Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Stanou se Libochovice lázeňským místem ?

Když jsem napsal v roce 2002 článek s názvem: "Historie koupelí a lázní v Libochovicích" (LN 9/2002), netušil jsem, co způsobí jeden malý odstavec v tomto článku.

Když jsem napsal v roce 2002 článek s názvem: "Historie koupelí a lázní v Libochovicích" (LN 9/2002), netušil jsem, co způsobí jeden malý odstavec v tomto článku.
Cituji proto z originálu:

Zvýšený zájem o koupání v řece Ohři, začátkem minulého století, byl přisuzován léčebným účinkům písků, které voda přinášela z horního toku, na západě Čech. Zde, v okolí Jáchymova se těžilo velké množství smolince. Uranové soli, které se z něho vyluhují, se používaly při výrobě skla. Zbytek se vyvážel do blízkého borového lesa. Za dešťů byly tyto haldy splavovány do Jáchymovského potoka a odtud říčkou Bystřicí do Ohře. (Není bez zajímavosti, že s pomocí rakouské vlády byla tuna z tohoto zbytku odeslána po železnici manželům Curieovým, pro jejich pokusy, do Francie. V roce 1903 jim byla udělena Nobelova cena za fyziku, za objev radioaktivity.)
A tak bylo často vidět, na písečných meandrech Ohře, jak si lidé zahrabávali celé tělo do písku a věřili v mocnou sílu radioaktivního oxidu uranu, k vyléčení jejich neduhů.

    
Těchto několik vět mého článku způsobilo zvýšený zájem ve vědeckých kruzích české geologie. Jako první, kdo citoval tento článek Libochovických novin, byl Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc (obr. 1) ve své vědecké práci. Uvedená literatura je součástí této práce nazvané "Radio-aktivita fluviálních sedimentů v údolní nivě Ohře od Loun k Budyni"


Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc

     Dříve než se srozumitelné seznámíme s pozoruhodnými výsledky práce prof. Gruntoráda, podívejme se, jak se mění říční břehy naplaveninami při povodních (obr. 2). Pro řeku Ohři je typická spodní část obrázku "Řeka při opakovaných povodních".


Obr. 1

     V zátopové oblasti se ukládají jemné sedimenty včetně radioaktivních látek, které se splavovaly z horního toku Ohře již před pěti sty lety. (V té době probíhala intenzivní těžba ložisek stříbra v Jáchymově.)
     Abychom se přiblížili naší řece minulosti, podívejme se na dva obrázky z doby, kdy povodně a záplavy byly běžným úkazem na Ohři v Libochovicích. Na obr. 3 je letecký snímek z


Obr. 2


Obr. 3

r. 1928, který ukazuje původní tok řeky Ohře v Libochovicích. Vidíme, že řeka teče od jihu k severu, proti kostelu. Zde se tok prudce otáčí východním směrem a přes jez, který byl pod zámkem, pokračuje směrem k Radovesicům. Detailní obrázek mohutného toku "Staré řeky" mířící ke kostelu ukazuje obr. 4.
     Prof. Gruntorád se rozhodl provést nejprve orientační měření radioaktivity na naplaveninách v meandrech Ohře od Loun k Budyni. I když v různých profilech byla změřena zvýšená radioaktivita, byla v průměru nízká. Největší anomálie byly zjištěny v libochovickém městském parku. Prof. Gruntorád tedy rozhodl provést zde podrobná měření radioaktivity.
     Tento nejzajímavější libochovický profil byl označen P-2. Měření se provádělo od plotu bývalých písečných lázní (nyní kurty) po levém břehu Ohře k mostu. Profil P-2, zakreslený do katastrální mapy na obr. 5, je dlouhý 285 m.
K lepšímu objasnění polohy tohoto profilu poslouží obr. 6. (Mezi dvěma vrbami je řada deseti topolů, které dnes představují bývalé řečiště. Přibližně je vy-mezeno přední vrbou - pravý břeh a zadní vrbou - levý břeh "Staré Ohře".)


Obr.4

    Z vědecké práce prof. Gruntoráda vyplývá, že obsahy uranu jsou ve větší části profilu P-2 vysoce anomální. Je to doloženo důležitým grafem (obr. 7). Graf představuje závislost naměřených hodnot radioaktivity ppm% na jednotlivých krocích 285 m dlouhého profilu P-2. (Z grafu je patrné, že vedle nejdůležitějšího ekv. uranu byl měřen i draslík a thorium.
     V bodech maximálních hodnot obsahu uranu byly odebrány vzorky pro laboratorní komplexní radiometrické vyšetření. V blízkosti bodu 125 na grafu bylo nalezeno maximum ekv. uranu - 33,3 ppm. Tak vysoké hodnoty mohou působit při vhodné aplikaci na lidský organizmus léčivě.
     Výsledky podrobného zkoumání radioaktivity v libochovickém městském parku vedly prof. Gruntoráda k publikovanému závěru, kde rozebírá "Perspektivu města


Obr. 5

Libochovice nad Ohří jako města s lázeňským statutem".
     Zde vychází ze skutečnosti, že Libochovice již v minulosti měly "lázeňský dům" MUDr. Antonína Čermáka.
Jaké jsou zde přírodní léčebné zdroje:

  1.  Téměr jistý je blízký výskyt ložiska rašeliny, slatiny a bahna vhodného pro lázeňskou léčbu.
  2. Jako nový typ přírodního léčebného zdroje jsou radioaktivní písčitohlinité sedimenty podél břehu Ohře v městském parku. Radioterapii by bylo možné spojit s termoterapií.
  3.  Libochovice se nalézají v tektonicky intenzivně porušeném území. Takovéto lokality se vyznačují zvýšenou koncentrací lehkých atmosférických iontů, což je označováno za významný příznivý biogenní faktor. Lze tedy uvažovat i o klimatických lázních.
  4.  V Libochovicích nebo v jejich těsné blízkosti lze předpo-kládat navrtání zdroje hořké minerální vody. Je škoda, že dříve známé "studánky" pitné vody zanikly.
  5.  Každá voda opouštějící geologické prosředí má krátkodobou zvýšenou radioaktivitu. Vrt s hloubkou přibližně 50 m s přelivem by mohl být zdrojem pitných kúr.

     K tomu přistupují obecné faktory: pro zaplnění volného času lázeňských hostů po léčebných procedurách jsou podmínky v Libochovicích mimořádně příznivé. Je to zámek, zámecký park, hřiště, Házmburk, panorama Č. středohoří, Peruc, Budyně, Louny, Litoměřice, Roudnice atd. Významné je i spojení po nedaleké dálnici.
     Jaké neduhy by mohly takové lázně léčit? Hmotnostní radioaktivita ve vnitřním oblouku starého koryta řeky Ohře byla určena na 1000Bq/kg, tedy balneologická hodnota, která při


Obr. 6


Obr.7

vhodné aplikaci působí na lidský organizmus léčivě. Dá se využít při léčení nemocí pohybového aparátu, nemocí periferního nervového systému, metabolických chorob, gerontů, osteoporosy aj. Vhodným usporádáním léčebné procedury by bylo možné získat dostatečnou celkovou dávku ionizujícího záření. Byly by to "suché" procedury. K jejich realizaci by nebylo třeba velkého množství radioaktivních sedimentů.
     Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc. dodává, že by nemělo být problémem, aby ministerstvo zdravotnictví městu Libochovice přiznalo statut přítomnosti přírodních léčebných zdrojů.
     Prof. Gruntorád už bohužel není mezi námi. Zemřel 2.11.2005 ve věku 77 let. Vědecká práce o libochovických radioaktivních naplaveninách byla jeho poslední. Naše město, kam jezdil na letní byt, měl velice rád a chtěl mu pomoci.

Antonín Glanc

Literatura:
Gruntorád: Radioaktivita fluviálních sedimentů v údolní nivě Ohře od Loun k Budyni. Perspektiva města Libochovice nad Ohří jako města s lázeňským statutem, Libochovice - Praha 2004

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice