Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030188. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 8. června 2015 a 1. července 2015 proběhlo 16. a 17. jednání rady města a dne 22. června 2015 5. jednání zastupitelstva města. Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad města a zastupitelstva města naleznete na webových stránkách www.libochovice.cz - úřední deska.   

16. rada města 8.6.2015
 • RM schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Generálním finančním ředitelstvím v Ústí nad Labem.
 • RM schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu tenisových kurtů a kabin tenisových kurtů pro Tenisový klub Libochovice.
 • RM schválila vyvěšení záměru výpůjčky budovy umístěné na pozemku st. 1388 v k.ú. Libochovice.
 • RM doporučila ZM schválit účetní závěrku města, celoroční hospodaření města Libochovice a Závěrečný účet města Libochovice za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.
 • RM doporučila ZM schválit Rozpočtovou změnu č. 4/2015-ZM. 
 • RM schválila dotaci z rozpočtu města Libochovice organizaci TJ FC Dubany v celkové výši 40.000 Kč na činnost v roce 2015 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Libochovice organizaci TJ FC Dubany.
 • RM schválila podmínky poptávkových řízení na nákup nového osobního automobilu a nového traktoru.
 • RM vzala na vědomí sdělení Ústeckého kraje ve věci převodu pozemků pod místními komunikacemi - chodníky.
 • RM schválila podmínky poptávkového řízení na stavební práce „Přechod pro chodce - Havlíčkova ulice, Libochovice“.

5. zastupitelstvo 22.6.2015
 • ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o ochraně veřejné zeleně, užívání zařízení města sloužící potřebám veřejnosti a plakátování.
 • ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů na území města Libochovice.
 • ZM schválilo Rozpočtové změny č. 4/2015-ZM a č. 5/2015- ZM.
 • ZM projednalo a schválilo účetní závěrku města Libochovice za rok 2014, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ZM nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů, v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 • ZM projednalo celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Libochovice za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a výsledek hospodaření města Libochovice za rok 2014.
 • ZM schválilo zaplacení úhrady ve výši 450.000 Kč do fondu oprav za byty ve vlastnictví města na dobu 56 měsíců za podmínky, že tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci střechy domu čp. 661 a zároveň za podmínky, že příspěvek do fondu oprav SVJ Dvouletky 661 Libochovice bude zvýšen fond oprav na 30 Kč/m2/měsíc pro všechny bytové jednotky.
 • ZM uložilo místostarostce zajistit výběrové řízení na zpracování projektových dokumentací na odkanalizování místních částí Poplze a Dubany.

17. rada města 1.7.2015
 • RM schválila Smlouvu o výpůjčce budovy skautské klubovny stojící na pozemku st. 1388 zapsaného na LV č. 1 v k.ú. Libochovice.
 • RM odsouhlasila umístění kontejnerů na použitý textil, obuv a hračky v blízkosti Mateřské školy Poplze.
 • RM schválila podmínky výzvy k podání nabídky na akci „Výměna střešní krytiny, Vrchlického č.p. 287, Libochovice“. 
 • RM schválila dotaci z rozpočtu města Libochovice organizaci Divadelní spolek Scéna Libochovice v celkové výši 20.000 Kč na projekt Libochovické divadelní léto 2015.
 • RM schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Umíme se bavit - 5. ročník z Programu podpory regionální kulturní činnosti Ústeckého kraje na rok 2015 ve výši 30.000 Kč.
 • RM vzala na vědomí informaci o plánované rekonstrukci kanalizace v ul. Táboritská.        

Bc. P. Hlavička, tajemník

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice