Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067108. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Pravda o letech 1938-1948 v Libochovicích

část 16.


Podle výkazu z 27.6.45 o potřebě pracovních sil v zemědělství působilo v Libochovicích 16 malo a velkozemědělců. Byli to: Dvůr Libochovice (Herberstein), Statky Dr.Brabce v národní správě, František Šán, Jiří Škuthan, Löbl Josef, Hajný Josef, Havel Václav, Kotouč Josef, Zeman J., Toman Antonín, Kolář Antonín, Krupka František, Fidler Emil, Zámecká zahrada v národní správě, Semenářství v národní správě, Tauš Miroslav.

 • 19.5.1945 - Pivovar Libochovice - podle § 3 dekretu presidenta republiky byla uvalena správa na pivovar, který byl začleněn do podniku Československé pivovary, správce dosavadní majitel Miroslav Hrdina.
 • 16.6.1945 dochází žádost na NV o náhradě majetku od dcery majitele fy Zikmund Katz z Kralup. Tato žádost se týkala obchodníka z Libochovic p. N., papírníka. Ten podle této žádosti skupoval likvidované židovské firmy pod cenou. Kupříkladu za tu Kralupskou zaplatil v roce 1940 36 000,-, hodnota však byla 180 000,-. Je třeba podotknout, že skupovat židovské majetky v té době mohli pouze spolehliví občané protektorátu.

Bezprostředně po květnových dnech byla zřízena různá skladiště, jednak konfiskovaného materiálu a bytového zařízení, jednak zabaveného německého majetku. Skladiště oděvů v cukrovaru posléze převzala Sociální péče. Skladiště v mateřské školce na dvoře NV obsahovalo zabavené věci z domácností, např. p.K., p.U., p.M., zbraně zabavené Dr.Kreschelovi, p.Z., atd. Dále byly uskladněny věci v zapečetěných bytech libochovických občanů, kteří byli zatčeni jednak za hospodářskou kriminalitu během okupace, jednak za kolaboraci: M.V., R.S., J.V., M., Dr.Kreschela, A.L., R.N. a jiných. Byt Richarda Schwarze byl vyklizen do rodinné školy, další byty: Hugo Altman, Alžběta Nováková, Josef Holeček, Marie Thronová, Ladislav Baloun, Marie Vápeník, Marie Kosel byly také sepsány, ale majitelům žádné sankce nehrozily, byli to vesměs občané, jejichž jedinou vinou bylo smíšené manželství, a nebyli za okupace nijak aktivní. NV dále měl v úschově klíče od bezpečnostních schránek ve spořitelně, které patřily těmto občanům, jednak měl pronajatu schránku, kde byly uschovány zabavené cennosti z jednotlivých domácností. Soupisy a přemisťování věcí prováděli převážně Josef Foltýn - soudní asistent, Lída Švábová, JUDr. Evžen Fidrmuc, Eva Šturmová, Ludwigová (manželka místního velitele NS), Vlasta Kadlecová, Josef Prchal, Anna Wágnerová. (Obr. 1. a 2.)


Obr. 1 - ukázka soupisu majetku.


Obr. 2

Další sklady byly v rodinné škole, v základní škole, zámku, sklárně, ve skladišti p.Aulického. Celkově tyto cennosti podle soupisů, které jsou k dispozici v SOKA Lovosice, byly dosti vysoké. Další majetek pocházel z opuštěných věcí, které zanechali na hromadách před Libochovicemi prchající německé rodiny, zbytky finančních hotovostí, hodinky, šperky zabavené prchajícím Němcům při osobních prohlídkách ve sklárně (dochovaly se převážně zbytky odevzdané poctivými občany na NV, protože v té době si nikdo s přesnou evidencí nelámal hlavu). (Obrázek 3 - časti konfiskovaného majetku ve sklárně.) Ve městě vznikly různé pochybnosti a fámy o přesunu cenností mezi sklárnou a NV a o různých ztrátách při těchto přesunech, vznikla tak také kauza p.K a A.G. versus NV obvinění pro pomluvy o krádežích. P.K., jako zadrženému, byl udělán soupis majetku a postupovalo se proti němu jako proti kolaborantovi. Zřejmě to nebyla jenom pomluva a potom, jak se česky říká, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. V roce 1949 se sešel bývalý Revoluční NV na tajném jednání a tvrdě diskutoval o majetku, který byl v roce 1945 zabaven. Z tohoto tajného jednání byl pořízen zápis. Je uložen v SOKA Lovosice a je to velice zajímavé počtení, všichni byli beránci, nikdo vlk a přitom se zvláště ve sklárně, potom ve skladišti pod zámkem a při přesunech ztratilo mnoho cenných i spotřebních věcí. Je zajímavé, že se kupříkladu nepátralo, kam se podělo zbrusu nové zařízení velké zubolékařské ordinace, které zůstalo po německé armádě v chorobinci v ceně přes milion korun, ale dohadovalo se, kdo si vzal jaké kalhoty. A to se nikde nikdo nezmiňuje, kam se poděly věci z pancéřového vlaku, věci, které byly zabrány prchajícím Němcům, včetně cenností a peněz, které byly uloženy ve spořitelně. Dále to byly, jak se výše zmiňuje p.Zimerman, hromady odhozených věcí okolo Libochovic, které uprchlíci nebyli schopní převézt zpět do Německa.
Hned v prvních dnech po 9. květnu se dostavil na MNV právní zástupce Bedřicha Herbersteina a požadoval po předložení dokladů o českém občanství a dokladu o bezúhonosti a nenapomáhání okupantům převzetí celého majetku. Tyto doklady vystavil Bedřichu Herbersteinovi NV v Praze. Představitelé NV v Libochovicích všechny tato požadavky odmítli a po sestavení komise snesli dostatek důkazů o tom, že tento majetek plně podléhá konfiskaci podle dekretu presidenta republiky z 19.května 1945. Protože pod tento majetek nespadal jenom nemovitý a movitý majetek, ale i různé penze, patronáty a nájmy, bylo navrhnuto, aby byl ustanoven centrální správce majetku, který by podléhal Zemskému NV a ne jednotlivým ministerstvům. Za národního správce byl radou Libochovice navržen Stanislav Renelt, který pracoval v ústřední Herberteinské kanceláři již 28 let. Co se týkalo zemědělského dvora Libochovice, nedošlo k jeho rozdělení jednotlivým nájemcům a přídělcům z důvodů zcela praktického. A sice Semenářství Libochovice jako součást dvora, bylo natolik známé, že naštěstí zůstalo jako celek a jako celek se nadále rozvíjelo. Zároveň semenářství z počátku připadl i hospodářský dvůr s chovem dobytka.


Obr. 3

20.11.1946 podává rada MNV ve věci majetkové a celého panství rodiny Herbersteinů tyto návrhy:
1. Podává přihlášku o zámek, park a přilehlé parcely (před zámkem, západní stranu ke kostelu a okolní části parcel, zadní část čp.57. Celkové zdůvodnění vyznívá ve smyslu, že tyto prostory a parcely nárokuje z důvodů akutního nedostatku objektů a místností pro úřední, kulturní a jiné veřejné účely.
2.  Dále požaduje celý objekt kaple pro Československou církev Libochovice, s tím, že by byl vybourán zvláštní vchod do patra kaple.
3.  Dále žádá o věž, kde byla umístěna vodárna, celé rozvo-dy a tu část čerpací stanice, která byla v majetku Herbersteinů.
4.  Čp.3 včetně celé parcely č.119, na níž je dnes budova knihovny a dům čp.3. KSČ si v roce 1945 (31.7.45) pospíšilo s žádostí o přidělení čp.3 jako své sídlo a zbytek úřady. NV však tuto žádost KSČ, aby ji byl dům vydán do státní správy a aby byl pronajat levně této straně, bohudík tenkrát neschválil a později tato transakce, přes to, že KSČ se stala vedoucí silou, byla již neuskutečnitelná.
5.  Dále čp.4 (Toto čp.byla dnešní část domu čp.3, a to ta s průchodem - parcela č.118) a dvůr přiléhající k této parcele č.112/1, a to vše k účelům rozšíření školy a pro úřady.
6.  Dům čp.16 - domek při spodním východu ze zámecké zahrady (dříve Panská hospoda, přízemní, později byt zahradníka, v roce 1870 přístavba prvního patra, původní domek odstraněn v roce 1895 a vystaven nový, od roku 1945 (asi) zde bydlel Rublič), 4.12.1950 se toto čp.ruší a zapisuje se pod čp.3, ve dvorním traktu.  Zdůvodnění - byty pro personál parku.
7.  Čp.88, čp.89 (Dům čp. 88 bývalá Panská šatlava, vedlejší stavení zámku, tak zvané purkrabství, poté čp.168, dům čp. 89, stavení patřící k zámku, bydlíval zde panský zahradník, potom důchodní). Použití pro svaz brannosti, svaz mládeže a lidovou školu.
8.  Čp.72 (bývalý špitál, dnes obchodní dům). Po roce 1945 zde byly umístěny německé pracovní síly, později rodiny rumunských repatriantů, poté sběrna). Zdůvodnění - určeno ke zbourání. (Ano už tehdy padl první návrh ke zbourání vlastně jediné unikátní památky v Libochovicích).
9.  Dále město požadovalo veškeré parcely okolo mostu, parcely okolo nájezdu na starý most, a celé řečiště řeky Ohře. (problém nastal okolo přepisu všech parcel , které jako vyrovnání mezi městem a Herbersteinem při stavbě nového mostu byly uvedeny ve smlouvě o vyrovnání v roce 1941, bohužel tyto změny nebyly zaneseny do katastru.
10. Z lesního hospodářství požadovalo město část katastru lesa poplzského a kosteleckého.
Ne vše dopadlo podle přání NV, ale většina majetku přešla do jeho rukou. V dalších letech pak postupně některé majetky přecházely pod stát (zámek, park), pod různá ministerstva (Dvůr Libochovice, Dvůr Chotěšov, cukrovar, elektrárna atd.)

 • Březen 1947 -  Jaroslav Vogl žádá o zrušení národní správy svého majetku, protože byl mimořádným lidovým soudem zproštěn viny podle § 259, město však vyčkává, zda i další obžaloba bude zrušena.
 • 1.3.1948 Národní správci do peněžních ústavů:
  Spořitelna předseda MNV Troníček
  Okresní hospodářská záložna Písek Jaroslav, fakturant od firmy Kučera
  Občanská záložna Tichý, úředník Hospodářského družstva v Libochovicích
  2.3.1948 uvalena správa na zemědělský podnik Jiřího Brabce, statkáře v Libochovicích, národní správce p. F.Henych, Poplze,  dále na fy Václav Šebek, velkoobchod s kovy.
 • 7.4.1948 Národní správa nad prodejnou p.Štyblana firmou Svoboda tiskárny n.p.Praha, 3. května žádají o zproštění tohoto závazku s odůvodněním, že by byly potřeba velice nákladné investice k dobrému chodu této prodejny. Fa. Štyblan se 22.4.48 odvolává proti této správě a skutečně z dnešního pohledu je patrné, že uvalená Národní správa byla vykonána zřejmě na udání, protože tento obchod vůbec nespadal do kategorie dané dekretem a ani jeho majitel nebyl nařčen Očistnou komisí pro spolupráci s Němci. Sice se konalo šetření, ale to nemělo žádné důkazní podklady, pouhé anonymní udání.
 • Červen 1948 -  Schválena smlouva mezi Stalinovými závody v Litvínově a městem Libochovice na užívání pozemků, kde v době války firma Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft G.m.b.H. (WIFO) Fuel Blending Station Berlín vybudovala dálkový ropovod a potrubí na dopravu benzínu.

Pokračování příště.
Tomáš Černý

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice