají příslušnost ke svým nadřízeným, že se svými spoluobčany žíti budou v lásce a svornosti a že vůbec mravný, spořádaný a poctivý život povedou.
Nahlédněme do úřednických knih města Libochovic z r. 1725, abychom se přesvědčili, jak to s dodržováním těch přísah vypadalo.
Dne 11. února pohaněl (pomluvil) ve dny masopustní rychtář Jan Procházka radního Václava Zvěřinu. Rukou dáním se smířili a slíbili si, že jeden druhému výtky činiti nebude. Za nějaký čas na to vytýkal starší rychtář městský Antonín Hut mladšímu rychtáři Janu Procházkovi, že udržuje nedovolený poměr s jeho manželkou. Hut manželku svou za to nemilosrdně „barbarsky" stloukl a Procházku "vytraktíroval fackami". Purkmistrovský úřad odňal jim "práva", insignie to jejich moci, a postavil je před soud. Hut se vymlouval, že byl opilý, všecky odprosil a na cti opatřil. Zasloužený arest se mu slevil, a to podmínečně, když slíbil, že to více neudělá a s manželkou lépe zacházeti bude. "Práva" se rychtářům navrátila, aby svůj úřad dále mohli zastávati.
Dne 31. srpna měl "desátnik" Karel Tuta obejiti sousedy, i on ale nařízeni purkmisterského úřadu neuposlechnul, proto byl stižen sousedským „arestem ". (pro darebáky byla šatlava) ,
23. prosince poslal purkmisterský úřad místo Tuty zástupce purkmisterkého úřadu Václava Chloubu, aby sousedy obešel. Když přišel do domu Ivana Žáka, tu ho Žák pro dluh 16 kr, nadávkami a bitím traktýroval a kamizolu mu vzal, takže on "nesousedsky" bez kamizoly odejíti musel. Purkmisterský úřad nařídil, aby se rukou dáním smiřili. Žák ale nadto, že službu desátnickou hyndroval (pohanil), dostal 3 denní "sousedský" arest.
Zajímavo jest pozorovati, jak svědomitě vykonávaly se různé práce úřední. Dne 6. března při skládání obilní pořádnosti předložily se účty obecních starších. Při tom se shledalo, že se ztratilo 82 strychů různého obilí. "Vzácný magistrát" viděl v tom "nepořádnost" a ustanovil, že to mají obecní starší vyrovnati.
Dne 5. listopadu vynadal Tomáš Chlouba dvěma radním a písaři radnímu, že jsou "šelmy, buřiči a rebelanti". Dle práv městských měl by na hrdle trestán býti, ale magistrát udělil mu za to jen 3 denní arest, a musel všecky odprosit. .
Hůře se vedlo dne 30. června Antonínu Novotnýmu. Týž máteř svou stloukl a proti Maxu Hesovi a celému magistrátu "škalíroval". Za ten přestupek byl v poutech do šatlavy odveden a když tam 3 dni vyseděl, musel se vysedět.
Dle zpráv městských nesmělo se usnesení rady pod "ztrátou hrdla" vynášeti (to by bylo dnes lidí bez hrdla). Všeteční sousedé poslouchávali často za dveřmi, o čem se v radních sesích rokuje. Pro 21. srpna nařídil purkmistr servusovi, aby poslouchání za dveřmi radní světnice hleděl přetrhnouti.
Mládež tehdá nebyla o nic lepší. Dne 16. června dáno bylo 10 synků městských do arestu šatlavního pro noční povyky.
Dne 10. července zbili zase synkové městští tovaryše koželužského. Poněvadž rodiče jejich byli zámožní, tak synkové seděti nemuseli, ale za každého museli rodičové zaplatiti 1 kopu mišenských grošů (asi 4 K a 80 h) na svíčky k sv. Janu Nepomuckému.
Četné byly přehmaty proti mravopočestnosti.
Dne 17. září zanesla Magdalena Vlčková své malé dítě do polí u Radovesic, kde bylo pak nalezeno. Dostala za to 14 dní arest.
Pro nepoctivost a nesvědomitost pohnán byl 11. máje před soud Martin Delavost, že nechtěl platiti bratrovi a sestrám dědický podíl. Při soudě se vyznal, že bratru Josefovi dal, když na vandr šel, 6 zl. To ostatní, že dá na  sbírku na kanonisaci sv. Jana Nepomuckého.
Ze zápisů soudních jest patrno, že si lidé mnoho z arestu nedělali a že byl asi pořád plný. Během tohoto roku 1725 arestovány byly osoby pro dluh 68 zlatých za obecní pivo, pro nedostavení se sousedů do schůze, pro nešlechetné řeči proti magistrátu, pro noční povalování se v hospodě, pro vydání falešné atestace, pro potupné pří vítání obecní komise, pro tři facky písaři p.hejtmana, pro vytlučení koleček v okně atd. 

Foto archiv autora


Dne 14. října 1725 někteří tovaryši libochovičtí vyčítali Jakubu Kořánovi, že není z poctivého lože manželského. Kořán předložil křticí list a dokázal, že je z poctivých rodičů, takže mezi všechny ostatní tovaryše přijat byl a jim nařízeno bylo věčné mlčení".
Nezapomínejme však, "nevěrná paměť zaznamenává dobrodiní tužkou, ale urážky vrývá dlátem a že to, co se odehrává v soudní síni - odtud čerpány jsou uvedené ukázky - jsou jen ty temné stránky lidstva. Šťastní, klidní a spokojení lidé zřídka přicházejí do konfliktu s úřady a soudy, vždyť prý ani romány o šťastných a spokojených se nepíší. Proto bychom starým Libochovičanům křivdili, kdybychom je oceňovali jen dle takových zpráv.
V Libochovicích shledáváme se s občany, které zdobily pravé ctnosti občanské a jen tím si vysvětlíme, že z 12 radních pánů, kteří v roce 1725 v čtyřnedělních intervalech vedli purkmistrovský úřad - spravovali otěže vlády v městě průměrně 24 let. Nejdéle byl radním Ivan Kunátko - plných 49 let a Václav Tajzyk byl primátorem 30 roků.
Úřad purkmistrovský nebyl vždy rozkoší. K vykonávání jeho bylo třeba vytrvalosti a píle, bylo to na př. v r. 1725 sessí radních 43. Bylo třeba i dost trpělivosti, neb úřad purkmistrovský musel často intervenovat při vymáhání daní, které tehdá rostly jako houby po dešti as jako dnes. Byly to zemské kontribuce, vrchnostenské desátky, městské dávky, pivní tác, dávka z vyšenkovaného vína, kontribuce obyvatelská (daň osobní, z chudého 1 zl., z bohatého 2 zl.), poplatek z masa, daň z muzik (z 1 muzikáře 6 kr.; byla-li muzika "mizernější" tak jenom 3 kr.) atd. O správné odvádění se starali "moudří a opatrní města."
Význačnou vlastností občanů byla šetrnost. Nevyhazovali zbytečně jmění obecní ani své vlastní. Když zdražil se v roce 1725 ječmen, tu dávali na jednu várku místo 32 strychů sladu jenom 31 strychů. Když nařídilo místodržitelství sbírku na kanonisaci Jana z Nepomuku, tu sebrali páni radní, kteří šli dům od domu celkem jen 10 zl, 12 kr.
Mnozí měšťané dbali též o okrášlení města a nejbližšího okolí výzdobou uměleckou. Z doby té máme sochu sv. Rocha na náměstí, kterou postaviti dal stavitel Martin Suchý i Marianský sloup se sousoším, který postaviti dala naproti radnici vdova po primatoru Tajzykovi i sochy na nábřeží, Ecce Homo, které na klapské silnici postaviti dal Jan Buk a m. j.
Měšťan Ant. Hut založil nadaci, jejíž výtěžek věnován byl školním potřebám.
Zajímavo jest též, že občanstvo pod rouškou pokorného na oko poddanství dovedlo dáti svůj odpor a vzdor najevo buď zjevně neb potají. Posloužím malou ukázkou: "Když r. 1725 přijel do Třebenic zemský tabákový revisor Šmíd, našel v obchodě Rosiny Denmarinové několik paklíků zatajeného tabáku.
Když jí za to vyměřil neobyčejně velikou pokutu, tu podán byl od ní a od města velmi ostrý protest, na základě jehož pokuta byla odvolána. Dva dni pak nato objevila se na náměstí na pranýřním sloupě "cedule neboli paskvil inkoustem napsaný a do rytmu zformovaný", kterým se sesměšňoval pan revisor. Cedule byla právním poslem s pranýře sejmuta a zavedena inkvisice. Nic se nevyšetřilo, ani se asi vyšetřiti nechtělo. Jednotlivci z občanstva byli někdy až úzkostlivě dbalí své cti, ovšem byli to jen jednotlivci. V celku vzato, jest v knihách městských zaznamenáno za ten jediný rok před dvěma sty lety tolik poklesků, že váháme dobu tu nazvati „starými zlatými časy“.


ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice