Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 19.10., 22.10. a 2.11.2015 proběhlo 26., 27. a 28. jednání rady města. 
Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad města naleznete na webových stránkách města Libochovice www.libochovice.cz-úřední deska.                                                                                                                                                                          
26. rada města 19.10.2015

RM schválila Rozpočtovou změnu č. 7/2015-RM.
RM vzala na vědomí návrh změny Organizačního řádu Městského úřadu Libochovice a odložila ho na příští jednání RM po dopracování návrhu.
RM schválila smlouvu o hrazení příspěvku na stravování, uzavřenou mezi městem Libochovice a panem J.K., který bude službu poskytovat v Prodejně občerstvení - náměstí 5. května č.p.50.
RM schválila Směrnici o vyřazování a likvidaci majetku města Libochovice č. S-7/2015.
RM schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby ke zpracování projektové dokumentace „Revitalizace vodní nádrže v Libochovicích“.
RM vzala na vědomí informaci Povodí Ohře, s. p., závodu Terezín o kácení dřevin v k. ú.  Libochovice podél Ohře.
RM schválila Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 1537742064 o pojištění majetku s firmou Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.

27. rada města 22.10.2015

RM schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 032/2015/SoD/prok ze dne 12.3.2015 s firmou Mettal Quatro.
RM schválila vyřazení majetku města Libochovice dle Zápisu Likvidační komise ze dne 21. 10. 2015 z evidence majetku a z účetnictví,
RM schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 5, Dvouletky 663, Libochovice na dobu neurčitou.

28. rada města 2.11.2015

RM souhlasila se změnou užívání přízemí rodinného domu na provozovnu Ordinace alternativní medicíny v ul. Kožešnická 33, Libochovice.
RM schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005646/002-LT,Poplze-NN,st.p.č. 79, nové OM se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
RM schválila Smlouvu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor s Bonsai klubem Libochovice, IČO: 46772634, ze dne  4.4.2011 v prostorách Hasičské zbrojnice čp. 607, v k.ú. Libochovice ke dni 31.12.2015.
RM vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí - zápisu do souboru popisných informací na LV 1 (Město Libochovice) a zákresu těchto pozemků do katastrální mapy v k.ú. Poplze.
RM vzala na vědomí návrh souhrnu doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ohře zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Ústecko, bez připomínek.
RM vzala na vědomí informaci Povodí Ohře, státního podniku, závodu Terezín o kácení dřevin v k. ú.  Libochovice podél Ohře a následné výsadbě břehového porostu včetně pětileté následné péče.
RM vzala na vědomí Žádost Terénního programu Litoměřicka, se sídlem Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice, zřízené Oblastním spolkem Českého červeného kříže Litoměřice, IČO 00426105, se sídlem Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice, s doporučením podání žádosti o dotaci na činnost či projekt.
RM schválila podmínky poptávkového řízení na  projektové práce „Rekonstrukce chodníků ulice Komenského, částečně ulici Poděbradova a částečně ulici Školní Libochovice “.
RM jmenovala členy hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek pro poptávkové řízení na projektové práce „Rekonstrukce chodníků ulice Komenského, částečně ulice Poděbradova a částečně ulici Školní Libochovice “, Ing. Prokop Jan, p. Václav Zůna, Mgr. Fictum Jan. Dále jmenovala náhradníky: Ing. arch. Oslej Dušan, Bc. Hlavička Petr, Ing. Stará Blanka.

Bc. P. Hlavička, tajemník

Komentáře