Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1037000. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 13. dubna, 23. dubna a 4. května proběhla 11., 12. a 13. jednání rady města. Dne 27. dubna proběhlo 4. jednání zastupitelstva města.
Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad a zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města www.libochovice.cz - úřední deska.

11. rada města 13.4.2015
 • RM schválila bezplatné použití reklamních předmětů z informačního centra města Libochovice k podpoře kulturních akcí.
 • RM vzala na vědomí oznámení o konání zápisu do Mateřské školy Libochovice a Mateřské školy Poplze pro školní rok 2015/16. 
 • RM schválila provedení kontroly účetní závěrky a dodržování rozpočtové kázně v ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ. 
 • RM pověřila tajemníka MěÚ Libochovice vydáváním pověření ke kontrolám příspěvkových organizací zřízených městem Libochovice. 
 • RM doporučila zastupitelstvu města konstatovat, že s ohledem na zdraví obyvatel a zachování kulturního a přírodního dědictví Ústeckého kraje se staví proti zvažovanému prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi.
 • RM doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku číslo 522/15 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1352 m 2 v k.ú. Libochovice.
 • RM doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje zaplocené části pozemku číslo 1802/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře dle GP v k.ú. Libochovice. 
 • RM doporučila zastupitelstvu města 
 • revokovat usnesení ZM č. 54/2015 písm. A) odst. 2 a odst. 4 a doporučila ZM schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků TJ SOKOL Libochovice a Fotbalovému klubu Libochovice - v obou případech ve výši 100.000,- Kč.
 • RM schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s.
 • RM neschválila záměr pronájmu části pozemku na p. č. 565/1 v k.ú. Dubany o velikosti 18 m2 za účelem uskladnění dřeva.
 • RM schválila vítěze poptávkového řízení na tisk Libochovických novin a to firmu Jiří Bartoš – SLON, spol. s r.o. a schválila smlouvu o dílo na tisk.
 • RM souhlasí se stavbou zasakovací jímky na pozemku města Libochovice na parc. č. 129/2 v k.ú. Libochovice s tím, že stavba bude provedena na vlastní náklady žadatele, tj. NPÚ, správa státního zámku v Libochovicích a po ukončení stavby bude dotčený pozemek uveden do původního stavu. Termín realizace bude po 1. červnu 2015 a mimo termín Libochovické pouti. 
 • RM doporučila ZM schválit žádost o finanční příspěvek v Grantovém programu Nadace GCP na realizaci nového přechodu pro chodce v Havlíčkově ulici. 
 • RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti SZ na projekt „Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany -Libochovice“. 
 • RM doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2015 na projekt „Oprava ohradní zdi kostela sv. Vavřince v Libochovicích - III. etapa“.
 • RM jmenovala členy hodnotící komise pro poptávkové řízení na nákup nového traktoru a pověřila  komisi otevřením obálek, posouzením a hodnocením nabídek. 

12. rada města 23.4.2015
 • RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou HAVI s.r.o. Teplice na akci „Výstavba sociálních zařízení v ulici Riegrova č.p.65, Libochovice“.
 • RM schválila Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro odběrné zařízení U Školky, Poplze na p. č. 600/21 k.ú. Poplze.

13. rada města 4.5.2015
 • RM jmenovala pana Václava Zůnu vedoucím organizační složky Veřejné záchodky Libochovice ode dne 25.5.2015.
 • RM stanovila 6 člennou školskou radu Základní školy J.E. Purkyně a ZUŠ Libochovice - p. o. a jmenovala Ing. Jana Prokopa a Ing. Milenu Ryšavou za členy školské rady za zřizovatele město Libochovice.
 • RM schválila přijetí věcného daru od firmy IBM Česká republika, spol s.r.o. pro Mateřskou školu Libochovice – příspěvkovou organizaci. 
 • RM doporučila ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů na území města Libochovice.
 • RM schválila členy hodnotící komise pro poptávkové řízení na nákup nového služebního automobilu.
 • RM schválila Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému s firmou EKOLAMP s.r.o.
 • RM schválila Pravidla pro vydávání Libochovických novin. 
 • RM jmenovala Mgr. Miloše Matějku do funkce předsedy Sportovní komise Rady města Libochovice. 

4. zastupitelstvo města 27.4.2015
 • ZM vzalo na vědomí informaci o možnostech řešení kanalizace v Poplzích a uložilo Ing. Staré připravit informace ohledně 9. verze OPŽP pro programové období 2014 - 2020 na příští zastupitelstvo města.
 • ZM zrušilo usnesení č.54/2015 písm. A) odst. 2 a odst. 4.
 • ZM schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Libochovice pro TJ Sokol Libochovice a Fotbalovému klubu Libochovice - v obou případech ve výši 100.000,- Kč. 
 • ZM schválilo podání žádosti o finanční příspěvek v Grantovém programu Nadace GCP společnosti nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali na realizaci nového přechodu pro chodce v Havlíčkově ulici.
 • ZM schválilo, že v případě neobdržení příspěvku z Grantového programu Nadace GCP společnosti nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali, se bude realizace nového přechodu pro chodce v Havlíčkově ulici financovat z rozpočtu města Libochovice. 
 • ZM schválilo organizační složku města Libochovice s názvem Veřejné záchodky Libochovice a její zřizovací listinu.
 • ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2015 na projekt „Oprava ohradní zdi kostela sv. Vavřince v Libochovicích - III. etapa“ s tím, že finanční spoluúčast města Libochovice bude činit min. 30% z celkových nákladů projektu.
 • ZM schválilo záměr prodeje pozemku číslo 522/15 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1352 m 2 v k.ú. Libochovice.
Bc. Petr Hlavička, tajemník 

Komentáře